MŠK Púchov sa bráni proti rozširovaniu poplašných správ

994

Dňa 9.8.2022 podala Mestská spoločnosť MŠK Púchov, s.r.o. na Okresnú prokuratúru Považská Bystrica Oznámenie o skutočnostiach, nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin šírenia poplašnej správy podľa § 361 ods. 1 Trestného zákona, a to prostredníctvom advokátskej kancelárie JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.

V tejto súvislosti sme oslovili JUDr. Antona Školka, právneho zástupcu MŠK Púchov, aby vysvetlil dôvody pre podanie vyššie uvedeného oznámenia.

Pán doktor, mohli by ste, prosím, vysvetliť našim čitateľom prečo sa MŠK Púchov, s.r.o. rozhodlo podať Oznámenie o skutočnostiach, nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin šírenia poplašnej správy?

V kybernetickom priestore sa žiaľ, čoraz častejšie objavujú „zaručené a overené“ správy, ktoré „informujú“ o najrôznejších udalostiach, a ktoré sú svojim obsahom spôsobilé vyvolať vážne znepokojenie obyvateľov vo forme strachu, úzkosti alebo dokonca paniky.

Správy takéhoto charakteru sa objavili dňa 29.7.2022 vo videu na osobnom profile, na sociálnej sieti Facebook, bývalého primátora Mariána Michalca. Marián Michalec v ňom od 00:26 sekundy uvádza: „Presne ako teraz s bazénom. Nebol zavretý kvôli žiadnej vymyslenej technickej poruche. Naopak, už 30-teho júna boli od Úradu verejného zdravotníctva informovaní, že príčinou je nebezpečná nákaza zlatého stafylokoka. Napriek tomu ľudí o tom vôbec neinformovali.“ Následne vo videu zverejnil vyjadrenie matky dieťaťa, ktoré bolo na kúpalisku v Púchove a jej dieťa malo zdravotné ťažkosti s následkom nasadenia antibiotík na 2 týždne. Matka zároveň vo videu uvádza, že Mesto Púchov vystavilo jej rodinu zdravotným ťažkostiam. Marián Michalec ďalej uvádza: „Niektoré mamičky dopadli ešte horšie a skončili so svojimi deťmi v nemocnici. Čo mali zodpovední spraviť namiesto zatĺkania? No predovšetkým ľudí včas varovať a napríklad ponúknuť ten sociálny taxík, s ktorým sa tak radi chvália, aby každý, kto nemá auto sa mohol čím skôr aspoň s deťmi dostať na pohotovosť…“, a následne podprahovo, diskreditačne a manipulatívne vo svojom tlačovom médiu Púchovské listy (august 2022) zverejnil svoju fotografiu s textom „zdravé kúpalisko pre deti“. V tom istom čísle Púchovských listov sa nachádza aj rozhovor s Radoslavom Vargom, v ktorom bez možnosti vyjadriť sa k zverejneným senzáciám, či už oznamovateľovi alebo mestu Púchov, uvádza svoje súkromné a neoverené odpovede, podporujúce a citujúce výmysly Mariána Michalca. Tie vyvolávajú neoprávnenú paniku o šírení nákazy, čím došlo k úmyselne spôsobenému nebezpečenstvu vážneho znepokojenia časti obyvateľstva tým, že šíril nepravdivú informáciu o nebezpečnej nákaze na kúpalisku, a o deťoch v nemocnici nakazených nebezpečným vírusom zlatého stafylokoka.

Dňa 4.7.2022 Michal Bizoň, bývalý kandidát na funkciu primátora mesta na svojom osobnom profile na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, v ktorom od 00:06 uvádza „mne nedalo a nedá zabudnúť nato, ako sa vedenie mesta a zodpovední správali v prípade, že kúpalisko bolo zatvorené z dôvodu zlatého stafylokoka a nevyhovujúcej vody. Ako sa toto tajilo a tají dodnes a ako teda ľudia nemali ani ich deti, rodičia nemali možnosť zobrať deti k doktorovi aby mohli rýchlo a účinne bojovať s touto infekciou…“. Úmyselným zverejnením tohto videa došlo k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia časti obyvateľstva tým, že šíril nepravdivú informáciu o nebezpečnej nákaze na kúpalisku a o deťoch, ktoré si vyžadujú urýchlené ošetrenie.

