Príde MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. o 24.000 eur?

421

Okresný súd Banská Bystrica vydal 10. apríla 2017 Platobný rozkaz, v ktorom rozhodol, že MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. (MsBP) je povinný zaplatiť bývalému konateľovi a riaditeľovi Ing. Vladimírovi Motúzovi 22.349,- eur.

Ide o nevyplatené manažérske odmeny za roky 2014 a 2015. Naviac má MsBP zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 1.619,39 eur. V poučení súd uvádza, že rozhodol iba na základe skutočností tvrdených a osvedčených žalobcom, teda Ing. Vladimírom Motúzom zastúpeným ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU ŠTRBÁŇ, s.r.o.

MsBP má v prípade nesúhlasu právo v lehote 15 dní od doručenia tohto Platobného rozkazu na Odpor s vecným odôvodnením. O nevyplatení odmien za roky 2014 a 2015 rozhodlo Valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré vychádzalo z platnej Dohody o podmienkach výkonu manažérskej funkcie a hmotnej zainteresovanosti z 1.8.1995, kde sa píše: „Pracovník môže okrem základnej mzdy … obdržať aj pohyblivú časť mzdy – ročnú odmenu.“ Podľa tohto ustanovenia je zrejmé, že nejde o povinnosť vyplatiť ročnú odmenu, ale len o možnosť. Valné zhromaždenie spoločnosti odmeny pre rok 2015 neschválilo aj z dôvodu, že neboli stanovené žiadne kritériá pre výplatu ročných odmien. Uvedený výpočet ročných odmien pre rok 2015 vychádza len z vlastnej úvahy žalobcu.

Konateľ  MsBP Ing. Viliam Karas hneď v deň doručenia Platobného rozkazu (12.4.2017) konal a objednal u JUDr. Antona Školeka & Partners, s.r.o. realizáciu všetkých potrebných právnych úkonov smerujúcich k ochrane majetku spoločnosti, pričom táto kancelária podá v zákonnej lehote Odpor proti Platobnému rozkazu. Takúto žalobu možno očakávať aj od Ing. Andreja Šamánka, nakoľko už jeho právny zástupca ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. ŠTRBÁŇ, s.r.o. vyzval MsBP na zaplatenie ročných odmien za výkon manažérskej funkcie vo výške 16.959,- eur.

Predseda Dozornej rady MsBP Ing. Daniel Lako sa pýta: „Ing. Motúz si robí nárok na peniaze, ktoré v prevažnej väčšine pochádzajú z platieb občanov za teplo, teda sú to aj peniaze občanov. Prečo ich bývalí konatelia MsBP Ing. Motúz a Ing. Šamánek nevrátili občanom tak, ako ich za minulý rok vrátilo nové vedenie spoločnosti? Len preto, že im je bližšie vlastné vrecko?“