Rozpis vrecového zberu separovaného odpadu v rodinných domoch

266

Možnosti prihlásenia sa do vrecového zberu:

– O zapojenie do vrecového zberu je možné požiadať priamo pracovníkov pri zbere vriec, pričom pracovníci priamo pridelia vrecia podľa požiadavky žiadateľa.
– Nahláškou na zbernom dvore, kde bude žiadateľovi pridelené predbežné požadované množstvo vriec.
– Elektronicky na adrese ptsmpu@ptsmpu.sk. V tomto prípade budú žiadateľovi vrecia doručené obvyklým spôsobom pri nasledovnom kalendárnom zbere.

Priebeh vrecového zberu:

– Vrámci separovaného zberu sa v RD používajú žlté vrecia na plasty a viacvrstvové obaly (Tetrapack) a kovové obaly (plechovky, konzervy) a modré vrecia na papier.
– Vrecia sa budú zbierať v čase od 7.00 – 13.00 hod.
– Podľa uvedeného harmonogramu ich obyvatelia RD zapojených do vrecového zberu, umiestnia na prístupné miesto k bráne.
– V prípade zmien v harmonograme budeme RD včas informovať, resp. dodatočne určíme náhradný termín.

Ing. Miloš Svoboda, konateľ Podniku technických služieb mesta, s.r.o.