Mohli by ste, prosím, popísať skutkový stav tejto udalosti?

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Považskej Bystrici vykonal dňa 27.6.2022 odber kontrolnej vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna v areáli MŠK Púchov, s.r.o. za účelom laboratórnej analýzy vody na kúpanie.

Dňa 30.6.2022 popoludní, telefonicky kontaktovala pracovníčka RÚVZ konateľa MŠK Púchov, s.r.o. Ing. Štefana Ondričku, za účelom informácie o kvalite vody vo veľkom plaveckom bazéne letného kúpaliska v Púchove. Odobratá vzorka vody nespĺňala požadovanú hygienickú normu. Podotýkam, že informácia sa týkala veľkého plaveckého bazéna, nie kvality vody v detskom bazéne. Rozborom vody z veľkého plaveckého bazéna bol zistený ojedinelý výskyt stafylokoka. Na základe prijatých informácií rozhodol konateľ MŠK Púchov, s.r.o. o uzavretí letného kúpaliska, a to počnúc dňom 1.7.2022 – až do odvolania.

Dňa 4.7.2022 bolo spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. uložené do elektronickej schránky rozhodnutie o zákaze kúpania. Z vyššie uvedeného chronologického postupu je zrejmé, že spoločnosť, prevádzkujúca verejné kúpalisko, konala v najlepšom možnom záujme ochrany zdravia, teda naplnila podmienky zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zatvorila verejné kúpalisko, a to ešte pred samotným doručením rozhodnutia RÚVZ o zákaze kúpania.

Počas odstávky letného kúpaliska realizovalo MŠK Púchov, s.r.o. čiastočnú opravu fólie a následné prečistenie a prefiltrovanie vody vo veľkom bazéne, podľa pokynov RÚVZ v Považskej Bystrici. Po takto vykonaných prácach a po odstránení technických chyb, boli opätovne odobrané vzorky v súlade s normami RÚVZ, a tak mohlo MŠK Púchov, s.r.o. pristúpiť vo štvrtok 7.7.2022 k opätovnému otvoreniu letného kúpaliska, ktoré je otvorené aj v týchto dňoch.

MŠK Púchov, s.r.o. informovalo návštevníkov – predovšetkým rodičov, že technická porucha ani zhoršená kvalita vody, nebola od otvorenia letného kúpaliska v tohtoročnej sezóne zistená v malom detskom bazéne, preto bola kvalita vody vždy v súlade so stanovenými normami RÚVZ. Požiadavky na kvalitu vody na umelom kúpalisku upravuje Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z., v ktorej sú špecifikované požiadavky na kvalitu vody a pri odbere vody na stanovenie mikrobiologických ukazovateľov – teda aj ukazovateľ Staphylococcus aureus – zlatý stafylokok, sa postupuje podľa slovenskej technickej normy STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Z vykonaného odberu kontrolnej vzorky vody RÚVZ zistil nepatrné množstvo zlatého stafylokoka, voda teda nespĺňala technické požiadavky podľa STN, preto prevádzkovateľ logicky uzavrel kúpalisko z dôvodu technických príčin.

Z vyjadrení lekárov a pracovníkov RÚVZ je zrejmé, že zlatý stafylokok sa bežne vyskytuje na slizniciach alebo koži až polovice ľudí a väčšinou nepôsobí žiadne ťažkosti. V určitých situáciách však môže spôsobiť mierne zápaly, ale aj ťažšie stavy. Veľa ľudí má túto baktériu napríklad v nose, krku alebo na koži a ani o tom nevie, pretože im nerobí žiadne ťažkosti. Problém vraj môže nastať v momente, keď sa baktéria dostane, napríklad cez poranenú kožu, do krvného obehu človeka. Lekári upozorňujú, že človek môže byť iba prenášačom baktérie a ani o tom nemusí vedieť. Dotykom, kvapôčkami alebo cez zdieľané veci tak vraj môže nakaziť niekoho, kto je na infekciu touto baktériou citlivý alebo má oslabený organizmus. Zlatý stafylokok sa môže nachádzať tiež v niektorých potravinách a jeho toxín potom môže po ich konzumácii spôsobiť v tele veľkú neplechu…

