Slávnostne otvorili novú budovu materskej školy pre tridsať detí

457

V pondelok 5. septembra začínal školský rok v Materskej škole Požiarna 1292 aj v nových priestoroch na ulici Komenského. Mesto v spolupráci so stavebnou firmou Hollstav s. r. o. prebudovalo starú budovu dielní v areáli Základnej školy Komenského na krásnu novú škôlku.

Projekt „Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia materskej školy (rozšírenie kapacít MŠ)“ dostal dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 80.000 €. Predpokladané rozpočtové náklady projektu boli 200.000 €, takže časť financií na rekonštrukciu a nové zariadenie budovy muselo poskytnúť aj mesto.

Rozšírenie kapacít materskej školy spočívalo v stavebných úpravách – prestavbe pôvodného objektu dielní ZŠ Komenského. Cieľom prestavby bolo vytvorenie dvoch tried materskej školy s kapacitou 30 detí, ktorá je organizačne pričlenená k MŠ Požiarna 1292. Okrem tried pribudli i obslužné miestnosti – sociálne zariadenia, sklady a priestor pre pani učiteľky. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie vlastného zázemia s oplotením, so samostatným vstupom, záhradou pre pohybové aktivity detí, detským ihriskom a odstavnou plochou pre parkovanie piatich áut rodičov a zamestnancov.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 9. marca 2016 s termínom na predkladanie ponúk 30. marca 2016. O zákazku prejavili v stanovenom termíne záujem štyri firmy – s najnižšou cenou prišla do súťaže kysucká spoločnosť Hollstav, ktorá pred časom rekonštruovala malé námestie pri budove základnej umeleckej školy (ponúkla cenu 168.908,18 €). V následnej elektronickej aukcii, do ktorej boli zaradení všetci štyria záujemcovia, upravila smerom nadol cenu aj firma Hollstav, s. r. o. a stala sa víťazom verejného obstarávania s cenou 165.000 €.

Keďže v rozpočte bolo pripravených 120.000 € z vlastných zdrojov mesta, v priebehu júla bola dodatočne vypísaná verejná súťaž na zatepľovacie práce v odhadovanom objeme 28.300 €. V elektronickej aukcii sa podarilo dodávateľskú cenu výrazne znížiť až na 20.160 €. Najnižšiu cenu ponúkla a práce vykonala firma HD-ELMONT, s. r. o. z Nesluše.

O personálnom zabezpečení novej prevádzky nás informovala riaditeľka MŠ Požiarna 1292 Katarína Tomanová. Materskú školu v jubilejnom školskom roku (oslavuje 50 rokov od svojho založenia v r. 1967) navštevuje 122 detí vrátane nových dvoch tried po 15 detí, ktoré budú umiestnené v nových priestoroch na Komenského ulici. Záujem o prácu v novej škôlke malo 28 učiteliek, z toho 12 s plnou kvalifikáciou. Nakoniec boli do pracovného pomeru prijaté štyri učiteľky a jedna nepedagogická pracovníčka – školníčka.
Nové priestory škôlky prišiel v prvý deň školského roku otvoriť primátor mesta Rastislav Henek. Stretol sa s novými zamestnancami, rodičmi a malými škôlkarmi, ktorí sa z nového prostredia najviac tešili.
-sf-

Koľko stála prestavba dielní na materskú školu?
Stavebné práce (Hollstav, s. r. o.) 165 000 €
Dodatočné zateplenie strechy (Hollstav, s. r. o.) 14 971 €
Zateplenie fasády (HD-ELMONT, s. r. o.) 20 160 €
Nábytok, kuchynské vybavenie, posteľná bielizeň, zeleň,
jedálenské potreby, koberce, sťahovacie práce cca 20 000 €
SPOLU 220 131 €
Mesto získalo dotáciu Ministerstva školstva SR – 80 000 €
MESTO PÚCHOV PREINVESTOVALO CELKOM 140 131 €

MS_Komenskeho_web1

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1690

 

_IMG_1685

 

 

 

 

 

 

_IMG_1629

 

 

 

 

 

 

 

_IMG_1630