Program decembrového mestského zastupiteľstva

87

Primátorka mesta zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa bez účasti verejnosti dňa 8. decembra 2021 (streda) o 9.00 hod. v Divadle Púchov, Hoenningovo námestie č. 2002.

PROGRAM:

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na I. polrok 2022

3. Správa o výsledku kontroly č. 4/2021 z hospodárenia obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vykonanej na vybratej vzorke dokumentov z roku 2020

4. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2022

5. Návrh – VZN č. 8/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

6. Návrh – VZN č. 9/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Púchov

7. Návrh – VZN č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 3/2014

o miestnych daniach pre mesto Púchov

8. Návrh – VZN č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Púchov č. 16/2020

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov

9. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2022 a výhľad na roky 2023 a 2024, písomné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – december 2021

11. Návrh – VZN č. 12/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov

12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2020/2021

13. Návrh na zrušenie Zásad školskej politiky Mesta Púchov, Zásad podpory kultúrnej činnosti v meste Púchov a Zásad podpory športovej činnosti Mesta Púchov

14. Návrh – Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov

15. Zmena člena v Komisii dopravy a služieb

16. Zmena členov v dozornej rade

17. Návrh – Zásady podpory mladých rodín v meste Púchov

18. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

19. Predaj, kúpa

20. Nájom

21. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

22. Návrh – Predloženie žiadostí o NFP za účelom realizácie projektov

23. Rôzne

24. Interpelácie

MsÚ Púchov