Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva v znamení schválenej návratnej finančnej výpomoci pre Mesto Púchov

231

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v Divadle Púchov v stredu 23.9.2020 za účasti 16 poslancov, ktorí rozhodovali o schválení návratnej bezúročnej finančnej výpomoci.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Púchove odhlasovali na šiestom zasadnutí v tomto roku schválenie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Mesto Púchov, ktorá bude použitá na úhradu výdavkov pri realizácii vybraných investičných akcií. Tie boli predstavené v samostatnom bode zasadnutia. Ďalej boli v bodoch zasadnutia mestského zastupiteľstva prezentované protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej VZN) č. 13/2019, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov v znení VZN č. 2/2020 či udelenie dotácií pre športové kluby i sociálne zariadenia.

Návratná bezúročná výpomoc pre Púchov

Rozhodli tak Uznesením č. 120/2020 – na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 412.948 eur, poskytnutú od Ministerstva financií SR zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mesto Púchov finančnú výpomoc využije konkrétne na pokrytie výdavkov na opravy miestnych komunikácií (napr.: cesta Nábrežie slobody, chodník pred Základnou školou J.A.Komenského, časť Komenského ulice, chodník na Ulici športovcov, komunikácia pred ZŠ s MŠ sv. Margity), ktoré plánuje zrealizovať do konca roka 2020, ako aj na úhradu niektorých výdavkov, ktoré v tomto roku mesto vynaložilo na realizáciu vybraných investičných akcií. „Vláda SR Uznesením z 12.8.2020 schválila poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre samosprávy, z dôvodu negatívneho vývoja príjmov z daní fyzických osôb pre pandémiu COVID-19. Výška pomoci sa odvíja od prognózy Ministerstva financií SR, ktorú v júni 2020 zverejnilo jednotlivo pre každú samosprávu. Využitie necháva Vláda SR na rozhodnutie samosprávy,“ uviedla prednostka Mestského úradu Púchov JUDr. Iveta Brindzová.

Protest prokurátora k VZN č. 13/2020 v znení VZN č. 2/2020

Po septembrovom zasadnutí mestskej rady informovalo vedenie mesta Púchov o proteste prokurátora proti VZN č. 13/2019 v znení VZN č. 2/2020, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. Predmetný protest odprezentovala prednostka Mestského úradu Púchov JUDr. Iveta Brindzová: „Všeobecne záväzné nariadenie bolo preskúmané v rámci plánovanej previerky okresného prokurátora, kedy bolo zistené, že naše VZN je nad rámec zákona a je potrebné jeho zosúladenie s platnými právnymi predpismi“. Dôvody vychádzajú z názoru prokurátora, ktorý tvrdí, že VZN ukladalo podnikateľom niektoré povinnosti nad rámec zákona (napr. povinnosť najneskôr 5 dní vopred oznámiť individuálnu zmenu prevádzkovej doby, povinnosť písomne oznámiť mestu ukončenie činnosti prevádzkarne). Mestské zastupiteľstvo protestu prokurátora vyhovelo a zároveň zrušilo protestom napadnuté VZN a prijalo nové VZN č. 8/2020 tak, aby bolo plne v súlade so zákonom.

Kontrola v Materskej škole Lienka

Správou č. 3/2020 predložila hlavná kontrolórka Ing. Marta Kavecká závery z kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vykonanej v Materskej škole 1. mája Púchov (MŠ Lienka, pozn. red.). Kontrola bola vykonaná na vybranej vzorke dokumentov z roku 2019. Hlavná kontrolórka k zisteným nedostatkom navrhla vedeniu MŠ Lienka desiatku odporúčaní na dopracovanie vnútorných smerníc, k dôslednému vykonávaniu základnej finančnej kontroly či zverejňovaniu povinne zverejňovaných zmlúv a informácií o objednávkach. Kontrolou vybranej vzorky výdavkov nebolo zistené neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov.

Investičné akcie mesta v roku 2020

Vedúci Oddelenia výstavby investícií, životného prostredia a stavebného úradu na Mestského úradu Púchov Ing. Miroslav Svorada predložil prítomným členom mestského zastupiteľstva informácie o investičných akciách Mesta Púchov pre rok 2020. Doposiaľ boli zrealizované investičné akcie ako rozšírenie kapacity MŠ Lienka, renovácia hasičskej zbrojnice Púchov, rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice, vyriešenie havarijného stavu kanalizácie Základnej umeleckej školy Púchov či realizácia parkovacích miest na Ulici 1. mája vo vnútrobloku od Obrancov mieru. Z tých plánovaných do konca kalendárneho roka 2020 ešte ostávajú napríklad stavebné úpravy Základnej umeleckej školy v Púchove, doplnenie verejného osvetlenia či kolumbárium na cintoríne v Púchove.

Schválenie dotácií pre športovcov i sociálne zariadenia

Komisia vzdelávania, kultúry, sociálneho zabezpečenia a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve Púchov odporučila celkom 10 žiadostí o dotáciu k prerokovaniu mestskému zastupiteľstvu, ktoré odporúčané dotácie schválilo v plne navrhnutej výške. Katarína Heneková uviedla: „Je našim cieľom prerozdeliť všetky finančné prostriedky komisie športu i komisie vzdelávania a sociálnych vecí tak, aby sme vyhoveli požiadavkám žiadateľov a zabezpečili pomoc každému jednému združeniu, ktoré spĺňa podmienky pre udelenie dotácie.“ Udelenie dotácií jednotlivým športovým klubom a sociálnym zariadeniam ocenili poslanci a zároveň členovia predmetných komisií Mgr. Miroslav Bučko a Mgr. Angela Lazorová. Tí poďakovali vedeniu mesta, ktoré sa rozhodlo napriek koronasituácii dotácie medzi žiadateľov prerozdeliť a udržať trend priaznivých výsledkov progresívnej činnosti mesta.

Primátorka Katarína Heneková poďakovala všetkým prítomným za účasť a pohotovú súčinnosť na mestskom zastupiteľstve a popriala príjemné prežitie nasledujúcich dní. Záverečné siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku je plánované na december 2020.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel