Poslanci schválili Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

279

V utorok 24. apríla 2018 o 9.00 hod. sa v Divadle Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom pravidelnom zasadnutí.

Rokovanie viedol primátor mesta Rastislav Henek za účasti všetkých zvolených poslancov a vedúcich oddelení mestského úradu a konateľov mestských spoločností. Po doplnení a schválení programu zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, správu z kontroly evidencie, zatrieďovania a odpisovania dlhodobého hmotného a finančného majetku, ktoré predkladala hlavná kontrolórka mesta.

Predseda ekonomickej komisie poslanec Daniel Lako predložil návrh na zosúladenie účtovnej evidencie s realitou pri vkladoch mesta do obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Išlo o 680.624 eur vložených v rokoch 1998 až 2004, ktoré až teraz dodatočne poslanci schválili ako vklady mesta do ostatných kapitálových fondov spoločnosti. Ďalej poslanec D. Lako navrhol a zastupiteľstvo schválilo prevedenie vkladov mesta vložených do ostatných kapitálových fondov spoločnosti v rokoch 1998 až 2010 na zvýšenie jeho základného imania o 813.275 eur. Pri hlasovaní o týchto opatreniach bolo 15 poslancov za, zdržali sa len poslanci J. Andreánska, R. Hvizdák, R. Marman a P. Melišík.

Návrhy ekonomického oddelenia

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Lucia Pružinská predložila poslancom návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 v sume 364.715 eur a správu audítora za rok 2017. Poslanci predložené materiály schválili. Diskusiu poslancov rozprúdil až ďalší návrh L. Pružinskej – nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov. Poslanec M. Kubičár predložil niekoľko pozmeňujúcich návrhov, na čo bol viacerými poslancami upozornený, že takéto návrhy sa majú predkladať skôr, aby sa nimi mohli zaoberať zodpovední odborníci z MsÚ a mestská rada. Nové zásady boli nakoniec schválené 16 hlasmi, proti hlasovala poslankyňa J. Andreánska, hlasovania sa zdržali poslanci M. Kubičár a H. Šulcová.

Ako tretí návrh uznesenia vedúca ekonomického oddelenia predložila úpravu rozpočtu Mesta Púchov na rok 2018: presun prostriedkov z fondu bežných výdavkov do rezervného fondu v sume 68.902 eur, čerpanie fondu bežných výdavkov mesta vo výške 24.500 eur a čerpanie rezervného fondu mesta vo výške 276.200 eur. Návrhy poslanci schválili jednomyseľne.

Návrhy oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

Vedúci oddelenia MsÚ Ing. Miroslav Svorada predložil zastupiteľstvu na schválenie podmienky udelenia súhlasu k územnému konaniu 2. etapy uloženia optických káblov spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Po krátkej diskusii poslanci jeho návrh schválili.

Zastupiteľstvo schválilo aj predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na projekt „Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične“ ZŠ s MŠ Slovanská v celkovej výške 43.267 eur a spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta vo výške 4.500 eur.

M. Svorada ďalej informoval poslancov o investičných akciách Mesta Púchov. Poslanci tiež schválili odovzdanie líniovej vodnej stavby „Predĺženie vodovodu Záskalie – automatická tlaková stanica“ v obstarávacej hodnote 84.716 eur do nájmu Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. Považská Bystrica.

Zmeny v komisiách a správy o činnosti mestských spoločností

Zastupiteľstvo zvolilo nových členov komisií: Ing. Mária Martinka za člena komisie ochrany verejného poriadku a komisie dopravy, služieb a bytovej politiky, Ivana Štefka za člena komisie športu.

Pri rokovaní o správach mestských spoločností sa poslanci spýtali mestského právnika JUDr. Antona Školeka na právny spor s bývalou konateľkou MŠK, s.r.o. K. Bradáčovou. Ten v odpovedi uviedol, že na základe zistení NKÚ bola MŠK povinná podať žalobu a vymáhať spôsobenú škodu od toho, kto je za ňu zodpovedný. Súd štyri kauzy rozdelil na dve súdne konania. Prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu v Považskej Bystrici bolo v kauze vyplatenia odmien konateľke pre MŠK čiastočne úspešné, avšak obidve strany sporu sa voči nemu odvolali. Dňa 18.4. okresný súd zamietol návrh MŠK v ďalších troch kauzách (odmeny zamestnancom, oplotenie kúpaliska a prenájom športovej haly). JUDr. Školek je pripravený po zverejnení rozsudku a jeho odôvodnenia podať odvolanie na krajský súd. Na otázku, kto bude platiť súdne trovy, odpovedal, že buď K. Bradáčová (ak súd prehrá), alebo NKÚ (ak súd prehrá MŠK).

Schválenie dotácií, rôzne a diskusia

Na návrh vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáty Holákovej poslanci schválili dotácie:
12.000 eur – Plavecký klub Matador Púchov
10.000 eur – 1. volejbalový klub Púchov
3.600 eur – Bedmintonový klub RACQUETS Púchov
1.500 eur – projekt „Detské jasle ako sociálna služba“ ECAV
1.000 eur – SUP BOX – SLOVAKIA PÚCHOV
700 eur – Občianske združenie ŠK Odema
500 eur – Krasoklub Púchov

Primátor R. Henek v bode Rôzne oznámil zastupiteľstvu organizačné zmeny na MsÚ – zriadenie útvaru hlavného kontrolóra a vytvorenie miesta referenta fakturácie na ekonomickom oddelení MsÚ. V diskusii vystúpili okrem poslancov aj občania mesta J. Pěntka, M. Mišún, J. Kováčik a R. Varga.

Foto: S. Flimmel