Tretie mestské zastupiteľstvo v roku 2020 tentokrát bez verejnosti

172

Tohtoročné tretie mestské zastupiteľstvo sa po troch mesiacoch konalo v stredu 6. 5. 2020 v Divadle Púchov za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, bez účasti verejnosti. Medzi zúčastnenými neboli s výnimkou vedúcej ekonomického oddelenia a hlavnej kontrolórky žiadni vedúci oddelení mestského úradu a konatelia mestských spoločností. Prítomní poslanci schvaľovali okrem Záverečného účtu Mesta Púchov i úpravu rozpočtu na ďalšie obdobie a z februárového MsZ prenesený Návrh VZN o Pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. Primátorka mesta, Katarína Heneková, zároveň informovala o doručenej žiadosti na zavedenie optických káblov v ďalších lokalitách Púchova a jeho mestských častiach.

Mestské zastupiteľstvo (ďalej MsZ) sa v stredu 6. 5. 2020 zišlo v počte 15 z 19 poslancov. Stredajšiemu zasadnutiu predchádzalo pondelkové pracovné stretnutie poslancov a vedenia mesta, na ktorom prišlo k prerokovaniu a vysvetleniu niektorých otvorených otázok súvisiacich s prerokovávanými bodmi na predmetnom mestskom zastupiteľstve. Zasadnutie prebiehalo v dezinfikovaných priestoroch Divadla Púchov, všetci prítomní mali ochranné rúška aj iné ochranné prostriedky. Medzi oddelenými poslaneckými stolmi boli dodržané dvojmetrové odstupy a pravidelná prestávka medzi bodmi programu.

Otvorené uznesenia zlúčenia MsBP, s. r. o. a MsBP servis, s. r. o.

Májové zasadnutie otváral prvý bod programu, ktorým bola kontrola plnenia otvorených uznesení MsZ od septembra 2019 až po február 2020. Hlavná kontrolórka, Ing. Marta Kavecká, predostrela prítomným poslancom zoznam uznesení, z ktorých jedno otvorené je z roku 2018 a nadväzuje na predloženie porealizačného projektu k zmluve o zriadení vecného bremena, ktorý doposiaľ nebol predložený, z rovnakého dôvodu tak i tri uznesenia z apríla 2019. Ďalšími otvorenými uzneseniami sú dve z augustového MsZ: „Jedno sa týka zlúčenia Mestského bytového podniku s Mestským bytovým podnikom servis, ktoré je v riešení a druhé zrušenia záujmového združenia právnických osôb – Dom kultúry,“ uvádza Ing. Kavecká.

K otvoreným uzneseniam medzi MsBP, s. r. o. a MsBP servis, s. r. o. dodal poslanec a predseda dozornej rady podniku Ing. Daniel Lako: „Viem o tomto probléme, avšak na takýto krok je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sme v riadnom termíne vyzvali, bohužiaľ jeden z minoritných spoločníkov nereaguje, a preto sme ďalší potrebný súhlas nedostali. Pripravuje sa valné zhromaždenie, na ktorom určite prijmeme konečné riešenie.“ Medzi ďalšie otvorené uznesenia patrí jedno so Slovenskou poštou a tri z decembra 2019, pričom dve budú zrušené zo strany žiadateľa.

Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2019 a schvaľovanie úprav rozpočtu na ďalšie obdobie

Najdôležitejším dokumentom bolo prerokovanie a schválenie výsledku hospodárenia za rok 2019 – Záverečného účtu Mesta Púchov za rok 2019, v rámci ktorého predstavila vedúca Ekonomického oddelenia MsÚ, Ing. Lucia Pružinská, výsledok hospodárenia očistený od účelovo určených finančných prostriedkov v sume 1 085 534,18 eur a navrhla ho celý zahrnúť do rezervného fondu mesta. Celkové plnenie príjmov tvorilo 95,78 % a výdavky 89,46 %. Zostatok úverov ku koncu roka 2019 bola suma 4 120 116,91 eur. Zároveň uviedla aj percentuálne plnenie splátok a istín a dodala, že mesto spĺňa podmienku zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci MsZ schválili Záverečný účet Mesta Púchov 2019 a vzali na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2019 i správu audítora za rok 2019. Ing. Lucia Pružinská pokračovala v ďalšom bode programu – návrhu úpravy rozpočtu Mesta Púchov v máji 2020, ktorý poslanci po prerokovaní schválili.

