Stretnutie primátora s obyvateľmi 7.volebného obvodu

557

Miestne časti Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok tvoria v rámci samosprávy mesta Púchov volebný obvod č. 7. Niet pochýb, že je svojou rozlohou a rozsiahlou infraštruktúrou jeden z najväčších a ekonomicky najvýznamnejších obvodov mesta.

Je už dobrým zvykom, že každoročne na jar sa uskutočňuje stretnutie primátora mesta Púchov s občanmi tohto obvodu, kde občania radi diskutujú s vedením mesta. Tento rok stretnutie bolo vo štvrtok 20. apríla o 17:00 v Základnej škole s MŠ Slovanská. Aj vzhľadom k tejto pripravovanej akcii bol na podnet poslancov a občianskeho výboru v tomto obvode navrhnutý pracovný výjazd primátora R. Heneka za účasti vedúcej oddelenia dopravy a služieb A. Vavrovej, konateľa PTSM Púchov M. Svobodu a poslancov J. Riška s C. Crkoňom, ktorý sa uskutočnil v utorok po Veľkonočných sviatkoch.

Preberali sa najmä neutešený stav ciest a parkovanie automobilov. Absencia parkovacích miest a cesty pripomínajúce skôr chodník asi najviac trápia obyvateľov Kolonky. Cítiť  to hlavne počas školského roka, keď stúpne počet tranzitných obyvateľov vďaka žiakom tunajšej Strednej odbornej školy a študentom Fakulty priemyselných technológií. V neposlednom rade aj monitorovanie občianskeho spolunažívania a riešenie problémov komunít a menšín patrí do poslaneckej činnosti.

Miestnu časť Vŕšok možno Púchovčania poznajú aj vďaka cintorínu v Horných Kočkovciach, alebo kedysi jestvujúcemu štátnemu podniku Zberné suroviny. Celou časťou sa tiahne jedna prístupová cesta, ktorá je z roka na rok viac a viac v havarijnom stave. Všetci zúčastnení sa zhodli, že tu treba čo v najkratšom čase vykonať náležité opatrenia, aby cesta bola vôbec priechodná.

No a samostatnou kapitolou sú malé vodné toky, skôr potôčiky pripomínajúce vyschnuté koryto. No v čase letných búrok by svoje vedeli povedať ľudia žijúci v ich blízkosti. Ich čistenie… to je už ale iná kapitola, možno niekedy na budúce.

Za poslancov a občiansky výbor obvodu č.7 môžem zodpovedne prehlásiť, že budeme robiť všetko preto, aby sa tu ľuďom lepšie, kultúrnejšie a bezpečnejšie žilo a pracovalo.

Text: Cyril Crkoň, foto: Slavomír Flimmel