Áno, aj ja som sa dostal k týmto odborným lekárskym informáciám. Treba povedať, že letné kúpaliská, kde je predpísanou normou chlórovanie vody, robia príslušné opatrenia tak, aby v príslušnej normovej koncentrácií stafylokok neprežil. Napriek všetkému úsiliu zainteresovaných pracovníkov sa na letných kúpaliskách (aj v iných mestách) táto baktéria občas vyskytne. Ak sú hlásené z jedného miesta viac ako tri ochorenia, hodnotí to RÚVZ ako lokálnu epidémiu a podniká príslušné opatrenia. V prípade púchovského kúpaliska nemožno v žiadnom prípade hovoriť o šírení nebezpečnej nákazy. Podľa našich informácii, v situácii, ktorú momentálne riešime, nebol na RÚVZ hlásený ŽIADNY prípad ochorenia na stafylokokovú infekciu, a ani primár mikrobiológie v Považskobystrickej nemocnici nepotvrdil prijatie výterov, prípadne iných vzoriek na identifikáciu stafylokoka – teda v nemocnici neboli v inkriminovanom čase prijaté žiadne deti s týmto ochorením.

Podľa čoho možno teda označiť zverejnené informácie Mariána Michalca a Michala Bizoňa za šírenie poplašnej správy?

Šírenie poplašnej správy zdokumentované na sociálnej sieti a v listinnej podobe je nasledovné: video Mariána Michalca má ku dňu 9.8.2022 počet videní 5,4 tisíc, 96 zdieľaní a 7 komentárov, vydanie miestnych novín – Púchovské listy (august 2022) rozdávané do schránok občanov mesta Púchov a video Michala Bizoňa má ku dňu 9.8.2022 počet videní 1,3 tisíc, 16 zdieľaní medzi inými osobami a 15 komentárov.

V dôsledku podozrenia zo spáchania tohto trestného činu v čase zverejnenia videí nastalo šírenie strachu medzi občanmi mesta Púchov a poslanci mestského zastupiteľstva boli pod ťarchou nepravdivých, neoverených a manipulatívnych informácií uvedení do strachu a potreby riešenia akejsi mimoriadnej situácie na mestskom zastupiteľstve.

V zmysle vyššie popísaných skutkov sa trestnej činnosti podozriví mali dopustiť v podstate na tom skutkovom základe, že úmyselne nepravdivo prostredníctvom sociálnej siete Facebook a tlačených novín Púchovské listy informovali širokú verejnosť o údajne nebezpečne nákazlivej chorobe stafylokoka nachádzajúcej sa v detskom bazéne kúpaliska v Púchove, čím sa mali nielenže účastníci vystaviť riziku nákazy, ale úmyselne klamlivo Marián Michalec informoval o viacerých deťoch, ktoré mali skončiť v dôsledku nákazy v nemocnici a Michal Bizoň zavádzajúco informoval o nákaze v detskom bazéne a zatajovaní tejto skutočnosti oznamovateľom…

