Mestské zastupiteľstvo schválilo zaradenie voličov bez adresy

541

V pondelok 5. novembra 2018 sa v zasadačke mestského úradu zišli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom mimoriadnom rokovaní.

Zasadnutie viedla poslankyňa Irena Kováčiková, keďže primátor mesta Rastislav Henek a viceprimátor Roman Hvizdák sa z účasti na rokovaní ospravedlnili. Neprítomný bol aj poslanec Miroslav Kubičár, takže prítomných bolo celkovo sedemnásť poslancov z devätnástich.

Rokovanie zastupiteľstva malo len jeden bod: Doplnenie schváleného návrhu na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove – volebné obdobie 2018–2022. Návrh predkladal vedúci právno-organizačného oddelenia R. Machan, ktorý v odôvodnení návrhu uviedol:

„Pri určení obvodov nedošlo v dôsledku nedopatrenia k zaradeniu adresu Mestského úradu do volebného obvodu. Budovy na strane Štefánikovej ulice, kde sa nachádza aj budova MsÚ patria do volebného obvodu č. 5. Budova MsÚ bola aj pri niekoľkých predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí zaradená do volebného obvodu č. 5 a pri všetkých voľbách je budova MsÚ zaraďovaná do volebného okrsku č. 8 (volebná miestnosť ZŠ – Gorazdova), ktorý patrí do územia volebného obvodu č. 5, t.j. voliči bez adresy, resp. s trvalým pobytom na Mesto Púchov majú možnosť voliť vo volebnom okrsku č. 8 – ZŠ Gorazdova. Pri prerokúvaní návrhu na určenie volebných obvodov na zasadnutí MsZ dňa 13.8.2018 bol návrh prezentovaný bez zmien oproti minulým obdobiam, t.j. že nedochádza k zmene volebných obvodov ani počtu poslancov v nich volených; v prípade neopomenutia zaradenia budovy MsÚ do volebného obvodu, by bola táto v návrhu zaradená vo volebnom obvode č. 5.“

V diskusii vystúpili viacerí poslanci, z nich väčšina predkladaný návrh podporila. Poslanec Cyril Crkoň navrhol, aby voliči bez adresy volili nie v obvode č.5, ale v obvode č.4 v hasičskej zbrojnici. Jeho návrh však pri hlasovaní nikto nepodporil. Pôvodný návrh R. Machana potom hlasovaním podporilo 14 poslancov, jeden poslanec hlasoval (omylom) proti a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania. Voliči bez adresy budú v sobotných voľbách hlasovať tak, ako vždy doteraz, t.j. vo volebnom obvode č.5.

S. Flimmel