Poslanci schválili Záverečný účet mesta Púchov za r.2021

157

V stredu 27. apríla 2022 sa v hlavnej sále Divadla Púchov stretli poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí.

Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili sa poslanci Miroslav Bučko, Viliam Karas, Ľubica Kuchařová, Marián Mišún a Rudolf Marman. Primátorka mesta Katarína Heneková po úvodných slovách dala priestor obyvateľom mesta, aby predložili svoje pripomienky a dopyty. Nasledovala diskusia poslancov k problematike plánovanej novej mestskej športovej haly v areáli ZŠ J. A. Komenského. Poslanec za miestnu časť Pod Lachovcom Pavel Melišík vyjadril s týmto zámerom nesúhlas. Naopak väčšina poslancov sa v diskusii vyjadrila súhlasne. Primátorka mesta Katarína Heneková obhajovala projekt slovami, že ide najmä o sfunkčnenie a zatraktívnenie športového areálu, ktorý bude slúžiť predovšetkým pre žiakov ZŠ J. A. Komenského. Mesto reaguje na vyhlásenú ponuku štátu a chce získať na výstavbu externé finančné zdroje (1,2 milióna EUR). Poslanec Peter Bílik argumentoval súčasnou veľkou obsadenosťou telocviční v meste a zároveň  slabým záujmom detí o využitie trávnatej plochy na ZŠ J. A. Komenského. Viceprimátor mesta Lukáš Ranik upozornil na skutočnosť, že je veľmi nákladné udržiavať kvalitný živý trávnik. Školy na to nemajú peniaze, a preto sú ihriská na ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Gorazdova v takom stave, že ich takmer nikto nevyužíva. Je preto lepšie s využitím štátnych dotácií vybudovať umelý trávnik alebo novú halu.

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2021

Hlavným bodom rokovania zastupiteľstva bol Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2021 a hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2021. Návrh vypracovala a predkladala vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2021 bolo prebytkové – hrubý prebytok predstavuje sumu 1 250 402,01 EUR, očistený o nevyčerpané dotácie, náhrady spoločenskej dreviny, prostriedky zo zábezpeky verejného obstarávania a zostatkov účtov potravín a stravy je v sume 849 612,39 EUR. Tieto sa presunú do rezervného fondu v plnej sume.

Rozpočet bol upravovaný celkovo 7x, celkové príjmy boli splnené na 88,66 %, bežné príjmy na 100,34 %, kapitálové príjmy boli splnené na 19,47 %. Výdavky boli čerpané na 84,42 %, z toho bežné výdavky na 93,45 % a kapitálové na 41,02 %. Záverečný účet tiež obsahuje prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu, fondu bežných výdavkov, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu. Materiál obsahuje aj výsledky hospodárenia obchodných spoločností založených mestom, oproti predchádzajúcim obdobiam k nim pribudla spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a.s., v ktorej mesto v roku 2021 získalo 100% obchodný podiel.

Zostatok úverov k 31.12.2021 bol 3 173 178,16 EUR, s pripočítaním prijatej návratnej finančnej výpomoci v sume 412 948,00 EUR predstavuje v percentách 19,33 % bežných príjmov roka 2020, splátky istiny a úrokov tvoria 4,44 % (pri výpočte sa skutočné bežné príjmy očisťujú o účelovo určené prostriedky vrátane transferov). Podmienku zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtovej zodpovednosti Mesto Púchov spĺňa. Po prerokovaní stanoviska hlavnej kontrolórky a správy audítora za rok 2021 poslanci návrh jednomyseľne a bez výhrad schválili. Schválili tiež použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 849 612,39 EUR a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 v sume -1 565 332,34 EUR na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Úprava rozpočtu Mesta Púchov

Vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská predložila v ďalšom bode rokovania Úprava rozpočtu Mesta Púchov – apríl 2022 a návrh čerpania rezervného fondu Mesta Púchov. Išlo o navýšenie výdavkov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektrická energia MsÚ (30 000,00 EUR), plyn ZUŠ (10 000,00 EUR), výmena žiaroviek verejného osvetlenia (70 000,00 EUR), refinancovanie úveru ČSOB (-270 000,00 EUR) a asfaltovacie práce (200 000,00 EUR). Poslanci zmeny rozpočtu schválili a tiež schválili návrh čerpania rezervného fondu, kde hlavnými položkami boli: 150 000,00 EUR pre MŠK (ihrisko Gorazdova – umelá tráva), 130 000,00 EUR – rekonštrukcia Školskej ul., 104 500,00 EUR – parkovanie a park na Obrancov mieru, 100 000,00 EUR – 4 stojiská polopodzemných kontajnerov, 50 000,00 EUR – Lesopark, 33 000,00 EUR – parkovanie Gorazdova ul. a 30 000,00 EUR – doplnenie VO Okružná ul.

Investičné akcie Mesta Púchov

Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu  Filip Makay predložil zastupiteľstvu Informáciu o aktuálnych investičných akciách Mesta Púchov. Zrealizované akcie v poslednom období: Interiérové žalúzie v Divadle Púchov (7 770,00 EUR), Parkovacie miesta Okružná ul. (33 221,16 EUR). Prebieha realizácia nasledovných akcií: Prestavba objektov A a B na Kolonke, Pamäť lesa, Amfiteáter, Kompostáreň mesta Púchov, Rekonštrukcia časti komunikácie Komenského ul., Rekonštrukcia križovatky Komenského ul. A J. Kráľa, SOV – úprava priestoru pre CVČ, Rekonštrukcia cesty Ihrište, Úprava priestranstva pred HZ Horné Kočkovce. Na úseku ŽP bol vysúťažený dodávateľ rekonštrukcie zelene v kruhových objazdoch, oddelenie participuje na príprave technických podkladov k zámerom vybudovania nových športových zariadení v areáloch ZŠ Gorazdova a ZŠ J. A. Komenského, zároveň zabezpečuje doklady k jednotlivým legislatívnym konaniam a v súlade so stanoviskom KV rieši možnosti sanácie ďalšej časti miestnej komunikácie v Keblí.

Dotácie z mestského rozpočtu

Vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Daniela Gabrišová predložila poslancom na schválenie návrh dotácií: Tenisový klub Púchov – 2 000,00 EUR, Plavecký klub Matador Púchov, o.z. – 11 000,00 EUR, OZ ŠK ODEMA – Tenis – 2 000,00 EUR, Bedmintonový klub RACQUETS – 4 000,00 EUR, 1. VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV – 9 500,00 EUR, Športový klub Púchov – 1 000,00 EUR, Klub hokejbalu a florbalu Púchov – 6 000,00 EUR, Eva Rosinová AB KIDS academy – 600,00 EUR, Krasoklub Púchov – 1 000,00 EUR a Stredisko Evanjelickej Diakonie v Púchove (detské jasle) – 1 500,00 EUR. Poslanci navrhnuté dotácie schválili.

Záver rokovania

Body programu Predaj, kúpa, Nájom, Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ poslanci prerokovali a schválili bez väčšej diskusie. V bode Rôzne sa poslanec a predseda ekonomickej komisie Daniel Lako opýtal, čo je nové v právnych sporoch mesta a mestských spoločností. Mestský právnik Anton Školek vo svojej odpovedi uviedol ako príklad štyri právne spory, v ktorých zastupuje záujmy mesta. K sporu MŠK, ktorý prebieha od roku 2014 a v ktorom si HK Púchov vymáha od MŠK čiastku zhruba 360 000 EUR uviedol, že pred týždňom bolo vo veci rozhodnuté na Okresnom súde v Považskej Bystrici tak, že súd žalobu v celom rozsahu zamietol a zaviazal zaplatiť aj trovy konania vo výške 100 %. Vyjadril sa tiež k sporu WOOD ENERGY s PTSM, kde išlo sumu 112 000 EUR za skladovanie odpadu. Tu mestský právnik zatiaľ na súdoch záujmy mesta obhájil, dokonca podal trestné oznámenie na porušenie zákona, keďže bývalé vedenie mesta a PTSM neurobilo verejné obstarávanie. Ako ďalšie príklady sporov uviedol spor Eurobuilding s mestom o 700 000 EUR (Divadlo Púchov) a spor GODUR s mestom o 214 000 EUR (Malý župný dom), kde vidí počiatok problémov v porušovaní zákonov zo strany bývalého vedenia mesta. Na záver Anton Školek k týmto sporom pripojil poznámku o billboarde bývalého primátora Mariána Michalca, na ktorom je uvedené slovo „poriadok“. Vyslovil sa, že on má inú predstavu o poriadku, keďže v týchto sporoch vychádza najavo, že Marián Michalec ako primátor podpisoval zmluvy bez verejného obstarávania alebo bez schválenia mestským zastupiteľstvom, čo bolo v rozpore s platnou legislatívou.

Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva je plánované na jún.

Slavomír Flimmel