Za rozširovanie správy sa má každé konanie, ktorým sa správa (oznámenie, informácia) dostáva na vedomie väčšiemu počtu ľudí. Môže spočívať v uverejnení správy tlačou, hromadnými informačnými prostriedkami, vystúpením na zhromaždení a pod. alebo v oznámení správy viacerým osobám, alebo hoci len jednej osobe s vedomím, že tieto osoby prenesú správu na širší okruh osôb. Marián Michalec na svojom osobnom profile na sociálnej sieti Facebook pravidelne zverejňuje videá o dianí v meste, sústreďuje sa na kritiku súčasného vedenia mesta, pričom vo väčšine prípadov ide o zavádzajúce, skresľujúce a klamlivé informácie. Podozriví páchatelia, Marián Michalec a Michal Bizoň, závažným spôsobom rozširovali v predmetných videách nepravdivú informáciu o šírení „nebezpečnej nákazy“, ktorá mala za následok vyvolanie znepokojenia časti obyvateľstva, dokonca sa šírila medzi rodičmi panika z ohrozenia zdravia ich detí. Na podporu svojich tvrdení Marián Michalec aj podprahovo občanom mesta Púchov vo svojich novinách Púchovské listy svojou fotografiou s titulkom „zdravé kúpalisko pre deti“ vnucuje myšlienku, že iba on je za zdravé kúpalisko, pričom mesto Púchov, jeho predstavitelia, či oznamovateľ vedome zanedbali starostlivosť o riadny chod detského kúpaliska. Uvedené deklaruje v týchto novinách aj manipulatívnym rozhovorom Petra Hudáka s Radoslavom Vargom, kladením sugestívnych a kapcióznych otázok a s dôrazom na ohrozenie zdravia občanov, najmä detí mesta Púchov.

K trestnosti činu sa vyžaduje, aby rozširovaná správa bola jednak nepravdivá a jednak poplašná. Nepravdivá správa je taká správa, ktorá je v rozpore so skutočnosťou alebo taká správa, ktorá skutočnosť značne skresľuje. Žiadne deti neboli v popisovanom období hospitalizované ani ošetrované pre podozrenie z nákazy zlatého stafylokoka v najbližších nemocniciach v Považskej Bystrici a v Trenčíne.Tvrdenia podozrivých páchateľov sú teda nepravdivé a zavádzajúce.

Správa je poplašná, ak je svojím obsahom spôsobilá vyvolať vážne znepokojenie obyvateľov aspoň v určitom okruhu. Môže sa týkať vecí minulých, prítomných i budúcich. Časťou obyvateľstva nejakého miesta sa rozumie časť obyvateľstva určitého miesta, ktorej sa poplašná správa môže dotknúť citeľným spôsobom. Spravidla pôjde o väčší počet osôb, než aký môže minimálne tvoriť skupinu obyvateľov, napr. obyvatelia obce alebo jej časti, tiež všetci, ktorí sa cítia byť ohrození vzhľadom na svoje sociálne postavenie a pod.

Podozriví páchatelia šírili poplašnú správu, vzhľadom na to, že informovali o nebezpečnej nákaze, pričom z dostupných vedeckých zdrojov je zrejmé, že zlatý stafylokok nepatrí medzi nebezpečné nákazlivé ochorenia. Zároveň úmyselne kladú dôraz na nákazu u detí, pričom v detskom bazéne nebol potvrdený zlatý stafylokok, len aby vyvolali závažné znepokojenie u obyvateľstva, keďže akékoľvek ochorenie detí vždy vzbudzuje väčšie emócie.

Je možné sa domnievať, že úmysel vzbudiť u obyvateľstva strach, paniku a pobúrenie bolo vykonávané za účelom vytvorenia dojmu nekompetentnosti vedenia MŠK Púchov, s.r.o., prípadne primátorky mesta Púchov, nakoľko Marián Michalec kandiduje v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za primátora mesta.

Na záver by som rád dodal, že úplne chápem a rešpektujem, že v tomto čase už naplno prebieha predvolebná kampaň pred komunálnymi voľbami. Tá však môže byť slušná a poctivá. Je určite smutné, ak sa kandidáti na post primátora mesta, či poslanca MsZ sústreďujú iba na politickú diskreditáciu svojich volebných oponentov, využívajú klamstvo a nenávisť namiesto toho, aby prezentovali svoj volebný program a najmä to, čo plánujú pre lepší život občanov urobiť. A využívať deti ako rukojemníkov pre svoje nekalé ciele je bezcitné a hyenistické. Pevne verím v zdravý rozum Púchovčanov a som presvedčený, že túto kauzu vyhodnotia správne podľa relevantných informácií, a že sa vo voľbách rozhodnú správne.

Slavomír Flimmel