Poslanci rokovali o športovom areáli pri ZŠ Gorazdova

173

POSLANCI SCHVÁLILI ŽIADOSŤ NA FOND NA PODPORU ŠPORTU NA ŠPORTOVÝ AREÁL PRI ZŠ GORAZDOVA

Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Púchov (7.2.2024) sa nieslo v športovej téme, poslanci v prvom bode rokovania schvaľovali predloženú žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, a to na základe výzvy 2023/001 Fondu na podporu športu, na projekt VOĽNOČASOVÝ AREÁL UL. GORAZDOVA.

Začiatok realizácie projektu sa v prípade schválenia žiadosti predpokladá ešte v tomto kalendárnom roku. Ako uvádza primátorka mesta Katarína Heneková, dôvodom k realizácii predmetného investičného zámeru je aktuálna absencia kvalitných hracích a tréningových plôch, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám a normám. „Našou snahou je zatraktívniť a plne sfunkčniť školské areály, ktoré majú slúžiť nielen počas vyučovania na výchovno-vzdelávací proces ale aj voľnočasové využitie pre všetkých, ktorí majú záujem sa hýbať a športovať. Je to krásny projekt, ktorý bol konzultovaný aj so zástupcami školy, členov výboru mestskej časti a tiež na príslušných komisiách. Urobíme všetko, aby nám finančné prostriedky na jeho realizáciu boli pridelené,“ doplnila primátorka Katarína Heneková.

Projekt predstavuje výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, ktorou je obnova existujúceho športového areálu ZŠ Gorazdova. Obnova zahŕňa výstavbu novej atletickej dráhy, viacúčelového ihriska, workout ihriska s oddychovou zónou. Rekonštrukciu existujúcej asfaltovej plochy vznikne viacúčelové ihrisko, vymení sa poškodený športový EPDM povrch na už existujúcom viacúčelovom ihrisku. Areál ZŠ Gorazdova tak bude prístupný nielen pre žiakov školy, predovšetkým počas vyučovania, ale v popoludňajších hodinách sa otvorí aj pre širokú verejnosť, v súlade so stanoveným prevádzkovým poriadkom, ktorý bude nutné dodržiavať.

Finančné prostriedky pre zabezpečenie financovania investície na predmetnú výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry vo výške 40,01 % z celkovej sumy oprávnených nákladov projektu ako i prípadné neoprávnené výdavky projektu budú zapracované do Rozpočtu Mesta Púchov na roky 2024 – 2026 po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku.

Ďalším uznesením zároveň schválili prítomní poslanci na prvom zasadnutí MsZ aj predloženie žiadosti, v ktorej žiadateľom je MŠK Púchov, s.r.o., o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, a to na základe výzvy 2023/001 Fondu na podporu športu, a to na projekt MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVISKO – AREÁL MŠK PÚCHOV, pričom zabezpečenie finančných prostriedkov pre MŠK Púchov, s.r.o. na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške minimálne 30 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov 672 768,22 € bez DPH. Žiadosť tiež zahŕňa zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu. V záujme mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o. je výstavba nového multifunkčného ihriska, čím sa nielen skvalitní tréningový proces vytvorením futbalového ihriska pre malý futbal, šprintérskej rovinky, workout ihriska, viacúčelového ihriska a umelého osvetlenia pre futbalové ihrisko – malý futbal a viacúčelové ihrisko. Mestská spoločnosť ako dôvod zvažovanej investície rovnako uvádza absenciu kvalitných tréningových športových plôch – pre loptové hry, vo vlastníctve mesta, zodpovedajúce súčasným normám a podmienkam. Projekt je totižto pripravený na pozemky vo vlastníctve Mesta Púchov, ktoré MŠK Púchov, s.r.o. užíva oprávnene na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Púchov na tento účel, a to do 31.12.2030.

Ako ďalej povedala primátorka Katarína Heneková, Mesto Púchov ako prenajímateľ súhlasí s realizáciou spomínaného projektu. „Začiatok realizácie pripravovaného projektu je v prípade schválenia žiadosti plánovaná v priebehu roka 2024, prípadne roka 2025. Mesto Púchov ako jediný spoločník mestskej spoločnosti zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 30 % z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu a tieto budú zapracované do rozpočtu mesta na roky 2024 až 2026, bezprostredne po schválení žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu,“ uzavrela Katarína Heneková.

Laura Krošláková

Foto: Slavomír Flimmel