Pochválili sa svojimi talentami

175

Seniori denného centra nášho mesta otvorili Mesiac úcty k starším a aj oslavovali

Pri príležitosti Mesiaca úcty starším ale aj pripomenutia si vzniku Klubu dôchodcov, predchodcu dnešného denného centra seniorov, sa stretlo viac ako deväťdesiat členov vo veľkej sále divadla. Privítali medzi sebou primátorku mesta Katarínu Henekovú, vedúcu OŠaSV MsÚ Danielu Gabrišovú, poslankyňu MsZ Irenu Kováčikovú a zástupcov všetkých spoločenských organizácií, ktoré pôsobia v našom meste.

Na toto stretnutie sa dlho pripravovali a rozmýšľali nad tým, aby aj programom vystihli to, čo im pomáha v starobe a zároveň si pripomenuli históriu 45. rokov súčasného denného centra a jeho predchodcu. Pre seba a širokú púchovskú verejnosť pripravili výstavu pod názvom Talenty a ich prebudenie. Motívom k tomu bol obraz starého Súdneho domu, ktorý už dávno nestojí na námestí Slobody. Jeho obraz majú na stene denného centra a stal sa ich symbolom, pretože im pripomína výrok J.W. Goetheho:„ Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým“.

Vernisáž výstavy sa konala v úvode podujatia. Vedúca DC na nej predstavila šesť členiek denného centra a ich talenty. Helenu Kúťkovú a jej všestranný talent, ktorá vedie v DC tvorivý krúžok už desať rokov. Emíliu Huňačkovú, ktorá sa sama naučila pliesť rôzne výrobky z papiera. Máriu Kvasnicovú, ktorá vie pracovať so slovom. Vystavila knihu Rodina, ktorú napísala v dôchodku. Annu Sekulovú, ktorá sa sama naučila vyšívať richelie. Jolanu Fabiánovú, ktorá až v dôchodku absolvovala kurz maľovania. Okrem obrazov vystavila, mydielka, bylinné prípravky do kúpeľov, či medovníčky. Ale aj iné ozdobné výrobky. U nej však obdivujeme jej úžasný cit pre charitu. Danielu Bartošovú, ktorá má radosť zo svojich vyšívaných obrazov.

A napokon Anna Žáková – hlavná vystavovateľka obrazov. I keď absolvovala odbornú umeleckú školu, počas svojho pracovného života nemaľovala. Jej talent sa prebudil až vo vysokom veku. Za rok stihla namaľovať sto obrazov. Je tým pre všetkých seniorov inšpiráciou, že talent sa môže prebudiť aj vo vysokom veku. Pretože „Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým“. A využite talentu, jeho prebudenie pre svoj aktívny seniorsky život je jeden z prostriedkov ako sa so starobou vyrovnať. Počas vernisáže, ale aj v ďalšej časti popoludnia seniorom pekne spestrili program dve huslistky, žiačky ZUŠ – vnučka našej členky Emílie Revákovej Tamarka spolu s Katkou kamarátkou, ktoré hrajú a spievajú v púchovskom súbore. Báseň Zrelý vek predniesla členka DC Elena Chybová.

Vedúca denného centra vo svojom vystúpení pripomenula jeho históriu. Ako uviedla, v našom meste už v dávnych časoch bola starostlivosť o starších občanov samozrejmosťou. Dôkazom toho je, že pred päťdesiatimi rokmi bol pre nich zriadený priestor s rádioprijímačom a televízorom. Spomenula aj medzníky histórie: zriadenie Klubu dôchodcov 3. februára 1978 nad púchovskou práčovňou, keď pri jeho otvorení boli pracovníci okresného a mestského výboru, a ako mladá úradníčka, dnešná poslankyňa MsZ Irena Kováčiková. Klub viedlo viacero predsedov, ako poslednou do roku 2013 bola p. Kamila Benková. V týchto priestoroch sa stretali seniori len na nedeľňajších popoludniach. V roku 2008 bol schválený nový zákon o sociálnej starostlivosti seniorov, podľa ktorého sa premenovali kluby dôchodcov na denné centrá. Medzníkom bolo presťahovanie začiatkom roka 2013 do priestorov v budove SOV na Námestí Slobody, v tom čase bolo v klube cca 40 členov. V súčasnej dobe má DC 110 členov.

Okrem počtu členov sa za uplynulých desať rokov veľa zmenilo. Boli vypracované a schválené Stanovy a prevádzkový poriadok fungovania, ako podporná sociálna služba seniorom nášho mesta a denný harmonogram činností. Začali sme ručnými prácami a dnes už máme vytvorených sedem záujmových krúžkov. Každý jeden člen, ale aj senior nášho mesta, ktorý nie je členom v zmysle zákona 448/2008 Zb., si môže zo širokých možností vybrať a stráviť v DC aktívne svoj čas. Teší nás dobrá spolupráca so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v meste a tak sa môžu členovia zapájať aj do ich činností. Najobľúbenejšie aktivity členov sú poznávacie zájazdy, turistické vychádzky najmä v Hoštine, kde využívame MHD 5 zadarmo, zber byliniek, seniorské čaje, tvorivé práce , cvičenie v telocvični a pod. V závere poďakovala mestu a pracovníkom MsÚ, primátorke Kataríne Henekovej, poslancom MsZ a všetkým, ktorí vytvárajú seniorom podmienky na aktívny život v starobe. Zvlášť poďakovala aktívnym členom DC, ktorí prispievajú k realizácií aktivít DC.

K prítomným sa prihovorila primátorka Katarína Heneková. Poďakoval im za všetky aktivity, ktoré pre naše mesto robia. Zaželala veľa zdravia do ďalších dní. Aj poslankyňa Irena Kováčiková sa prihovorila a nostalgicky si zaspomínala na dávne časy a uviedla, že ju teší ako sa napĺňa neustále činnosť terajšieho DC.

Mesto za dlhoročnú aktívnu činnosť udelilo pri príležitosti 45. výročia vzniku Denného centra Ďakovné listy, ktoré odovzdala primátorka Katarína Heneková spolu s vedúcou OŠaSV Danielou Gabrišovou: Helene Kúťkovej, Božene Čáčovej, Hedvige Šulcovej, Pavle Kubičárovej, Márií Hudecovej, Ľudmile Melicherovej, Márií Kvasnicovej, Anne Žákovej, Irene Kováčikovej, Lidie Žiakovej, Emílií Chovančekovej, Emílií Luhovej, Márií Ondráškovej a Pavlovi Repkovi – in memoriam, ktoré prevzala manželka Anna Repková. Za ocenených sa poďakovala mestu Irena Kováčikova.

Počas celého slávnostného popoludnia boli premietané fotografie z aktivít denného centra. Mnohí si pritom zaspomínali na vydarené podujatia, ktorých sa zúčastnili. Aj v toto popoludnie po ukončení oficiálneho programu pokračovali prítomní v družnej zábave a diskotéke, keď vytancovali aj svoju vedúcu a popri tom si pozorne pozreli otvorenú výstavu Talenty a ich prebudenie.

Emília Luhová
Foto: Slavomír Flimmel