Školský rok 2021/2022 v školách a školských zariadeniach v Púchove

164

V školskom roku 2021/2022 sa vo všetkých ročníkoch základných škôl bude výchovno-vzdelávací proces realizovať v zmysle platných školských vzdelávacích programov a ich inováciou sa predpokladá zmiernenie problémov dopadu na žiakov v súvislosti s COVID -19 a dištančnej formy vzdelávania.

Základné školy

Podľa údajov riaditeľov škôl v školskom roku 2021/2022 si v 82 triedach bude plniť povinnú školskú dochádzku 1723 žiakov, čo je 45 žiakov viac, ako v minulom školskom roku. Najpočetnejší je: piaty ročník (251 žiakov), štvrtý ročník (203 žiakov), siedmy ročník (193 žiakov), najmenej žiakov evidujem v deviatom ročníku (162).

V školskom klube detí evidujeme pokles záujmu zo 603 detí v minulom školskom roku na súčasný záujem o školské zariadenie pre 586 detí v 22 oddeleniach.

Z celkového počtu 1723 žiakov sa v školskej jedálni bude stravovať 1287 žiakov. Mesto Púchov v termíne požiadalo ÚPSVaR o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom pre 6 žiakov, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje príspevok v hmotnej núdzi a pre 24 žiakov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku. Podľa dosiahnutého veku žiakov, na základe oznámenia a čestného vyhlásenia rodičov sa zoznamy budú mesačne dopĺňať.

V základných školách ja zabezpečené vyučovanie náboženskej výchovy pre 1684 žiakov, z toho: pre katolícke vierovyznanie 1156 žiakov, evanjelické 258 žiakov a pre 270 detí etická výchova.

Personálne obsadenie výchovno-vzdelávacej činnosti v základných školách je zabezpečené v prepočítanom počte úväzkov: 156,4 pedagogických zamestnancov a 30,6 nepedagogických zamestnancov. Okrem tohto počtu zamestnancov v ZŠ špecializované činnosti zabezpečujú zamestnanci na pozícii asistent učiteľa, špeciálny pedagóg. Starostlivosť o detí v ŠKD je v kompetencii 21,9 vychovávateliek. Stravovanie v ŠJ zabezpečuje pre 1287 žiakov podľa úväzku 25,5 zamestnancov.

Materské školy

Do materských škôl k 1.9.2021 bolo doručených o prijatie dieťaťa do MŠ 265 žiadostí, 181 z nich bolo vybavených kladne, 12 detí nespĺňalo vek nástupu do MŠ, 17 detí bolo prijatých z iných obcí.

Celkovo v materských školách máme zaradených v 27 triedach 540 detí, nárast v počte oproti minulému roku je 9 detí, povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť 186 detí (minulý rok 201 detí), z nich 33 detí pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní z minulého roka. Mesto Púchov požiadalo o dotáciu na stravovanie pre 130 detí, ktoré majú 5 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ.

Personálne zabezpečuje prevádzku materských škôl 53 pedagogických a 22 nepedagogických zamestnancov. O stravovanie detí sa stará 28 zamestnancov zariadení školského stravovania vrátane ich vedúcich.

Základná umelecká škola

Stav žiakov a zamestnancov základnej umeleckej školy je stabilný, nakoľko počet žiakov je každým rokom naplnený do celkovej možnej kapacity školy. V Púchove a pobočkách, ktoré sú elokovanými pracoviskami je zaradených spolu 781 žiakov. V Púchove máme základňu s najväčším počtom žiakov 525, ktorí sú rozdelení do troch odborov: hudobný, výtvarný a tanečný. V ostatných pobočkách máme žiakov v dvoch odboroch: hudobný a výtvarný.

Centrum voľného času

Centrum voľného času plánuje otvoriť krúžky a útvary záujmovej činnosti podľa záujmu a prihlásených členov. Činnosť, realizácia prípravy a otvorenia aktivít jednotlivých druhov záujmovej činnosti v školskom roku 2021/2022 je ohlásená od 13. 09. 2021.

