Nová materská škola v Púchove

671

V novom školskom roku 2019 bola otvorená v Púchove Materská škola sv. Margity. Slávnostná posviacka novootvorenej a novovybudovanej materskej školy sa uskutočnila 9. septembra 2019.

S výstavbou budovy Materskej školy sv. Margity začali v júli 2018. Stavbu realizovala firma M-Silnice zo Žiliny za finančné prostriedky Integrovaného regionálneho operačného programu Európskej únie (IROP) a milodarov, ktoré získavala od dobrodincov Rímskokatolícka farnosť v Púchove. Zriaďovateľom školy je Žilinská diecéza. Stavbu navrhol Ing. arch Ľubomír Zaymus. Kapacita materskej školy je 44 detí a jedno telesne handicapované dieťa. V školskom roku 2019/2020 prijali do školy 31 detí v dvoch triedach, aby mohli na budúci školský rok prijať aj ďalšie deti a tak dodržať plán IROP a merateľné ukazovatele. Škôlka má okrem herní a spální aj samostatnú jedáleň a je vybavená i vzduchotechnikou a podlahovým kúrením. Okrem štyroch učiteliek v škôlke bude výchovno-vzdelávaciu časť zabezpečovať aj katechétka, logopedička, špeciálna pedagogička, podľa záujmu rodičov sa budú deti hravou formou učiť aj anglický jazyk a v budúcnosti budú v škôlke uplatňované aj prvky Montessori pedagogiky.

Slávnostná posviacka novej materskej školy

Na slávnostnom posvätení sa zúčastnili otec biskup Tomáš Galis, žilinský biskup, generálny vikár Žilinskej diecézy Marek Hriadeľ, primátorka mesta Katarína Heneková, župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, riaditeľka Diecézneho školského úradu Miriam Janegová, riaditeľ M-Silníc Milan Čuraj,  konateľ Podniku technických služieb mesta Púchov Miloš Svoboda, viceprimátor mesta Púchov Lukáš Raník, vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáta Holáková, vedúca komisie školstva Irena Kováčiková, bývalý farár púchovskej farnosti Mons. Michal Keblušek, ktorý MŠ začal stavať, súčasný farár farnosti Púchov Stanislav Stolárik, riaditeľka materskej školy Ľubica Mišíková, pracovníci ekonomického oddelenia Biskupského úradu duchovný otec Peter Dubec a pán Roman Kupčík, učiteľky materskej školy, učitelia a žiaci CZŠ sv. Margity a ďalší pozvaní hostia.

Riaditeľka MŠ sv. Margity na posvätení školy povedala: „Vždy máme v srdci radosť, keď sa podarí dielo, ktoré vzniklo zásluhou a spoluprácou mnohých ľudí, v našom prípade diecézy, farnosti, kraja, mesta, firiem, inštitúcií, organizácii a dobrodincov. O to väčšia radosť je, keď toto dielo slúži najmenším, bezbranným a nevinným deťom, budúcnosti mesta, národa a Cirkvi. Dnes je deň, ktorý je významným tak pre samotný Púchov, ako aj pre diecézu a aby sme si pripomenuli, kto má zásluhu na vzniku a stavbe Materskej školy sv. Margity a aby sme sa všetkým poďakovali. Sväté Písmo nás povzbudzuje, aby sme rozvíjali vďačnosť. Apoštol Pavol, ktorý sám bol veľmi dobrým príkladom vďačnosti, napísal: Buďte vďační. Trvalé šťastie nepramení len z toho, že občas povieme ďakujem, ale z toho, že sme naozaj zo srdca vďační a vážime si, čo druhí urobili“.

Silné stránky cirkevnej školy a jej profilácia

Materská škola sv. Margity je zatiaľ samostatným subjektom, ale v budúcnosti bude zlúčená s Cirkevnou základnou školou sv. Margity v Púchove, ktorá podľa vyjadrenia riaditeľky školy Ľubici Mišíkovej škola dlhodobo ponúka nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výchovu detí tak, aby si osvojili vysoké morálne hodnoty a životné zručnosti. Podľa nezávislej agentúry INEKO, ktorá hodnotí kvalitu vzdelávania škôl na Slovensku, bola CZŠ sv. Margity hodnotená v rokoch 2012-2019 s najvyšším bodovým skóre nielen zo všetkých základných škôl v Púchove, ale aj v celom púchovskom okrese.

Ako škola uvádza na svojom webe, jej silnou stránkou okrem uvedených úspechov je aj to, že sa snaží kráčať s dobou, je charakteristická rodinnou atmosférou, má dobré materiálne vybavenie, zúčastňuje sa na množstve projektov a má v ponuke pre žiakov bohatú krúžkovú činnosť. Hlavnou profiláciou školy je ponuka výučby anglického jazyka od 1. ročníka, nemeckého jazyka od 6. ročníka, informatickej výchovy od 2. ročníka, náboženskej výchovy od 1. ročníka a na 2. stupni je posilnené vyučovanie matematiky, slovenského jazyka a prírodných vied.

CZŠ sv. Margity sa snaží byť miestom osobnostného rastu žiaka a podporujúcim prostredím na učenie a rozvoj, ktoré berie ohľad na potreby a talenty žiakov a rozvíja ich, pričom im pomáha objaviť aj ďalšie dary a učí žiakov zodpovednosti za ich rozvoj. Škola oproti iným školám ponúka priestor, kde sa formujú a rozvíjajú cnosti kresťanskej viery, nádeje a lásky, ako aj súcitu a veľkorysosti tak, aby žiak mal radosť zo života v pravej láske. Škola chce byť miestom tímovej spolupráce a spoločenstva, kde žiaci a učitelia chodia radi, pretože sú v spoločenstve ľudí, ktorých sa učia mať radi a kde sa učia radovať z úspechov druhých i celého spoločenstva triedy a školy. Škola sa snaží formovať žiakov k nezištnej službe druhým.

Slavomír Flimmel