Púchovský volejbal: Niečo tam „neklape“

1293

Napätá situácia vo volejbale naďalej trvá. Mužský výber VŠK Púchov sa začiatkom roka 2016 odhlásil z I. ligy. Primátor mesta zároveň ešte predtým nepodpísal dotáciu vo výške 25 000 € pre VŠK Púchov, s.r.o., ktorá bola určená na pokrytie energií v športovej hale. Aktuálny stav hovorí o platnej zmluve pre VŠK Púchov, s.r.o. ako nájomcu športovej haly, nespokojnosti mesta so znením zmluvy o nájme, ukončení činnosti mužov a otáznej budúcnosti. V týchto dňoch a hodinách stále prebiehajú intenzívne rokovania zúčastnených strán o tom, ako situáciu riešiť. Prvýkrát navyše výraznejšie verejne prehovorili hráči mužského tímu VŠK Púchov.

Primátor R. Henek: Dotácia je pre mesto nevýhodná

Na decembrovom rokovaní MsZ poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre VŠK Púchov, s.r.o. vo výške 25 000 €. Uznesenie o uvoľnení finančných prostriedkov na energie v športovej hale však primátor Rastislav Henek napokon nepodpísal. „Zákon o obecnom zriadení umožňuje nepodpísať uznesenie MsZ, ak porušuje zákon alebo je zjavne nevýhodné. Nemusí ísť len o vyhodnotenie ekonomických dopadov na mesto ako poskytovateľa dotácie, ale aj o neprimerané a neodôvodnené výhody voči určitému, v tomto prípade súkromnému subjektu. Zákon ďalej vraví, že prijímateľom dotácie môžu byť buď spoločnosti, kde je zriaďovateľom mesto, iným spoločnostiam prináleží dotácia len vtedy, ak ide o nespochybniteľné využitie verejných zdrojov v súvislosti s verejnoprospešným účelom,“ objasnil primátor mesta svoj krok z právnej roviny. Už na decembrovom rokovaní MsZ prebehla búrlivá, takmer poldruhahodinová diskusia o situácii vo VŠK Púchov. Sporným bodom bola „Zmluva o dlhodobom nájme“ medzi MŠK Púchov, s.r.o. (prenajímateľom) a VŠK Púchov, s.r.o. (nájomcom), ktorá bola podpísaná v roku 2006 a jej predmetom bola športová hala. Problematický je z pohľadu mesta najmä dodatok z roku 2009, ktorý zo zmluvy vypustil povinnosť nájomcu využiť všetky tržby z prenájmu na zabezpečenie športovej činnosti a údržby či opráv haly. „Vypustenie tak závažného ustanovenia bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti, čiže mesta Púchov, je nepochopiteľné. V súčasnosti nájomcu nič nezaväzuje, aby poskytol finančnú podporu volejbalovej činnosti. Schválená dotácia na energie je preto zjavne nevýhodná a rozhodol som sa ju nepodpísať,“ pokračoval R. Henek. Sporným bodom sú z pohľadu mesta ďalšie podmienky zmluvy. Tá je platná do roku 2019, s možnosťou opcie do roku 2034. Nájomca počas tohto obdobia platí za prenájom ročne 7966 € a uhrádza energie, na ktoré každoročne prijímal dotácie (v roku 2015 43 000 €). „Dotácie pokrývajú spotrebu všetkých priestorov haly. V objekte sídlia aj tretie strany, ktoré za energie platia spoločnosti VŠK Púchov, s.r.o. Je preto pravdepodobné, že dotácie nie sú použité len na verejnoprospešnú, ale aj na súkromnú činnosť, čo zákon zakazuje. Mesto investíciami zhodnotilo objekt prenájmu, nemá však možnosť adekvátne navýšiť cenu nájmu. Podstatná je deklarácia nájomcu, že nemá záujem prevádzkovať volejbal a požaduje, aby tento šport prešiel pod mesto. Z tohto dôvodu je nevýhodné dotovať na jednej strane volejbal z mestského rozpočtu a na druhej strane pokrývať energetickú spotrebu haly mestskou dotáciou,“ priblížil primátor. Ešte na rokovaní zastupiteľstva zdôrazňovali zúčastnené strany ochotu rokovať o ďalšom riešení situácie. Rokovania stále pokračujú, medzitým sa však mužský výber, ktorý patril k jednej zo slovenských volejbalových bášt, odhlásil z I. ligy. „Mesto rokovalo s nájomcom objektu VŠK Púchov, s.r.o. od septembra minulého roku. Z rokovaní vyplynulo, že konateľ spoločnosti od roku 2011 hodnoverne nepreukázal rozsah financovania volejbalu a účelové použitie tržieb za prevádzku haly. Spájať odhlásenie mužov zo súťaže s neposkytnutím dotácie je zavádzajúce. Tím sa z ligy odhlásil kvôli nedostatku financií na svoju činnosť, ich pokrytie je povinnosťou klubu, teda VŠK Púchov, s.r.o., nie mesta,“ komentoval Henek situáciu v mužskom volejbale. Otázka je jasná – ako ďalej, púchovský volejbal? Čas neúprosne beží, mládež potrebuje v športovej hale trénovať a hrať zápasy. Posledné dni predsa len naznačili možný posun. „Jednania nás priblížili ku konečnej dohode, ktorá by mala zohľadniť predstavy oboch strán. Mesto naďalej podporuje volejbal v Púchove. V rozpočte na rok 2016 máme vyčlenených 20 000 € pre VŠK Púchov, o.z., zabezpečujúci činnosť chlapcov. Pre 1. VK Púchov, zastrešujúci ženský volejbal, predpokladáme dotáciu 8 400 €. Čo sa týka mužského volejbalu, prípadnému prechodu klubu pod hlavičku MŠK Púchov musí predchádzať dohoda o ďalšom osude športovej haly. Na jej schválení má mesto eminentný záujem,“ dodal R. Henek.