Zaznamenané úpravy a opravy v školách počas leta 2021

Základná škola, Mládežnícka

Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas letných prázdnin 2021: opravy umyvárne, toaliet a skladových priestorov pri ŠJ, nákup žiackych stolov a stoličiek, maľovanie 7 tried pre prvákov a piatakov, rekonštrukcia 3 tabúľ a nákup jednej novej tabule, vymaľovanie školskej kuchyne, nákup interiérového vybavenia školy pre nové oddelenie ŠKD, rozšírenie Wi-Fi siete na škole, 2.etapa výmeny vnútorných žalúzií za vonkajšie (49ks), nákup učebných pomôcok, učebníc a pracovných zošitov, realizácia projektu „Modernejšia škola“- vytvorenie centrálnych oddychových zón na chodbách a triedach (prebieha), príprava realizácie projektu „Letná škola“ (august) nákup šatňových zostáv k ŠJ revitalizácia viacúčelového športového ihriska (prebieha).

Pretrvávajúce problémy vyžadujúce si väčšie investície: oprava izolácie strechy nad telocvičňami, posudok stavu striech na škole, potrebná rekonštrukcia kanalizačných potrubí, rekonštrukcia zostávajúcich troch sociálnych zariadení, výmena osvetlenia v telocvičniach, kamerový systém na škole, nedostatočné bezpečnostné vstupné dvere do budovy školy.

Základnej školy, Gorazdova

Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas letných prázdnin 2021: rýchlejší internet do tried a učební cez sieťové a wifi pripojenie na cez optický kábel – jedno krídlo školy, rekonštrukcia podlahy (linoleum) v dvoch prváckych triedach, jednej tretiackej a v dvoch piatackych triedach, šatňové skrinky s grafickým motívom pre budúcich piatakov, šatňové skrinky s grafickým motívom – doplnenie pre 1.stupeň, rekonštrukcia tried pre prvákov a piatakov – vymaľovanie 4 tried, rekonštrukcia tabúľ u prvákov a piatakov, nové lavicové dosky pre žiakov 5.ročníka v počte 35 ks, nové výškovo-nastaviteľné lavice (28 ks) a stoličiek (56 ks), 2 nové učiteľské katedry, kúpa nových skriniek do piatackej triedy a učebne nemčiny, korkové nástenky, nákup interaktívnych podložiek do prváckych tried, vymaľovanie školskej cvičnej kuchynky, toaliet, chodieb, školskej kuchyne, nákup a montáž 5 dataprojektorov k interaktívnym tabuliam, dvakrát kosenie školského areálu a strihanie živého plotu.

Pretrvávajúce problémy vyžadujúce si väčšie investície: dokončenie rýchlejšieho internetového pripojenia aj do ostatných krídiel školy, nedostatočne fungujúca kanalizácia školy, rekonštrukcia toaliet, nevyhovujúca (opotrebovaná podlaha v ďalších triedach a učebniach), zastaralé vykurovacie telesá v triedach, odborných učebniach a na chodbách školy, poškodený bezpečnostný obklad na stenách v malej telocvični, opotrebovaný tartanový povrch na multifunkčnom ihrisku.

ZŠ J. A. Komenského

Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas letných prázdnin 2021: vybrúsené parkety 8 tried, dlažba vo WC 1.poschodie, vymaľovanie 5 tried, nové tabule 5 ks, oprava plesne v telocvični, dlažba v hygienických kútikoch, oprava obrázkov na spojovačkách, dobudovanie oddychovej zóny pred ŠKD, vytepovanie všetkých kobercov v triedach 1.stupňa a ŠKD, 1vymaľovanie kuchyne, nové regály do knižnice (3 ks).

