Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

122

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 od 9.00 hod. v hlavnej sále Divadla Púchov
s programom:

 1. Prezentácia dobrovoľníckych akcií v meste v rámci koordinácie práce s mládežou
 2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov
 3. Návrh – Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2018, hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Púchov za rok 2018, písomné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 4. Návrh –VZN Mesta Púchov č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v meste Púchov v znení neskorších predpisov
 5. Návrh – VZN Mesta Púchov č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Púchov a Dodatok č.1/2019
 6. Návrh – Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Púchov
 7. Návrh – Rokovací poriadok Mestskej rady Púchov
 8. Návrh – Zásady výborov v mestských častiach Púchova
 9. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov – apríl 2019
 10. Schválenie odvolania a menovania konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.
 11. Návrh – Zmena zástupcov Mesta Púchov v radách škôl a školských zariadení
 12. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov
 13. Dotácie
 14. Predaj, kúpa
 15. Nájom
 16. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ
 17. Rôzne
 18. Diskusia, interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov