Rekonštrukcie a opravy cestných komunikácií v meste

179

V lete prebehla rekonštrukcia Školskej ulice, ktorú vykonala firma EUROVIA SK, a.s. Predmetom rekonštrukcie bola komunikácia o celkovej dĺžke skoro 250m, alebo 1.215 m², ohraničená po oboch stranách oplotením rodinných domov. Priečny sklon vozovky sa zmenil na strechovitý k osi komunikácie. Doplnené bolo 5 uličných vpustí, ktoré ústia do troch novovybudovaných vsakov vyústených do priepustného podložia. Počas septembra sa asfaltovalo tiež na uliciach: Okružná, Športovcov, Svätoplukova, Novonosická a v Ihrišti a Hoštinej.

Rekonštrukcia Školskej ulice

Zdroj: MsÚ Púchov