Pozemky pri FPT a SŠ I. Krasku kúpi univerzita a TSK

64

Trenčiansky samosprávny kraj v minulom roku kúpil od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) budovu internátu s ubytovacími kapacitami, učebňami, jedálňou a hospodárskym blokom, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Spojenej školy na Ulici Ivana Krasku.

Za účelom zabezpečenia stravovania predovšetkým pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy, ale aj pre študentov a zamestnancov vysokej školy a zároveň vytvorenia odborných učební pre žiakov Spojenej školy – organizačnej zložky Stredná odborná škola sklárska, Trenčiansky samosprávny kraj budovu rekonštruoval.

Projekt stavby s názvom Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne inžinierskymi sieťami zasahoval do pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod prístupovou cestou k Spojenej škole a k Fakulte priemyselných technológií v Púchove sú vo výlučnom vlastníctve súkromnej spoločnosti. V zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, musí stavebník (fyzická, resp. právnická osoba) vo všeobecnosti preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo podľa stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej.

Na rokovaní so súkromnou spoločnosťou táto súhlasila s realizáciou stavby na dotknutých pozemkoch za podmienok, že Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka od nej odkúpia pozemky pod prístupovou cestou a parkovacími plochami, nakoľko prístupová cesta vedie len k budovám Spojenej školy a k budove Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove a spolu s parkovacími miestami ju využívajú predovšetkým zamestnanci a študenti týchto škôl.

Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Púchove odkúpia od súkromnej spoločnosti celkovo 3.975 štvorcových metrov pozemkov (orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie) za 190.800 eur s DPH. Náklady na nákup pozemkov si župa a univerzita rozdelia na polovicu, obaja zaplatia súkromnej spoločnosti po 95.400 eur s DPH. Kúpu pozemkov odsúhlasilo minulý pondelok na svojom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdroj: TSK