Obyvatelia okresu Púchov produkujú najmenej odpadu v Trenčianskom kraji, ale málo separujú

278

Medziročne vzrástol objem vzniknutého komunálneho odpadu o 345 ton
V obciach Trenčianskeho kraja sa v roku 2016 zozbieralo 206,5 tisíc ton komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Už tradične najvyšší podiel 63,1 % predstavoval zmesový komunálny odpad. V okresoch kraja sa pohyboval od 55,6 % v okrese Myjava a 56,4 % v okrese Trenčín do 72 % Partizánske a 75 % v okrese Púchov. Na obyvateľa kraja pripadlo 350,5 kg komunálneho odpadu, čo bol medziročný nárast o 1,2 kg.

Kým v  roku 2015 bol podiel vyseparovaného odpadu najvyšší medzi krajmi, v roku 2016 sa kraj prepadol na štvrté miesto
Separovane zbierané zložky komunálneho odpadu v kraji dlhodobo vykazujú rastúci trend a v roku 2016 tvorili 17,6%. Už to nebol najvyšší podiel medzi krami SR, ale stále to bol podiel o 0,8 percentuálneho bodu vyšší ako podiel v SR. Najviac odpad separovali obyvatelia v okrese Trenčín, 22,9 % a v okresoch Ilava a Prievidza zhodne po 20,2 %, najmenej v okrese Partizánske iba 8,2 % zo vzniknutého komunálneho odpadu v okrese. Na jedného obyvateľa kraja pripadlo 61,7 kg separovane zozbieraného komunálneho odpadu za rok, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8 kg na obyvateľa.

Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu medziročne vzrástol o 1,6 percentuálneho bodu
Najčastejším spôsobom nakladania so zozbieraným komunálnym odpadom bolo zneškodňovanie 77,8 %, predovšetkým skládkovaním. Trenčiansky kraj skládkoval najvyšší podiel komunálneho odpadu medzi krajmi a podiel zneškodňovaného odpadu skládkovaním v SR prevýšil o 11,7 percentuálneho bodu. Zhodnocovaný odpad tvoril 22,7 %, najmä 50,4 % zhodnocovaný spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania (medziročný pokles o 9,6 percentuálneho bodu). Potešujúci je medziročný nárast podielu materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu z 28,2 % na 47,3 %, teda o 19,1 percentuálneho bodu. Ostatný odpad 0,7 % bol zhromažďovaný a čaká na ďalšie spracovanie.

Najviac odpadu vyprodukoval obyvateľ okresu Trenčín
K okresom s najvyšším objemom komunálneho odpadu na obyvateľa patria okresy Trenčín 392 kg, Prievidza 372 kg, Partizánske 370 a Nové Mesto nad Váhom 362 kg. Menej odpadu na obyvateľa bolo vyzberaného v okresoch Myjava 338 kg, Považská Bystrica 320 kg, Bánovce nad Bebravou 315 kg, Ilava 298 kg a najmenej 291 kg v okrese Púchov.

Odpad vzniknutý v hospodárstve kraja medziročne vzrástol o 9,8 %
V roku 2016 vzniklo v hospodárstve Trenčianskeho kraja 1 471,4 tis. ton odpadu. Najčastejším spôsobom nakladania s odpadom vzniknutým v hospodárstve bolo zneškodňovanie 55,4 %, najčastejšie skládkovaním, nasledovalo zhodnocovanie 35,6 % odpadu, najčastejšie materiálovo a 9,1 % predstavoval zhromaždený odpad. V kraji vzniklo 24,4 tis. ton nebezpečných odpadov, ich objem medziročne klesol o 12 %.

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR