Občania Púchova ušetria: MsBP, s.r.o. vracia odberateľom tepla 426.000 €

106

Keď sa pani primátorka Katarína Heneková ujala funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia MSBP s.r.o., ktorý vyrába teplo pre väčšinu našich obyvateľov, dala vedeniu spoločnosti jasné príkazy: pracovať tak, aby popri investovaní do výstavby Účinného zdroja výroby tepla, občania a firmy, ktoré odoberajú teplo, platili menej.

V zmysle Vyhlášky č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, má výrobca tepla povinnosť do 31. marca prepočítať skutočné ekonomicky oprávnené náklady na dodávku tepla za predchádzajúci kalendárny rok.

Po prepočítaní ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 vznikla úspora 426.000 €. Táto úspora vznikla z dôvodu vykonania viacerých úsporných opatrení v spoločnosti. Hlavným opatrením bolo, že sa nám vplyvom technických opatrení podarilo eliminovať platby za emisie, dennou analytickou prácou sme efektívne nakúpili zemný plyn, vyrobili 60.000kWh elektriny z obnoviteľného zdroja, šetrili sme na prevádzkových nákladoch a pod. Naviac spoločnosť začala v priebehu roka 2020 s postupnou výmenou kompaktných odovzdávacích staníc tepla, čoho výsledkom boli znížené náklady na opravy. Stávajúce stanice tepla v objektoch sú totiž prevažne z rokov 2005 – 2006 a už sú morálne zaostalé a vykazujú veľmi vysokú poruchovosť a nákladovosť.

V minulom roku sme pristúpili aj ku kompletnej modernizácií centrálneho zberu dát. Modernizácia pozostávala z montáže hardvérových komponentov na jednotlivých staniciach tepla a ich napojenia do centrálneho dispečerského systému za účelom optimalizácie riadenia dodávky tepla, monitorovania chodu a prevádzky staníc. Vplyvom tejto investície dokážeme monitorovať celú sústavu centrálneho zásobovania teplom, predikovať poruchové stavy a prípadné úniky tepla, čoho výsledkom sú taktiež znížené náklady. Ďalším podstatným dôvodom bolo vybudovanie vlastného lokálneho zdroja na výrobu elektrickej energie na streche kotolne. V priebehu letných mesiacov si počas dňa dokážeme vyrobiť takmer všetku elektrinu potrebnú na prevádzku kotolne sami a nemusíme vynakladať finančné prostriedky na nákup elektriny zo siete.

Výsledkom jednotlivých opatrení bola úspora nákladov vo výške 426.000 € a zníženie ceny tepla o 11% spätne za celý rok 2020 pre všetkých odberateľov tepla nasledovne:

Suma 426.000 € bola prepočítaná pre jednotlivých odberateľov tepla a následne podľa ich podielu odberu bol vystavený a odoslaný dobropis. V priebehu najbližších dní budú finančné prostriedky odoslané na bankové účty odberateľov. Základné školy, materské školy a ostatní odberatelia dostanú prostriedky okamžite. Občanom budú peniaze zaslané na účet spoločenstva vlastníkov bytov alebo správcu. Jednotlivým občanom sa znížené sumy prejavia v ročnom rozúčtovaní nákladov za služby. Úspora finančných prostriedkov pre jeden byt je v priemere 70,- euro a to v závislosti od zateplenia domu, vyregulovania systému, veľkosti bytu, počtu osôb v byte atď.

V priebehu roka 2021 má spoločnosť naplánované viaceré investície a modernizácie technologických zariadení. Samozrejme, že do budúcnosti je pre nás hlavnou prioritou bezpečná a stabilná dodávka tepla. Stále patríme medzi najlacnejších dodávateľov tepla v širšom regióne, čo nás zaväzuje udržať si tento post aj do nasledujúcich rokov.

Tibor Luhový, konateľ
Gabriel Repatý, prokurista
Foto: Slavomír Flimmel