Pozvánka na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

194

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 4. decembra 2019 od 9:00 hod. v Divadle Púchov s programom:

1. Návrh – Koncepcia práce s mládežou v meste Púchov na roky 2020-2027
2. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2020
5. Správa z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o.
6. Návrh – Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2020
7. Návrh – VZN č. 11/2019 o miestnych daniach pre mesto Púchov, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov
8. Návrh – VZN č. 12/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v meste Púchov
9. Návrh – VZN č. 13/2019 o využívaní verejných priestranstiev na území mesta Púchov
10. Návrh – VZN č. 14/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov
11. Návrh – VZN č. 15/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov
12. Návrh – VZN č. 16/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov pre rok 2020
13. Návrh – VZN č. 17/2019 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Púchov
14. Návrh – Cenový výmer č. 1/2019 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov
15. Návrh – Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov
16. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022
17. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – december 2019
18. Návrh – Vyradenie majetku Mesta Púchov
19. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2018/2019
20. Návrh – Delegovanie členov do Obecnej školskej rady Púchov na funkčné obdobie r. 2019- 2023
21. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
22. Dotácie
23. Predaj, kúpa
24. Nájom
25. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
26. Rôzne
27. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov