Novinky v informatizácii mesta

263

Rozšírenie kamerového systému v Púchove

Mestská polícia Púchov v mesiaci máj 2019 zrealizovala rozšírenie kamerového systému, ktorý slúži na zabezpečenie verejného poriadku a má pozitívny vplyv na znižovanie a objasňovanie kriminality v Púchove. Boli inštalované štyri nové kamery v lokalitách križovatka Ul. Požiarna/Štefánikova (pred mestským úradom), križovatka Ul. Požiarna/Obrancov mieru (pri MŠ Požiarna 1292), križovatka Ul. Moravská/Ferka Urbánka (pri tržnici) a na Námestí slobody pri katolíckom kostole. Zároveň bola vykonaná revízia existujúcich kamier a údržba dátovej siete za účelom odstránenia technických problémov a nedostatkov.

V rámci rozšírenia bolo nainštalované nové záznamové zariadenie so zväčšenou kapacitou, ktoré umožní ďalšie rozširovanie kamerového systému v budúcnosti. V súčasnosti je v meste v prevádzke 24 kamier, ktoré sú napojené na centrálny dispečing Mestskej polície. Rozširovanie kamerového systému je z väčšej časti financované z grantov Ministerstva vnútra SR. Mestská polícia má už podané žiadosti o ďalšie finančné príspevky z MV SR a plánuje postupne dopĺňať kamery aj do jednotlivých mestských častí.

Púchov získal 15.000 EUR z EÚ na vybudovanie bezplatného Internetu v meste

„Prepojenosť s prínosom pre všetkých znamená, že by nemalo záležať na tom, kde žijete alebo koľko zarábate. Dnes preto navrhujeme, aby do roku 2020 každá európska dedina a každé európske mesto boli vybavené bezplatným bezdrôtovým internetovým pripojením v blízkosti hlavných centier verejného života“, povedal Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie.

Mesto Púchov sa v tomto aj minulom roku zapojilo do výzvy Európskej únie na poskytnutie financií na budovanie verejných Wi-Fi sietí pre bezplatné pripojenie do Internetu v rámci projektu WiFi4EU. V 2. kole výzvy ktoré sa konalo v apríli 2019 sa mesto Púchov zaradilo medzi 3.400 úspešných žiadateľov s pomedzi miest a obcí z celej Európskej únie a získalo poukážku na nenávratný finančný grant vo výške 15.000 EUR. Termín realizácie je do 18 mesiacov od podpisu dohody o grante. Momentálne prebieha výber lokalít tak, aby bolo pokrytých čo najviac verejných priestranstiev – námestia, kultúrne stánky, športoviská, parky a ďalšie lokality.

Branislav Zríny, externý IT konzultant, Mestský úrad Púchov