ZŠ s MŠ Slovanská

Rekonštrukcie a nové materiálne vybavenie počas letných prázdnin 2021: maľovanie plota, maľované chodníky, Údržba areálu – kosenie, maľovanie jedálne, skladových a vstupných priestorov ŠJ, renovácia kuchyne (výmena) – režon, vodný kúpeľ a elektrický sporák, blok A – maľovanie učebne IKT a montáž novej techniky, montáž techniky v jazykovej učebni, zlepšenie internetového pripojenia na bloku A a B, blok B – maľovanie tried 1. – 4. Z hygienických dôvodov a pre odhlučnenie sa vymenili dvere do MŠ – vstup do MŠ aj do kuchyne, postupne sa vymieňajú oddeľovacie priehradky medzi záchodmi v sociálnych zariadeniach, uskutočnila sa výmena bojlera na teplú vodu.

Materská škola 1. mája

Počas prvých dní letnej prevádzky našej MŠ pedagogičky maľovali na asfaltové plochy rôzne skákacie obrazce, prekážkové dráhy, labyrinty… S pomocou verejnoprospešného zamestnanca sme natreli všetky zárubne a drevené dvere v starej časti MŠ. V mesiaci apríl 2021 sme v spolupráci s Mestom Púchov dokončili opravu balkóna, ktorý je súčasťou starej budovy MŠ. Uskutočnili sme opravu elektroinštalácií , osvetľovacích prvkov a maľovanie stien. Vymenili sme obklady a dlažby v miestnostiach školskej kuchyne, použili sme režijné finančné prostriedky, ktoré si zamestnanci ŠJ zabezpečili poskytovaním obedov pre dôchodcov Mesta Púchov cca 17.000,-€. V spolupráci s Mestom Púchov sme zmodernizovali vzduchotechniku v školskej kuchyni. Doplnili sme ju o nové odsávače, ktoré sú umiestnené nad novými spotrebičmi. Cca 5.800,-€. Z režijných finančných prostriedkov ŠJ sme zabezpečili výrobu jednoduchého nábytku, ktorý bude využívaný ako priestor na uskladňovanie dokumentácie ŠJ.

Materská škola Nosice

Počas mesiacov júl, august sa uskutočnili a uskutočnia sa nasledovné práce: výmena dlažby na vonkajších schodoch do budovy, dokončenie výmeny svietidiel za úsporné, vyčistenie detských paplónov a vankúšov v čistiarni Eko lienka, tepovanie kobercov, náter hracích prvkov na dvore, úprava sánkovacieho kopca, úprava okrasných drevín, trávnika a skalkových záhonov, doplnenie kancelárskeho materiálu a školských potrieb, zakúpenie edukačných pomôcok pre deti, nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ochranných rúšok a rukavíc – vo väčšom množstve v súvislosti s COVID19, doplnenie inventáru kuchyne.

Problémy, ktoré si vyžadujú vyššie investície (poukazuje sa na ne už viac rokov) náter, prípadne zateplenie strechy materskej školy, odstrániť zatekanie pivničných priestorov, ktoré sa týmto zatekaním znehodnocujú, nedajú sa adekvátne využívať, v týchto priestoroch sa nachádza aj zrekonštruovaná kotolňa s drahým zariadením, ktoré by sa mohlo poškodiť, oprava betónového povrchu – zadný dvor, zatepliť celú budovu materskej školy.

Materská škola, Požiarna 1291/26

Počas obmedzenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: oprava dlažby pred telocvičňou materskej školy, dokončenie výmeny interiérových dverí v budove materskej školy, výmena exteriérových dverí do kuchyne materskej školy, zakúpenie a montáž elektrickej ohrievacej stoličky v kuchyni MŠ, oprava hlavného rozvádzača RH v budove MŠ, vytepovanie kobercov a čalúnenia na nábytku v priestoroch MŠ, doplnenie oddychových kresiel pre prevádzkových zamestnancov, doplnenie kancelárskeho materiálu, školských potrieb a čistiacich prostriedkov, zakúpenie notebooku do 3. triedy MŠ, zakúpenie nových stavebníc, hračiek a učebných pomôcok pre deti v MŠ, z dôvodu šírenia pandémie COVID 19 bolo zabezpečené veľké množstvo dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok, papierových utierok a ochranných rukavíc, Tovary a služby boli financované z rozpočtu školy a prostriedkov rodičovského združenia.

V nasledujúcom období bude potrebné: rekonštruovať kuchynky v 1. a v 2. triede, vymeniť dlažbu na vonkajších chodbách v budove MŠ, rekonštruovať umyvárne v MŠ, zatepliť, prípadne opraviť fasádu budovy materskej školy.

Materská škola, Požiarna 1292/11

Počas prerušenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: vymaľovanie kuchyne a príslušných skladov, výmena svietidiel v triede, spálni detí, WC a umyvárni detí v 2. triede, ročná prehliadka a oprava výťahu v hlavnej budove, vybúranie starého sprchového kútu v 3.triede, položenie dlažby v šatni učiteliek 3. trieda, výmena 2 starých radiátorov v šatniach učiteliek v 3. a 4. triede, omaľovanie šatne zamestnancov v 3. triede, oprava vodovodnej batérie v umyvárni detí v 4. triede, ročná kontrola hasiacich prístrojov v hlavnej budove a na elokovanom pracovisku Komenského 50 , zakúpenie čistiacich prostriedkov na dezinfekciu všetkých tried a priestorov MŠ, doplnenie kancelárskych potrieb, zakúpené ochranné rúška a dezinfekcia pre zamestnancov, oprava dreveného draka pred budovou MŠ – financované z rodičovského združenia.

V nasledujúcom období je potrebné: rekonštrukcia umyvárne a WC detí v 2.triede (toto bolo doposiaľ len opravované, je tu ešte pôvodná dlažba od vzniku MŠ), rekonštrukcia a výmena všetkých nevymenených okien v Materskej škole, zateplenie budovy, výmena kuchynskej linky v 4. triede za antikorovú na základe dodržania predpisov HACCP.

Materská škola Chmelinec

Počas prerušenej prevádzky sa v MŠ v mesiaci júl a august 2021 uskutočnili nasledovné práce: dokončenie opravy oplotenia exteriéru MŠ, vymaľovanie kuchyne a jedálničky, vymaľovanie pavilónu 5. triedy, výmena vypínačov a zásuviek v 5. triede, výmena svietidiel v 5. triede, vyčistenie striech, oprava batérií a WC v detských umyvárňach, zakúpenie a montáž vodnej hmly pre deti v horúcom počasí, pripojenie optického internetu do MŠ, doplnenie kancelárskych potrieb, zakúpené ochranné rúška a dezinfekcia. Tovary a služby boli financované z rozpočtu školy a rodičovského združenia.

V nasledujúcom období je potrebné: rekonštrukcia kuchyniek 1.,2.,3. a 5. triede, rekonštrukcia hygienických zariadení pre dospelých v 1.-5 triede, čistenie fasády, maľovanie 1., 2. a 3. triedy, výmena dlažby v kuchyni, odstránenie, prípadne náter nefunkčnej vzduchotechniky v kuchyni, výmena 3 ks vchodových dverí.

Materská škola Mládežnícka

výmena podlahových gumolitov v 4 triedach, nové kryty na radiátory v 4 triedach, nové koberce v 4 triedach, oprava umývarky u najstarších detí – na prízemí, výmena kobercov vo vstupných chodbách hospodárskeho pavilónu, natieranie altánku na školskom dvore, doplnenie pieskovísk novým pieskom, postupné doplnenie nových hracích prvkov na školskom dvore (v realizácii,) oprava prasknutých častí asfaltu na školskom dvore (v realizácii), kuchyňa – nový konvektomat.

Základná umelecká škola Púchov

Generálne upratovanie a dezinfikovanie ZUŠ po stavebných prácach pri rekonštrukcii budovy školy, úprava a čistenie školského dvora a priestoru okolo budov, drobné opravy majetku, vybavenie novovzniknutých priestorov školskými pomôckami a zariadením, sťahovanie elokovaného pracoviska v Beluši do náhradných priestorov.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov