Rok 1945 v púchovskej kronike

465

V roku 1957 prevzala úlohu kronikára obce predsedkyňa Školskej komisie pri Miestnom národnom výbore Mária Valachová, ktorá za pomoci svojho syna Ivana Valacha a Kataríny Rosinovej dodatočne zapísala udalosti, ktoré sa stali od roku 1945. Z kroniky vyberáme časť opisujúcu udalosti po skončení vojny:

Rumunskí vojaci začali stavať pontónový most cez Váh, ale pre veľkú vodu nemohol byť dostavaný. Prevážalo sa len na člne, ktorý bol pripevnený na lane. Strata mostu veľmi ochromila všetko podnikanie v Púchove a všetky opravné práce postupovali veľmi pomaly. Do práce boli pozvaní všetci muži do 50 rokov.

Všetky rádioprijímače sa museli odovzdať na ONV.

7. mája odišli poslední československí vojaci na Moravu. Ruské vojenské veliteľstvo predvolalo všetkých učiteľov a živnostníkov. Nariadené bolo ihneď začať vyučovať a ihneď otvoriť všetky obchody.

Nakoľko nebol dostatočný počet pracovných síl, školy neboli ihneď otvorené, lebo po sedemmesačnom pobyte vojakov boli veľmi špinavé. Vyučovať sa začalo 12. mája v nedostatočne vyčistených triedach. Všetky školy boli poštátnené. Bývalá rím.-kat. a ev.a.v. ľudová škola boli spojené v jednu.

13. mája ONV a politické strany usporiadali za účasti občanov celého okresu slávnosť oslobodenia Púchova a jeho okolia. K veľkému zástupu občanov prehovoril na Štefánikovom námestí predseda ONV Peter Škodáček, predseda MNV Anton Višňovský, miestny ruský veliteľ kpt. Belkanov, zástupcovia KSS, DS a partizánov.

14. mája prišli ruskí vojaci stavať drevený most cez Váh. Bol to prápor Rumunov a rota Rusov. Všetci politickí zaistenci boli prinútení pracovať na stavbe mostu. Ostatní občania museli odpracovať určitý počet hodín.

Ženy pracovali v nemeckých barakoch. Skôr, ako sa mohlo pristúpiť k stavbe mostu, muselo sa odstrániť veľké mínové pole v okolí starého mostu. Pri kopaní sa predsa našla nevybuchnutá mína, pri výbuchu ktorej zahynul jeden robotník.

Politicky nespoľahliví úradníci a učitelia boli do ďalšieho rozhodnutia prepustení. Politicky spoľahlivým občanom sa vracali rádiá.

19. mája začali chodiť provizórne vlaky. Vagóny boli veľmi poškodené, hoci na cestovanie bolo potrebné zvláštne povolenie z MNV, vlaky boli tak preplnené, že ľudia cestovali na nárazníkoch na strechách.

23. mája bol verejnosti slávnostne odovzdaný do prevádzky nový drevený most. Pri otvorení slávnostný prejav predniesol s. Dorociak, predseda OV KSS. Pri tejto príležitosti bol v továrni Rolný poriadaný banket pre hlavy mesta a ruských dôstojníkov. Z členov komunistickej strany nebol nikto pozvaný. Až na ultimátum ruských dôstojníkov bol dodatočne pozvaný predseda OV KSS s. Dorociak.

4. júna odišli rumunskí vojaci a zostalo iba málo ruských ako strážny oddiel na stanici a pri moste. Stanica národnej bezpečnosti za účelom zistenia typu písmen dala príkaz všetkým majiteľom písacích strojov tieto odovzdať na stanicu NB a po odklepaní typu písmen boli ihneď vrátené majiteľovi. Tento krok bol prevedený preto, že sa začali vyskytovať na stroji písané letáky na ochranu cirkevných škôl. Voľba členov MNV bola prevedená v Štátnej ľudovej škole za prítomnosti veľmi malého počtu voličov, oboch politických strán a občianstva.

2. augusta boli všetci politickí zaistenci odtransportovaní do Ilavy.

10. augusta bolo kolkovanie 100, 500, 1000 korunových bankoviek. Ľudia sa zháňajú za potravinami po dedinách. Väčšinou ich dostávajú za obnosené šatstvo a obuv. Zásobovanie potravinovými článkami UNRA bolo veľmi pomožené všetkým obyvateľom. Zo začiatku bol prídel potravín veľmi malý, z čoho vznikla veľká nespokojnosť medzi ľudom.

Prichádzajú prvé dopisy a balíky od príbuzných a známych v Amerike. Obsahom sú väčšinou šaty, konzervy, čokoláda a cigarety.

14. septembra vznikol v Hornokočkovskej ulici požiar, v ktorom zhoreli dva domy. Prvú záchranu poskytli vojaci zo strážneho oddielu pri moste. Pre poškodených vybrali medzi sebou 6.500 Kčs.

Od 15. augusta začalo sa preverovanie štátnych a verejných zamestnancov. Väčšinou boli všetci preverení.

Od 29. októbra do 4. novembra bola výmena peňazí. Každá osoba dostala iba 500 Kčs, ostatné boli uložené na viazaný vklad.

Začiatkom zimy nastala veľká zhonba za drevom, lebo uhlia bolo veľmi málo. Sklady dreva na Lednických Rovniach a na Lysej zaistil ONV pre školy a úrady, v ktorých sa doteraz nekúrilo. Ostatní obyvatelia si museli kupovať drevo od gazdov, ktorí ho veľmi predražovali. Kubický meter stál 500 až 600 korún. Pre veľkú zimu a nedostatok paliva stiahli sa celé rodiny do jednej miestnosti a tam bývali po celú zimu.

25. novembra bola slávnostne otvorená doprava na opravenom moste cez Váh na Moravu. Na toto otvorenie sa prišli pozrieť hostia z Prahy a Bratislavy.

Pre veľký nedostatok obuvi mnoho žiakov nemôže chodiť do školy. Občania sa predháňajú v zháňaní potravín, šiat, kuriva a obuvi.

13. decembra usporiadala továreň Rolný vianočnú nádielku pre sto detí z Púchova a okolia. Hneď po oslobodení boli zrušené všetky spolky.

Napriek snahám niektorých uvedomelých občanov a straníkov nepodarilo sa založiť Sväz slovenskej mládeže hneď po oslobodení, ale až 20. júla. Niekoľko dní predtým zjavili sa na múroch heslá: „My chceme SSM!, Nebudeme hrať karty,  keď nám NV dá, čo nám patrí!“ Na prvej schôdzke sa ukázala mládež veľmi nejednotná a k založeniu nedošlo.

12. augusta bola v Hornokočkovskej ulici dožinková slávnosť a zábava.

29. augusta zložky Národného frontu a MNV usporiadali oslavu 1. výročia SNP.

Dňa 16. septembra bola okresná dožinková slávnosť, na ktorej sa zúčastnili dr. Lettrich a povereník Husák.

27. septembra bola slávnostná akadémia z príležitosti Dňa slobody. Návšteva bola veľká.

7. novembra poriadala KSS oslavu 28. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Slávnostnú reč mal poslanec David.

Všetky zábavné podniky mládež húfne navštevuje, ako by si chcela vynahradiť stratené vojnové roky.