Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov

1531

Projekt Rýchlostnej cesty (RC) R6 bol vypracovaný v súlade s projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou SR v roku 2001. Česká a Slovenská republika podpísali v roku 2004 dohodu o prepojení rýchlostnej cesty R6 a prepojení rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici. Celý ťah R6 – R49 predstavuje prepojenie diaľnic D1 v SR a D1 v ČR.

Cestná dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom významne ovplyvňujúcim rozvoj hospodárstva a tiež priestorové usporiadanie štátu. Neustále sa zvyšujúci rast automobilovej dopravy vyvoláva potrebu rozširovania kapacity cestnej siete a jej modernizáciu, a to hlavne v súvislosti so stúpajúcou zaťaženosťou hlavných cestných ťahov s medzinárodnou dopravou, ale takisto aj ciest II. a III. triedy. Východiskom z tejto zhoršujúcej sa situácie je aj budovanie úsekov rýchlostných ciest, čím sa docieli odstránenie disproporcií v existujúcich kapacitách a zároveň zlepšenie prepojenia jednotlivých regiónov.

Vybudovanie rýchlostnej cesty R6 v predmetnom úseku výrazne pozitívne ovplyvní rozvoj regiónu, ktoré sa stane po vybudovaní rýchlostnej cesty stane konkurencieschopnejšie a atraktívnejšie pre prípadných investorov. Realizácia rýchlostnej cesty R6 na území Slovenskej republiky a rýchlostnej cesty R49 na území Českej republiky podmieni vytvorenie nového významného dopravného prepojenia medzi Slovenskou a Českou republikou, ktoré sa stane súčasťou transeurópskej dopravnej siete TENT.

Táto trasa bude mať pozitívny vplyv na socioekonomický rozvoj, podporí podnikateľské aktivity, vzájomné obchodovanie a logistiku medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ako aj ďalšími krajinami EÚ. Dobudovanie prepojenia oboch krajín súčasne prepojí priemyselné oblasti oboch krajín. V Sprievodnej správe k projektu vypracovanej v roku 2015 sa posudzovali dva hlavné varianty:

Modrý variant

Modrý variant je navrhnutý v celej dĺžke na návrhovú rýchlosť 120 km/h. Keďže RC je vedená v úzkom koridore medzi traťou ŽRS a Hornými Kočkovcami nebolo možné sa vyhnúť prechodu cez priemyselný park. V mieste prechodu RC priemyselným parkom v súčasnosti nie je realizovaná výstavba. Výhodou modré variantu oproti červenému je vyššia návrhová rýchlosť s tým spojené väčšie polomery smerových a výškových oblúkov a menšie pozdĺžne sklony cesty. Z hľadiska migrácie veľkých šeliem je vhodnejší modrý variant keďže na jeho trasu je umiestnených viac mostných objektov. Nevýhodou modrého variantu oproti červenému je vyšší záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Variant má menej vhodné trasovanie zosuvnými územiami ako červený variant. Koridor variantu je značnej časti mimo koridoru zahrnutého v teraz platných územných plánoch. Z hľadiska výstavby je nevýhodou variantu nedostatok vhodného násypového materiálu z výkopov. Modrý variant ma vyššie investičné náklady ako červený variant. 

Červený variant

Variant je navrhnutý na návrhovú rýchlosť 100 km/h. Trasa prechádza mestom Púchov a od 19. km využíva už vybudovaný polovičný profil RC. V tomto úseku až po križovatku Dolné Kočkovce je návrhová rýchlosť 80 km/h. V km 21,100 je navrhovaná križovatka „Púchov juh“, ktorá bude slúžiť pre napojenie závodu Continental (nákladná doprava) a pre napojenie ma miestnu komunikáciu smerom na obec Dolné Kočkovce. Výhodou variantu je, že sa pridržiava koridoru vyhradeného v územných plánoch. Využíva už vybudovaný polovičný profil popri Púchov, čo ma vplyv na menší záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy a nižšie investičné náklady na výstavbu. Variant je vhodnejšie umiestnený z hľadiska trasovania zosuvnými územiami. Trasu tvorí menšia dĺžka mostných objektov. Nevýhodou variantu je nižšia návrhová rýchlosť, menšie polomery oblúkov a väčšie pozdĺžne sklony cesty. Variant má väčší vplyv na migráciu veľkých šeliem. V priebehu výstavby bude nepriaznivejší vplyv na existujúcu cestnú sieť hlavne na cestu I/49. 

