Príspevok do diskusie o revitalizácii ihriska na ZŠ Gorazdova

1473

Dňa 2. februára sa v sále Divadla Púchov konala verejná prezentácia projektu Revitalizácia ihriska ZŠ Gorazdova. Projekt občanom Púchova predstavila primátorka mesta Katarína Heneková a predstavitelia školy a MŠK. Nasledovala diskusia, v ktorej zazneli námietky obyvateľov domov pri ihrisku ZŠ Gorazdova. Do redakcie Púchovských novín prišiel príspevok dlhoročného športového funkcionára Ivana Krošláka, ktorý si pripravil na toto stretnutie a ktorý kvôli pracovným povinnostiam nemohol osobne predniesť:

Veľa občanov mesta ma pozná z môjho 27-ročného pôsobenia v TJ Gumárne a neskôr v ŠK Matador, s.r.o. Púchov. Pre tých mladších chcem uviesť, že za uvedené obdobie som 11 rokov pracoval ako vedúci objektu Zimný štadión a neskôr spolu 10 rokov ako správca všetkých športových objektov vo funkcii zástupcu riaditeľa ŠK. Prácu na ŠK Matador som ukončil v roku 2003, kedy areál ŠK a športové kluby prešli pod mesto Púchov.

Súčasťou mojej práce v období ŠK Matador bola spolu s mojimi spolupracovníkmi aj starostlivosť o dve futbalové plochy v areáli ŠK, ďalej o škvarové ihrisko v areáli bývalých internátov podniku Makyta a ihrisko v mestskej časti Staré Nosice, ktoré mal ŠK Matador v tom čase v prenájme. Škvarová plocha a plocha v Starých Nosiciach boli využívané celoročne, ale najviac v mesiacoch november, január a február v roku. Teda hlavne vtedy, kedy nepriaznivé poveternostné podmienky nedovoľovali trénovať na dvoch trávnatých plochách v areáli ŠK. Nie vždy však bolo možné odohrať majstrovské zápasy na spomenutých plochách. Vtedy dochádzalo k mimoriadnemu poškodzovaniu našich domácich trávnatých plôch, čo znamenalo následne vynaložiť veľké finančné sumy na ich údržbu. Takže veľmi dobre viem, o čo ide súčasným funkcionárom MŠK a FK, keď v súčasnej dobe náhradou za možnosť trénovania a hrania prípravných zápasov na otvorených plochách sú ŠH a Umelé trávnaté plochy v Púchove a v najbližšom okolí. Avšak prenájom týchto plôch je dnes finančne veľmi náročný.

Keďže dobre poznám túto problematiku, chcel by som požiadať dotknutých obyvateľov troch bytových domov (cca 130 obyvateľov), aby neblokovali riešenie problému už schváleného miesta na vybudovanie umelej trávnatej plochy v areáli ZŠ Gorazdova. Pre realizáciu tohto zámeru na danom mieste sú vytvorené ideálne podmienky, ktoré pripomeniem:

– pozemok mesta v areáli školy, ktorú navštevujú aj žiaci športových futbalových tried,
– vypracovaný projekt na danú lokalitu na plochu, ktorá bude mať predpísané rozmery podľa futbalových noriem – vybudovanie ďalšej plochy s umelým povrchom na florbal + doskočisko s dráhou na skok do diaľky,
– blízkosť areálu ZŠ Gorazdova ku futbalovému areálu MŠK Púchov vrátane parkoviska,
– podmienka financovania športových futbalových tried zo strany SFZ Bratislava mať vybudované ihrisko s umelou trávou.

Ďalšie argumenty, ktoré podporujú realizáciu daného projektu na danom mieste a v danom čase:

– akcia schválená poslancami MsZ v Púchove,
– možnosť využitia finančných prostriedkov SFZ, štátu a fondov EÚ,
– možnosť pripojenia sa na už vybudované inžinierske siete (voda, kanalizácia a el. energia).

Samozrejme, že vnímam obavy dotknutých obyvateľov z troch bytových domov, že po vybudovaní nového moderného športového areálu dôjde k zníženiu komfortu ich bývania, keďže bytovky sú postavené už cca 5O rokov a okrem ZŠ a jeho športového areálu nebolo okolie bytoviek za toto obdobie narušené. Potreba odstránenia určitého počtu dnes už 40-ročných stromov a posunutie oplotenia k bytovým domom cca o 5m by nemalo byť dôvodom na zmarenie tejto investície mesta. Vysvetlím prečo (sú to moje myšlienky, s ktorými predpokladám dotknutí obyvatelia nebudú súhlasiť, ale ostatná púchovská verejnosť možno áno):

– náhradou za odstránené dreviny bude náhradná výsadba, ktorá je súčasťou projektu. Pripomínam, že s ohľadom na vek stromov by v horizonte 3-5 rokov muselo aj tak prísť k ich odstráneniu,

– na novú posunutú hranicu oplotenia ihriska od dotknutých bytových domov sa podľa projektu vybuduje protihluková stena s protizábranou až do výšky 6 m. Navrhovanú protihlukovú bariéru je podľa môjho názoru možné z uvažovaných 2,26 m navýšiť, je to vec pripomienkového konania, tiež dotknutí obyvatelia musia vedieť, že v rámci mesta popri hlavných cestných ťahoch a železnice stoja rodinné domy a bytové domy, ktoré sú postavené ešte bližšie ako bude budúce ihrisko s umelou trávou. Títo obyvatelia sú vystavení podstatne väčšiemu hluku a prašnosti, napriek tomuto stavu nikto z nich neprotestuje, pretože sa v podstate proti tomu ani protestovať nedá,

– argument, že osvetlenie hracej plochy bude svietiť do bytov je tiež diskutabilný. Predsa dnes sú už bežne okná bytov vybavené okennými žalúziami, ktoré v prípade potreby zabraňujú prenikaniu svetla z vonkajšieho prostredia. Naviac si myslím, že osvetlenie sa bude využívať v minimálnej miere možno v 1.,2. a 11. mesiaci v roku.

A celkom na záver: Názory na lokalitu obyvateľov dotknutých bytových domov, kde by podľa ich názoru mala byť situovaná nová hracia plocha s umelou trávou sú rôzne, ale vždy je to otázka ďalších nie malých finančných prostriedkov. Tie by mesto Púchov muselo zaplatiť. Naviac vhodný pozemok v blízkosti areálu futbalového štadióna MŠK nie je. Súčasné pomocné trávnaté ihrisko v areáli z dôvodu trvalých nevysporiadaných vlastníckych práv majiteľov časti pozemkov je na tento účel nevyužiteľné! Takže môj názor je – malo by byť verejným záujmom všetkých obyvateľov mesta a športovcov v meste Púchov, tiež chcem poprosiť obyvateľov dotknutých bytoviek – aby sme všetci spoločne prehodnotili svoj negatívny postoj k realizácii tejto výnimočnej investície. Ak by sa to podarilo, bola by konečne po dlhých rokoch v meste Púchov vybudovaná bez ďalších prieťahov a naviac nákladov plocha, ktorú mesto nevyhnutne potrebuje.

Ivan Krošlák