Slávenie verejných bohoslužieb vo farskom kostole v Púchove začne od piatka 8.5.

814

(Informácia bola aktualizovaná 8.5.2020.)

Dňa 6. mája vstúpili do platnosti usmernenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré pri ich dodržaní, umožňujú slávenie verejných bohoslužieb. Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska k tomu pre duchovných v pastorácii predbežne poskytol nasledovný komentár:

„Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech pre-to veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie. Vo väčších farnostiach, ktoré majú dve bohoslužby denne, nech kňazi jednu z nich vyčlenia pre seniorov. Nemožno im, samozrejme, brániť, ak prídu na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre nich určená: dôrazne im však tú pre nich treba odporučiť a vysvetliť, že úmyslom nie je ich diskriminovať, ale chrániť ich zdravie.

Kňazi nech ustanovia službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel; prípadne nech k vstupu do chrámu umiestnia aj písomné upozornenie na platné opatrenia. Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, prosíme kňazov, aby vhodným, viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu „do hviezdice“ označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy.

Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to (po prípadnej dohode s miestnou samosprávou) uskutočniteľné. V kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Sväté omše nech majú kratšie trvanie: to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.

Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence. Pri vstupe do kostola nech je pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Podobný stolík nech si zabezpečí kňaz pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo ku kontaktu s veriacim, nech má kňaz možnosť dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. Veriacim nech kňaz vysvetlí, že koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou: ak by dýchali na jeho ruky, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť, mohli by tým ohroziť tých, ktorí prichádzajú v rade za nimi. Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok.

V rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú dvojmetrové odstupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný. Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“

Z uvedených usmernení vyplýva, že slávenie verejných bohoslužieb vo farskom kostole v Púchove začne od piatka 9. mája sv. omšou, ktorá bude o 17.30. Sv. omša v sobotu bude o 18.30 a v nedeľu budú sv. omše slávené o 8.30 a o 10.00. Zdôrazňujeme, že všetci sa do kostola nezmestia, tí, ktorí tam môžu ísť, musia zaujať len vyznačené miesta. Ak veriaci zostanú pred kostolom, musia dodržiavať odstupy. Pre vlastné zdravie vyzývame, aby si každý zvážil, či na sv. omši musí byť účastný.

Slávenie verejných bohoslužieb vo filiálnom kostole v Streženiciach: budeme sláviť pri dodržaní hygienických predpisov od pondelka do piatku o 18.30, v sobotu o 7.30 a v nedeľu o 8.30. Sv. omše sa vo filiálnom kostole budú slúžiť každý deň dotiaľ, kým sa neodslúžia všetky nahlásené úmysly sv. omší od 10. marca, kedy došlo prerušeniu slávenia sv. omší v Streženiciach. Po vyplnení tohto záväzku, budú sv. omše bývať ako zvyčajne, čiže jedna v nedeľu a v prikázaný sviatok a jedna v nedeľu.

Slávnosť 1. sv. prijímania: z dôvodu hygienických obmedzení nebude 17. mája. Nový termín oznámime hneď ako to bude možné. Oznam, či sa bude prekladať aj termín sviatosti birmovania, zverejníme neskôr, keď bude jasný vývoj situácie.

Mgr. Stanislav Stolárik, farár RKC Púchov