Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad

749

Za nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území mesta, zodpovedá mesto.

Za činnosti nakladania s komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom (drevo, tráva), za zber vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a triedenie odpadu na separačnej linke, nakladanie s drobným stavebným odpadom a zabezpečenie likvidácie odpadu na skládke vyberá mesto poplatky od fyzických aj právnických osôb. V poplatku je zahrnutý aj nákup zberných nádob na odpad, ktoré sú poskytované na počet poplatníkov v rámci zavedeného systému nakladania s odpadom na území mesta Púchov.

V zmysle novely zákona o odpadoch došlo od 1.1.2016 k zmene, a to v poplatku za komunálny odpad nie je zahrnutý poplatok za nakladanie s drobným stavebným odpadom. Tento druh odpadu je zaradený do množstvového zberu, čiže poplatník zaplatí za množstvo odovzdaného drobného stavebného odpadu priamo pri odovzdaní na zbernom dvore PTSM, s.r.o. Poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín je stanovený na 0,015 €.

Kto má nárok na zníženie poplatku

Fyzická osoba, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje mimo trvalý pobyt napr.:

  • študenti, ktorí študujú mimo Púchova a sú ubytovaní v inom meste (doklady na úľavu – potvrdenie o návšteve školy, do 50 km aj potvrdenie o ubytovaní)
  • poplatník, ktorý pracuje a má ubytovanie mimo trvalý pobyt (potrebné doklady – potvrdenie od zamestnávateľa alebo pracovná zmluva, pri zamestnaní do 50 km aj potvrdenie o ubytovaní)
  • poplatník starší ako 62 rokov (na uplatnenie tohto zníženia nie je potrebná žiadosť, správca dane zníži poplatok na základe údajov z evidencie obyvateľstva)
  • poplatník, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤPS (potrebné doklady – žiadosť, fotokópia rozhodnutia o priznaní preukazu ZŤP, fotokópia preukazu ZŤP)

V prvých dvoch prípadoch si treba uplatniť zníženie poplatku do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak má poplatník už uplatnené zníženie poplatku v predchádzajúcom zdaňovacom období a nedošlo k zmene, preukaz je platný, opätovne nemusí žiadať o jeho zníženie. Ak je občan uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roka, môže požiadať o zníženie na obdobie od dátumu právoplatnosti rozhodnutia o vydaní preukazu.

Kto má nárok na odpustenie alebo oslobodenie od poplatku

Nárok na odpustenie poplatku má poplatník, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržuje mimo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo v zahraničí.

Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva, na aké obdobie a z akého dôvodu sa v zdaňovacom období zdržuje v inej obci na území SR.

Nárok na oslobodenie od poplatku platí v prípade pobytu alebo zamestnania v zahraničí, ktoré doloží daňovník príslušnými dokladmi o štúdiu alebo práci.

Poplatník k dokladu v cudzom jazyku s výnimkou českého jazyka je povinný doložiť preklad (nevyžaduje sa úradný preklad). Čestné vyhlásenie sa nepovažuje za doklad, ktorý odôvodňuje odpustenie poplatku.

Oslobodenie od poplatku si môže poplatník uplatniť do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť vtedy, keď zanikne povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr. odhlásenie sa z trvalého pobytu, úmrtie a pod.) na základe písomnej žiadosti o vrátenie preplatku.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi mesto vráti preplatok na základe dokladu o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta na základe písomnej žiadosti o vrátenie preplatku.

Výška poplatku za komunálny odpad

Základná sadzba poplatku za odpad od obyvateľov má podľa zákona maximálnu výšku 39,97 eura za osobu a rok. V meste Púchov je podľa Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2015 vo výške 29,20 eura za osobu a rok. Študujúci a pracujúci mimo Púchov, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S a dôchodcovia nad 62 rokov majú podľa tohto VZN zľavnenú sadzbu.

V zmysle Zásad podpory seniorov môže byť samostatne žijúcemu dôchodcovi nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste Púchov poskytnutá finančná podpora vo výške 14,60 €.

Čiastočné financovanie odpadového hospodárstva mestom

Napriek tomu, že sa poplatok za odpad zdá mnohým obyvateľom Púchova príliš vysoký, zďaleka nepokrýva mestu jeho náklady za spracovanie komunálneho odpadu. Aj keď sa úspornými opatreniami podarilo vedeniu PTSM, s.r.o. znížiť výdavky za vývoz a spracovanie komunálneho odpadu, mesto stále dofinancováva odpadové hospodárstvo viac ako 190 tisíc eurami ročne, čo predstavuje 21% z celkových výdavkov odpadového hospodárstva. Cieľom mesta je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie aj v odpadovom hospodárstve.

Konateľ PTSM. s.r.o. o jarnom upratovaní

Každoročne sa pracovníci PTSM, s.r.o. po roztopení posledného snehu pustia do jarného upratania mesta. Opýtali sme sa konateľa PTSM, s.r.o. Ing. Miloša Svobodu ako to je s jarným upratovaním tento rok:

„Naši pracovníci najviac neporiadku vyzbierajú v priestoroch násypu popri Váhu od pumpy Slovnaft cez areál BMX, ďalej v okolí Športcentra, okolo Odhánok až ku kruhovému objazdu pri Makyte. Každoročne musíme na jar odstraňovať veľké množstvo odpadu v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach a v amfiteátri na Lachovci. Ďalším kritickým miestom sú plochy od Makyty smer Dohňany, okolo mäsokombinátu až po Viesku. V priebehu mesiacov marec, apríl budú v meste a mestských častiach podľa schváleného harmonogramu rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery pre objemový a drobný stavebný odpad v rámci akcie jarného upratovania. Do veľkoobjemových kontajnerov nepatria televízory, počítače, pneumatiky, elektronika, akumulátory, farby, kyseliny, tráva, lístie. Tento odpad žiadame uložiť vedľa kontajnera, alebo zaviesť do zberného dvora PTSM, ul. Športovcov 890. Likvidácia tohto odpadu je pre občanov mesta bezplatná.“

V spolupráci s MsÚ a PTSM, s.r.o. spracoval Slavomír Flimmel.