Oslovili sme aj Jána Kováčika, konateľa spoločnosti VŠK Púchov, s.r.o, ktorá má športovú halu v dlhodobom prenájme. J. Kováčik sa k aktuálnej situácii vyjadrovať nechcel, stotožnil sa však s výrokmi trénera I. Štefka, ktoré odzneli v predchádzajúcom vydaní Púchovských novín (1/2016). Nekomentoval ani stredajšie rokovanie vedenia mesta a volejbalového oddielu, kde podľa vlastných slov nebol pozvaný. J. Kováčik však prisľúbil, že sa k situácii v súvislosti s volejbalom a športovou halou vyjadrí v dohľadnom čase.

O stanovisko k stredajšiemu rokovaniu sme požiadali aj primátora R. Heneka. „V prvom rade si musíme vypočuť odborné stanoviská zástupcov mládežníckeho volejbalu, ktorého podpora je pre mesto prvoradá, potom mestskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje športoviská a odborne spôsobilých poslancov v športovej problematike. Práve výstup z takéhoto stretnutia je základom uvážlivého a rozvážneho postoja mesta, s ktorým primátor oboznámi všetkých poslancov. Práve snaha vyhnúť sa napätej atmosfére na rokovaní v tak širokom kruhu dáva šancu dosiahnuť serióznu dohodu na plánovanom ďalšom stretnutí s majiteľom VŠK Púchov, s.r.o.,“ uviedol primátor.

Šéftréner I. Štefko: Nastal určitý posun

Na stredajšom rokovaní s vedením mesta zastupoval občianske združenie VŠK Púchov spolu s predsedom OZ Mariánom Turčánim aj šéftréner púchovských volejbalistov Ivan Štefko. „Spoločne sme rozpracovali alternatívy, podľa ktorých by mal chod volejbalového oddielu ďalej pokračovať. Ide o komplikovanejší proces, máme tu totiž nadväznosť na športovú halu, kde má púchovský volejbal domovskú pôdu prakticky od svojho vzniku. Stanovili sa úlohy pre všetky zúčastnené strany a v krátkom čase by sme mali dospieť ku konkrétnemu riešeniu situácie,“ povedal I. Štefko. Komunikácia volejbalového oddielu so zástupcami mesta či MŠK Púchov pokračuje prakticky na dennej báze. „Môžem povedať, že v tomto týždni nastal určitý posun. Ja som vystúpil s návrhom na kategorizáciu športov v Púchove, čo presadzujem už dlhodobo. Primátor s návrhom súhlasil a poveril ma, aby som mu pri jeho realizácii pomohol. Kategorizácia prináša pri rozhodovaní o podpore jednotlivých športov väčšiu transparentnosť, do úvahy sa berú viaceré kritériá, podľa ktorých sú jednotlivé športy hodnotené. Medzi kritériami sú výsledky športov v minulosti i súčasnosti a to, aký majú vplyv na pozitívnu prezentáciu mesta. Volejbal má spomedzi púchovských kolektívnych športov na slovenskej i medzinárodnej scéne najlepšie výsledky. Nehovorím len o úspešnej nedávnej minulosti, ale aj o súčasných výborných výkonoch mládežníckych družstiev či umiestneniach mužov na čele I. ligy,“ dodal I. Štefko.

