Poslanci rokovali aj o rekonštrukcii mestského kúpaliska

106

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 28. septembra 2023 do Divadla Púchov.

Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Eva Baricová a Rudolf Marman.

POLROČNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA PÚCHOV

Na zasadnutí MsZ nebol prítomný hlavný kontrolór mesta Púchov Jozef Motúz, predkladaný materiál tak za neho prítomným prečítala prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová. Z polročnej správy vyplýva, že hlavný kontrolór vykonal v I. polroku 2023 kontrolu na Mestskom úrade Púchov – vybraných dotácií poskytnutých Mestom Púchov na základe schváleného a upraveného rozpočtu Mesta Púchov pre rok 2022 a uzneseniami MsZ a MsR, dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Púchov č. 20/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Púchov, v ktorých sa upravujú podmienky poskytovania dotácií pre právnické a fyzické osoby, dodržiavanie základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly. Druhá kontrola bola vykonaná v mestskej spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a. s., kde sa uskutočnila kontrola hospodárenia a dodržiavania príslušnej legislatívy pri hospodárení s prostriedkami poskytnutými z mesta, ako aj s vlastnými prostriedkami. Kontrolované obdobie bol rok 2022 na vybranej vzorke. V oboch prípadoch boli prijaté opatrenia na základe zistených nedostatkov.

Aktuálne prebieha tretia kontrola začatá v I. polroku, a to v MŠ Nosice, v ktorej sa kontroluje dodržiavanie príslušnej legislatívy, hospodárnosti, účelovosti, účelnosti a efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj kontrola správnosti vykonávania základnej finančnej kontroly a zverejňovania povinne zverejňovaných informácií, a to na vybranej vzorke za rok 2022. Zároveň bolo hlavnému kontrolórovi doručených 13 podaní (sťažností), ktoré boli odložené pre nesplnenie základných náležitostí stanovených zákonom o sťažnostiach. V prvom polroku boli tiež zaevidované dve petície, z roku 2022 boli dve petície v riešení.

POSLANCI MsZ SCHVÁLILI ÚPRAVU ZÁSAD HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA PÚCHOV

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov reagoval na novelizáciu zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej ZoMO), ktorou od 1.11.2023 vstúpi do účinnosti zákon č.137/2023 Z.z., ktorým bol ZoMO zásadným spôsobom novelizovaný. Nové sú pravidlá priameho predaja, dôvodu hodného osobitného zreteľa a obchodnej verejnej súťaže. Nanovo sú tiež upravené nájmy obecného majetku a ďalšie. Z toho dôvodu bolo nutné upraviť zásady tak, aby boli v súlade s právnou úpravou daného zákona od 1.11.2023.

V zmysle novelizovaného ZoMO je v Zásadách upravené najmä:

– kedy môže obec určiť svoj majetok za prebytočný alebo neupotrebiteľný,
– podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu a nájomné pri použití dôvodov hodných osobitného zreteľa,
– definícia dôvodov osobitného zreteľa pri prevode a pri nájme majetku,
– právomoci orgánov mesta pri nakladaní s majetkom,
– podmienky a priebeh verejnej obchodnej súťaže,
– podmienky a priebeh priameho predaja,
– podmienky a priebeh pri prevodoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
– obdobné ustanovenia pri úprave nájmu.

Účinnosť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov nadobúdajú od 1.11.2023, čím sa rušia doposiaľ platné Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov zo dňa 23.02.2023, účinné od 1.3.2023, schválené uznesením MsZ Púchov č. 5/2023.

SCHVÁLENÉ PLNENIE ROZPOČTU MESTA PÚCHOV K 30.6.2023 A ÚPRAVA ROZPOČTU NA SEPTEMBER 2023

Z dôvodu pravidelného polročného vyhodnocovania plnenia rozpočtu a stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých prvkov a programov sa pravidelne vypracúva monitoring rozpočtu a hodnotiaca správa. Ako uviedla vedúca Ekonomického oddelenia MsÚ Púchov Lucia Pružinská, z polročnej hodnotiacej správy za I. polrok 2023 vyplýva, že celkové plnenie rozpočtu je na príjmovej strane vo výške 40,92 %, na strane výdavkov 35,81 %. Plnenie bežných príjmov je na úrovni cca 49,01 %, bežných výdavkov je vo výške 42,54 %. Je nutné podotknúť, že plnenie rozpočtu a obzvlášť jeho úpravy sú značne ovplyvnené aktuálnou vysokou infláciou, čo má vplyv na cenu materiálov a práce.

Mestské zastupiteľstvo takisto schválilo Uznesením č. 157/2023 návrh úpravy rozpočtu mesta Púchov na september 2023, a to napríklad na projektovú dokumentáciu cyklotrasy v meste Púchov, na zabezpečenie O2 Športovej akadémie Mateja Tótha pre žiakov ZŠ Gorazdova, ZŠ Mládežnícka a ZŠ J. A. Komenského či na opravu strechy MŠ Chmelinec a ďalšie.

PREDSTAVENÉ AKTUÁLNE INVESTÍCIE MESTA PÚCHOV

Vedúca Oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu MsÚ Púchov Daniela Šicová predstavila v súčasnosti najaktuálnejšie projektové zámery a pripravované projektové dokumentácie. Prebieha dokončenie spevnených plôch príprava kolaudácie na objektoch A a B na Kolonke, kde vznikli nájomné byty pre občanov mesta Púchov. V rámci pripravovanej Kompostárne mesta Púchov prebieha kontrola verejného obstarávania, v realizácii sú mestské jasle v areáli ZŠ s MŠ Slovanská, ktorých otvorenie sa predpokladá na jar 2024. Legislatívne procesy prebiehajú v prípade doplnenia verejného osvetlenia v časti mesta Sedlište a na prístrešku Domu smútku v mestskej časti Nosice.

V projektovej príprave je štúdia vnútrobloku Komenského za hasičskou zbrojnicou, revitalizácia športového areálu ZŠ Gorazdova, ako aj projektová dokumentácia prístavby MŠ Mládežnícka a projektová dokumentácia Autobusového nástupišťa Conti. Aktuálne sa pripravuje tiež žiadosť o finančné prostriedky na realizáciu na pamätník v Europarku v spolupráci s OZ Puchovo dedičstvo.

Okrem týchto hlavných bodov rokovania zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo VZN č. 10/2023 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Púchov v určených dňoch v kalendárnom roku 2024 a Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2023 – 2024. Okrem obvyklých správ o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ sa poslanci oboznámili s Petíciou za záchranu a ochranu Salamandry škvrnitej v mestskej časti Púchov, Vieska-Bezdedov a tiež s projektom rekonštrukcie mestského kúpaliska (podrobnejšie informácie sú na webe mesta).

Najbližšie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa koná 7. decembra 2023.

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel