Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej autobusovej stanice v Púchove

1087

Mesto Púchov začalo pripravovať projekt rekonštrukcie autobusového nástupišťa pri železničnej stanici v Púchove už v roku 2019, pričom cieľom bolo získať financie z eurofondov. V januári 2022 bolo zo strany MIRRI SR doručené Mestu Púchov rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 1.330.668,51 eur. Zámerom významnej investičnej akcie mesta – projektu Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) so špecifickým cieľom Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, je modernizácia autobusovej stanice, nachádzajúcej sa v mestskej časti Horné Kočkovce, na Trenčianskej ulici, dôležitého regionálneho a miestneho dopravného uzla. Realizácia investičnej akcie začala 11.1.2023, ukončenie stavebných prác s odovzdaním stavby prebehlo 28.6.2023. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej autobusovej stanice sa uskutočnilo v piatok 11.8.2023 o 10:00 hod. v areáli stanice priľahlej k železničnej stanici.

Autobusová stanica plní funkciu prestupovej stanice mestskej, prímestskej autobusovej dopravy a železničnej dopravy, ako aj funkciu prestupového uzla k priľahlej priemyselnej zóne mesta (od centra mesta Púchov vzdialenej 1,3 km). K modernizácii autobusovej stanice pristúpilo Mesto Púchov z viacerých nevyhovujúcich technických a systémových požiadaviek – absentovali bezbariérové prepojenia jednotlivých nástupíšť, bezbariérové nástupy do nízkopodlažných autobusov, taktiež chýbala koordinácia jednotlivých zložiek dopravy, bol nevhodne riešený systém parkovania pre početné autobusy, neboli dostatočne odvodnené spevnené plochy a funkčné nebolo aj existujúce osvetlenie. Zároveň chýbala optimalizácia dôležitého prepojenia železničnej a verejnej osobnej dopravy.

Realizáciou modernizácie pod taktovkou zhotoviteľa STRABAG, s.r.o. Bratislava, bola rozšírená zastavaná plocha (plocha zastrešenia nástupíšť) na 648,65 m2 a obostavaný priestor na 168,59 m2 (pôvodne zastavaná plocha tvorila 422,40 m2 a obostavaný priestor 75,01 m2), celková nová plocha vrátane komunikácie, chodníkov, zelene, nástupíšť tvorí 3 270,93 m2. Vystavaných bolo niekoľko záchytných parkovísk pre dlhodobé státie (Park & Ride) a pre krátkodobé státie (Kiss & Ride) osobných automobilov. Prioritou bolo zavedenie svetelnej signalizácie (semaforov), s ohľadom na preferenciu MHD, ktorou budú autobusy riadené pri výjazde na stykovú križovatku na ceste I/49. Vyhotovené boli kompletné stavebné úpravy na všetkých spevnených a zelených plochách, zrekonštruovali sa inžinierske siete, vybudovali sa nové, všetko v súlade s vypracovanou odbornou štúdiou „AUTOBUSOVÁ STANICA PÚCHOV AKO SÚČASŤ TERMINÁLU INTEGROVANEJ PREPRAVY OSÔB“, ktorá je súčasťou „Doplnenia plánu obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave pre Mesto Púchov“.

„Po dlhoročnom čakaní a množstve prípravných prác sa sen stal skutočnosťou a my sme sa dočkali Autobusovej stanice, ktorá je hodná okresného mesta. Veľmi ma teší, že sa po náročnom období vysporiadania pozemkov, získania financií z eurofondov, vysokej inflácii, zvýšených nákladov na stavebné materiály, energie a služby či ťažkej dopravnej situácii, podarilo zrekonštruovať Autobusové nástupište v Púchove, ktoré spolu so susednou stavbou železničnej stanice tvorí funkčný súvislý celok a dôstojne tak reprezentuje mesto Púchov ako dôležitý dopravný uzol. Súčasťou projektu sú aj informačné tabule, ktoré v nasledujúcich týždňoch pribudnú aj po meste. Do konca mesiaca bude nainštalovaný na objekt aj svetelný nápis „Autobusová stanica“, čím dôjde k zvýrazneniu tohto miesta aj v nočných hodinách. Ďakujem všetkým, ktorí svojou húževnatosťou a pozitívnym prístupom po celý čas tomuto projektu verili, podporovali ho a nakoniec aj zrealizovali. Prajem všetkým návštevníkom a užívateľom tejto stavby šťastné a pohodové cestovanie,“ uviedla primátorka mesta Katarína Heneková.

Fotografie z výstavby a dokončenia stavby:

Laura Krošláková
Foto: Slavomír Flimmel