Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

122

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v stredu 25. septembra 2019 od 9.00 hod. v hlavnej sále Divadla Púchov s programom:

1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Púchov

3. Správa z kontroly bežných a kapitálových výdavkov mesta čerpaných v roku 2018, zverejňovania a vykonávania základnej finančnej kontroly v organizačnej zložke mestského úradu – Mestská polícia

4. Správa z kontroly hospodárenia mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o. v roku 2018

5. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2019 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2019

6. Operačný plán zimnej údržby Mesta Púchov na roky 2019 – 2020

7. Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Púchov

8. Dodatok č. 1 k Zásadám o činnosti výborov v mestských častiach Púchova

9. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – september 2019

10. Zmena člena v komisii bytovej politiky

11. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

12. Dotácie

13. Predaj, kúpa

14. Nájom

15. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

16. Rôzne

17. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov