Povodeň v meste

735

Búrkovú aktivitu s prívalovým dažďom pocítili obyvatelia viacerých častí mesta a ulíc, no hlavne občania Vŕšku a Kolonky a to riadnou povodňou. Za posledné týždne to bolo minimálne dvakrát.

Voda na Kolonke zatopila miestne komunikácie, chodníky, dvory rodinných domov. Dažďová voda pritekala z neďaleko obhospodarovaného poľa do potoka Moskovec, ktorý kapacitne nestíhal pojať takéto množstvo bahennej vody a logicky sa vybrežil z koryta. V intraviláne koryta tohto potoka sú aj štyri mosty, ktoré rokmi situáciu ešte zhoršujú a to svojimi prietokmi pod nimi. Mesto Púchov za pomoci PD Mestečko a Povodia Váhu ako správcu vodných tokov hľadá opatrenia a riešenia, aby sa situácia neopakovala pri každej silnejšej búrke s výdatným dažďom. Ide hlavne o pravidelné čistenie a prehlbovanie koryta, prietokov pod mostami, vytvorenie prírodných zádržných nádrží, osadenie betónových šácht v koryte na usádzanie hliny, sadenie poľnohospodárskych kultúr  zadržujúcich vodu, hlboká orba, vytvorenie rigolov na okraji poľa.

Samozrejme, že nápomocní v boji s vodou musia byť aj vlastníci pozemkov, v susedstve ktorých je koryto potoka. Medzi základné povinnosti vlastníkov pobrežných pozemkov je umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia a sú povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky v koryte, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku, podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.

Ostáva už len veriť, že pripravované opatrenia zmiernia alebo pozastavia boj s prívalovou vodou. S nevyspytateľným počasím sa musíme vysporiadať sami, tak ako to robia pri a po každej živelnej pohrome dobrovoľný hasičský zbor mesta a Podnik technických služieb mesta pri následnom zachraňovaní majetkov, upratovaní a čistení verejného priestranstva.

Cyril Crkoň