Hráči prehovorili: Necítili sme dostatočnú podporu

Nelichotivá situácia vo volejbale výrazne postihla kabínu mužského výberu VŠK Púchov. Hráči sa však zhodujú, že problémy trvali už dlhšie a nie sú len výsledkom aktuálneho diania. „Celý problém trvá už niekoľko rokov. Mužský volejbal sme držali vďaka dobrej partii v tíme, postupne sa však vynárali problémy. Každý z nás je zamestnaný a má rodinu či iné povinnosti. Postupne sa mužstvo dostalo do roviny, že sme si prišli akoby len zahrať, necítili sme dostatočnú podporu vedenia a nemali sme motiváciu dosahovať vyššie ciele. Hráči si museli brať na zápasy dovolenky, už ich to takto stereotypne skrátka prestalo baviť a neobetovali volejbalu toľko, koľko predtým. Postupne sa pridávali ďalší a občas bol problém poskladať aspoň šesť hráčov na zápas,“ začal Tomáš Šomko, odchovanec púchovského volejbalu, ktorý v tíme mužov pôsobí už od roku 2004. Volejbalisti rokovali s vedením klubu o ďalšom účinkovaní ešte pred začiatkom aktuálneho ročníka. Už vtedy bola budúcnosť mužského volejbalu veľmi otázna. „Mali sme na stole viacero alternatív, stretli sme sa mesiac či dva pred začiatkom sezóny. Pripravené boli tri alternatívy. Prvá bola, že začneme hrať v podstate tak, ako doteraz, vždy ale boli vo vzduchu otázky financií. S týmto riešením chalani príliš stotožnení neboli, poznali to z minulých rokov a atmosféra nebola ideálna. Raz bolo navyše povedané, že peniaze na sezónu by boli, potom, že nie sú a bude ich treba zohnať cez sponzorov či z vlastných zdrojov. Druhá možnosť bola skončiť úplne a neprihlásiť sa do súťaže, čo sa nám tiež nepáčilo, chceli sme hrať a trénovať ako dovtedy. Najlepšie sme v šatni vnímali tretiu alternatívu, ktorá spočívala vo väčšej angažovanosti mesta. Či už by išlo o prechod pod MŠK, alebo inú podporu zo strany mesta, aby mužský volejbal jednoducho mal zmysel a nešlo len o prežívanie z roka na rok. Túto alternatívu nám však nikto nevedel garantovať. Na stretnutí sme sa napokon dohodli, že I. ligu hrať nebudeme,“ priblížil Šomko udalosti ešte zo záveru leta minulého roka. Napriek pôvodnému rozhodnutiu však muži napokon 10. októbra 2015 odohrali stretnutia úvodného kola I. ligy v Komjaticiach. „V tom čase sme zaregistrovali aj diskusie ohľadom prenájmu športovej haly. Týždeň pred začiatkom súťaže nás z vedenia klubu kontaktovali, či sme ochotní hrať. Zároveň nás vedenie informovalo, že bude komunikovať s mestom o vylepšení podmienok od januára 2016. Chcem ešte pripomenúť, že sme pri komunikácii nerozlišovali medzi VŠK Púchov, s.r.o. a VŠK Púchov, o.z., situáciu sme spoločne riešili so zástupcami oboch subjektov. Napokon sme sa dohodli, že začneme sezónu, s tým, že do decembra buď volejbal požiada o určitú dotáciu, alebo sa zorganizuje prechod pod MŠK. Mali sme informácie, že vedenie bojuje za mužský volejbal, nenastala však žiadna zmena. Podľa dohody sme teda odstúpili zo súťaže,“ objasnil Tomáš Šomko dôvody odhlásenia tímu z I. ligy.

