Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

105
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel

V súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 4, písm. a/ zvolávam MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2022 (streda) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002, hlavná sála.

PROGRAM:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

3. Správa č. 1/2022 z kontroly plnenia si zákonných povinností pri starostlivosti o príjmy z dane z nehnuteľností fyzických osôb a právnických osôb

4. Správa č. 2/2022 z kontroly dodržiavania príslušnej legislatívy pri obstaraní a financovaní investičných akcií na vybranej vzorke za rok 2021

5. Správa č. 3/2022 z kontroly hospodárenia v Materskej škole Požiarna 1291, Púchov na vybranej vzorke za rok 2021

6. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

7. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov

8. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 14/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Púchov v znení VZN č. 1/2020 a VZN č. 19/2020

9. Návrh – Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov

10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2022

11. Bezplatná Mestská autobusová doprava v meste Púchov

12. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na volebné obdobie 2022 – 2026

14. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov a ich financovanie

15. Predaj, kúpa

16. Nájom

17. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

18. Voľba hlavného kontrolóra mesta

19. Rôzne

20. Interpelácie

JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta