Rekonštrukčné práce na plynovode pod Lachovcom

106

Zákon o energetike zaväzuje prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácnosti boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok v lokalite Pod Lachovcom v Púchove.

Od 15.3.2024 do 31.10.2024 budú prebiehať rekonštrukčné práce na plynovode, ktorý sa nachádza na uliciach Komenského, Za cintorínom, Kuzmányho, J. Kráľa a Vodárska. Rekonštrukcia prípojok bude pozostávať z vysadenia hlavného uzáveru plynu (do oplotenia, na hranici pozemku, resp. na iné miesto v zmysle prevádzkovej dokumentácie) a z rekonštrukcie prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu.

Za týmto účelom bude potrebná súčinnosť obyvateľov s pracovníkmi SPP. V rámci uvedenej rekonštrukcie bude prerušená distribúcia zemného plynu na nevyhnutnú dobu. Podľa postupu rekonštrukčných prác budú postupne oznamované konkrétne termíny prerušenia distribúcie zemného plynu na jednotlivých odberných miestach.

Kvôli zaisteniu plynulosti rekonštrukčných prác SPP a mesto Púchov žiada o rešpektovanie dočasného dopravného značenia odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Považskej Bystrici. Upozorňuje, že v prípade jeho nerešpektovania bude nútená iniciovať odtiahnutie vozidiel stojacich v rozpore s dočasným dopravným značením.

Uvedená rekonštrukcia plynovodov je nevyhnutná pre zvýšenie bezpečnosti, ochrany životov, zdravia a majetku, ako aj bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok zemného plynu do domácností. Preto prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť až do ukončenia rekonštrukčných prác. Za pochopenie ďakujeme.

MsÚ Púchov