Súhrnné zhodnotenie a posúdenie variantov projektu

Z pohľadu umiestnenia do záujmového územia možno konštatovať, že všetky navrhnuté a posudzované varianty spĺňajú podmienku osadenia do záujmového územia. Intravilánové úseky cesty I/49 kapacitne postačujú v súčasnom stave v celom hodnotenom období s vysokými rezervami s výnimkou jednej križovatky. V časovom horizonte roku 2030 a 2040 kapacitne nevyhovie križovatka na ceste I/49 Komenského v Púchove ako priesečná neriadená. Časový horizont dokedy vyhovie je to rok 2020, kedy ešte kapacitne postačuje. Z výsledkov posúdenia výkonnosti rýchlostnej cesty R6 v modrom variante aj červenom variante je zrejmé, že kapacitne postačuje v dvojpruhovom šírkovom usporiadaní v celom hodnotenom období. Z výsledkov posúdenia výkonnosti je zrejmé, že extravilánové úseky cesty I/49 pri realizácii červeného aj modrého variantu kapacitne postačujú v súčasnom stave v celom hodnotenom období.

Na základe spracovaného posúdenia priechodnosti hodnoteného územia pre realizáciu rýchlostnej cesty R6, hodnotenia stretov so zložkami životného prostredia, odborných posúdení – hodnotenie vplyvov na územia Natura 2000, hluková štúdia, emisná štúdia, posúdenia biologických pomerov hodnoteného územia je výstavba rýchlostnej cesty R6 v hodnotenom území realizovateľná. Navrhovaná činnosť „Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov“ nemá významný negatívny vplyv na integritu a predmety ochrany žiadneho územia Natura 2000.

Navrhované varianty predstavujú z hľadiska možného ohrozenia kvantity a kvality podzemných vôd len minimálne riziko a správne navrhnutými a vedenými stavebnými úpravami je priamy vplyv výstavby rýchlostnej cesty v danom úseku chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd vylúčený. Priamy vplyv výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty R6 na podzemnú vodu sa z hľadiska kvality a výdatnosti neočakáva. Trasy oboch navrhovaných variantov rýchlostnej cesty R6 prechádzajú takmer rovnakými druhmi biotopov národného a európskeho významu.

Znečistene ovzdušia sa podľa dopravnej situácie, príspevkov emisií a výsledkov rozptylovej štúdie v období prevádzky rýchlostnej cesty R6 v obytnom území v okolí trasy R6 mierne zvýši. Avšak najvyššie krátkodobé hodnoty koncentrácie CO a NO2 nebudú prekročené. Hluková štúdia zhodnotila, že v prípade výstavby rýchlostnej cesty R6 dôjde k výraznému úbytku plochy obytného územia zasahovaného nadmerným hlukom. Pokles hluku sa prejaví na zlepšení životného prostredia pre obyvateľstvo ako z hľadiska subjektívneho vnímania hluku tak aj z hľadiska jeho objektívneho výskytu.

Z pohľadu jednotlivých hodnotení sú výhodné rôzne varianty

Z pohľadu inžiniersko-geologických pomerov je vhodnejší červený variant, z hľadiska trvalých záberov poľnohospodárskych a lesných pozemkov je vhodnejší červený variant. Z pohľadu dopravy sú oba varianty porovnateľné a vyhovujú aj v polovičnom profile, varianty rýchlostnej cesty priamo neovplyvnia a neohrozia vodárenské zdroje v dotknutých CHVO, varianty RC znamenajú minimálne riziko ohrozenia kvality podzemných vôd. Hluková štúdia zhodnotila výrazný úbytok plochy obývaného územia zasiahnutého nadmerným hlukom, oba varianty sú porovnateľné.

Varianty RC nezasahujú do území Natura 2000, no boli identifikované nepriame vplyvy kvôli migračnej schopnosti veľkých šeliem, oba varianty sú porovnateľné. Z hľadiska migrácie veľkých šeliem je vhodnejší modrý variant. Z pohľadu ekonomickej prijateľnosti je vhodnejší červený variant v polovičnom profile. Z pohľadu rozvojových záujmov a miestnych verejných argumentov bolo vyhodnotené, že zo študovaných variantov je východný variant oranžový od MÚK Dohňany, ktorý je situovaný v trase modrého variantu, ale nesmeruje cez mesto Púchov a obchádza ho po pravom brehu rieky Váh. Tento variant však prechádza väčším počtom zosuvných území a bude pozostávať z viacerých mostných objektov, čím budú investičné náklady v porovnaní s modrým variantom nepriaznivejšie.

Autori Sprievodnej správy k projektu na základe súhrnného zhodnotenia a posúdenia variantov projektu rýchlostnej cesty R6 doporučujú variant červený v ½ profile. V prvej etape odporúčajú vybudovanie úseku MÚK Mestečko – MÚK Dolné Kočkovce v období 02/2026 – 02/2028. V druhej etape odporúčajú vybudovanie úseku štátna hranica SR/ČR – MÚK Mestečko v období 02/2028 – 05/2030.

Zdroj: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r6-statna-hranica-sr-cr-puchov