Púchovskí volejbalisti prízvukujú, že v posledných sezónach reprezentovali mesto zadarmo a bez nároku na finančnú odmenu. „Ja som nedostal za volejbal finančnú odmenu najmenej päť rokov. Ešte počas účinkovania v extralige sme dostávali určité odmeny, pri väčšine hráčov však nešlo o hlavný príjem. Aby som nekrivdil, na zápasy vonku sme dostávali diéty a pri barážach o postup do extraligy sme mali vypísané cieľové odmeny,“ povedal ďalší púchovský volejbalista Branislav Dlholucký, ktorý v klube pôsobí od roku 2008. Nulové finančné ohodnotenie ale nebolo hlavným dôvodom, prečo aspoň pre zvyšok tejto sezóny mužský volejbal ukončil svoju súťažnú činnosť. „Dôvodov bolo viacero, týkali sa predovšetkým celkových podmienok. Určite sme neskončili kvôli peniazom, tie sme predsa nemali niekoľko rokov, bola by hlúposť skončiť len kvôli tomu,“ dodal 30-ročný nahrávač Tomáš Šomko. Volejbal je v poslednom období horúcou a často diskutovanou témou. Hráči by sa však oveľa radšej sústredili len na šport. „Hovorím za viacerých, keď poviem, že sme nechceli byť zneužití na nejakú deklaráciu o tom, ako volejbal dobre funguje. Vo vedení klubu sú podľa nás veľké rezervy. Keby predsa všetko išlo tak, ako má, tak dnes tu zrejme diskusiu o budúcnosti volejbalu ani nemáme. Rád obetujem svoj čas i energiu, avšak len vtedy, ak ide čisto o šport,“ priblížil T. Šomko.

Problémom je okrem klesajúceho počtu aktívnych hráčov aj vysoký priemerný vek kádra. Branislav Dlholucký je v 26 rokoch najmladším hráčom mužského tímu VŠK Púchov. „Skôr či neskôr by nastal veľký problém, jednoducho by nemal kto hrať. Káder stabilne nedopĺňali mladší hráči, stále sme hrali tí istí a to sa tak nedá navždy. Ak chceme v budúcnosti pokračovať, musíme viac zapojiť mladých volejbalistov,“ skonštatoval Branislav Dlholucký. V súčasnosti rezonuje otázka prechodu mužského volejbalu pod hlavičku MŠK Púchov, s čím však prirodzene súvisí problematika hráčskych zmlúv a práv klubov na svojich hráčov. „Ja momentálne platnú zmluvu s VŠK Púchov, s.r.o. nemám. Aj keď bolo možno prezentované, že nejaká zmluva v mojom prípade existuje, tak už nie je platná. Zmluvu som mal ešte pred odchodom na strednú školu do Trenčína, v nej neboli splnené určité podmienky a tým sa stala neplatná,“ vyjadril sa B. Dlholucký. Jeho spoluhráč T. Šomko riešil zmluvné záležitosti iným spôsobom. „Ja som zmluvu mal, tá bola teoreticky platná. V športe to totiž funguje tak, že aj keď zmluva skončí, tak hráč bez súhlasu klubu nemôže prestúpiť inam. Mne a ďalším nosným hráčom sa tesne pred odhlásením zo súťaže podarilo ukončiť všetky záväzky, ktoré sme k VŠK Púchov mali. Nechceli sme dospieť do situácie, aby sme po mnohých rokoch hrania zadarmo mali zbytočné komplikácie pri prechode do iného klubu. Podľa mojich informácií, nejakí zmluvní hráči ešte sú, ale väčšina z nich už nie je aktívna, prípadne sú na hosťovaní.“

Odhlásenie z I. ligy v polovici sezóny je už nezvratné, otázkou zostáva, čo prinesie najbližšie obdobie. Púchovskí volejbalisti deklarujú záujem pokračovať v súťaži od novej sezóny, opäť je tu ale niekoľko ale… „Pokiaľ budú vytvorené adekvátne podmienky na tréningy a zápasy, tak ja osobne budem pokračovať veľmi rád. Viem, že záujem je aj zo strany spoluhráčov. Musí to byť však v klube, kde sa nebude pracovať len podľa dohody na polroka či rok, ale koncepčnejšie s väčším zapojením mesta. Vo volejbale musí prísť dlhodobá vízia spojená s dôrazom na prácu s mládežou,“ vyjadril sa B. Dlholucký k budúcnosti športu, ktorý Púchovu priniesol tri slovenské majstrovské tituly. „Rovnako by som rád v klube pokračoval od novej sezóny. Musí však prísť človek alebo skupina ľudí, ktorá bude mať záujem primárne o volejbal. Je potrebné vytvoriť primerané podmienky a tým nehovorím čisto len o odmene vo forme peňazí. Môžeme si napríklad dať každý mesiac dobrú tímovú večeru, alebo organizovať spoločné tímové podujatia ako napríklad team-buildingy. Viem, že to takto funguje aj v iných kluboch,“ uzavrel púchovský volejbalista T. Šomko.
Tému spracoval: Tomáš Schügerl

hraci_kader_aktualny