Predĺžená otváracia doba prevádzok počas celého týždňa

Podstatným bodom programu zasadnutia bolo hlasovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) Mesta Púchov č. 2/2020, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN Mesta Púchov č. 13/2019 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Púchov. Návrh sa presúval už z februárového zastupiteľstva, na ktorom poslanci rozhodli o opätovnom prerokovaní na najbližšom zastupiteľstve. Poslanec Ing. Lukáš Ranik na stredajšom MsZ predložil pozmeňovací návrh súvisiaci s otváracou dobou prevádzok s pohostinskou činnosťou bez hudobnej produkcie predĺžený do 02:00 hod. ráno po všetky pracovné dni a víkend. Prevádzková doba v prevádzkach s pohostinskou činnosťou (nie v polyfunkčných budovách) pri konaní verejných kultúrnych podujatí spojených s hudobnou produkciou (napr. koncerty, zábavy, diskotéky a iné) je určená v čase od 09:00 – 02:00 hod. Oznámenie o konaní podujatia podlieha ustanoveniu v § 2 ods. 3 tohto VZN.

Otváracia doba prevádzok platí podľa nasledovnej tabuľky:

PREVÁDZKY S POHOSTINSKOU ČINNOSŤOU:
Pondelok – Nedeľa 06:00 – 02:00
pričom hudobná produkcia je povolená v čase:
Pondelok – Štvrtok, Nedeľa 09:00 – 21:00
Piatok, Sobota 09:00 – 00:00

PREVÁDZKY s pohostinskou činnosťou nachádzajúcich sa v POLYFUNKČNÝCH budovách v období 1.6.-31.8.:
Pondelok – Nedeľa 06:00 – 23:00
pričom hudobná produkcia je povolená v čase:
Pondelok – Nedeľa 09:00 – 22:00

LETNÉ TERASY v prevádzkach s pohostinskou činnosťou a v prevádzkach s pohostinskou činnosťou nachádzajúcich sa v polyfunkčných budovách je určená v čase:
01.04.-31.05. 08:00 – 22:00
01.06.-31.08. 08:00 – 23:00
01.09.-31.10. 08:00 – 22:00
pričom hudobná produkcia na letných terasách je povolená v čase:
01.04.-31.05. 08:00 – 21:00
01.06.-31.08. 08:00 – 22:00
01.09.-31.10. 08:00 – 21:00

K schválenému VZN sa vyjadrila aj primátorka mesta JUDr. Katarína Heneková, ktorá uviedla, že na pondelkovom pracovnom stretnutí s poslancami predložila návrh na zmenu VZN vzťahujúcu sa na odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva z titulu letných terás pre rok 2020: „Návrh sa nestretol s podporou poslancov vzhľadom na to, že považujú takéto rozhodnutie za diskriminačné voči iným podnikateľom, ktorí terasy nemajú a boli obmedzení vo svojej činnosti z dôvodu nariadeného uzatvorenia prevádzky počas mimoriadnej situácie. Samozrejme je možnosť vrátiť sa k tejto problematike aj na základe ďalších uvoľňovaní, pokiaľ bude vôľa na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve.“

Nová prevádzková doba pohrebísk i rokovacie poriadky

S novelou Zákona o pohrebníctve vznikla potreba prijať Prevádzkový poriadok pohrebísk, cintorínov, čím sa nahrádza prevádzkový poriadok z roku 2007 a je povinnosť prijať ho ako samostatné VZN. Týkať sa bude všetkých cintorínov na území mesta Púchov, ich prevádzkovateľom aj naďalej ostáva PTSM, s. r. o. V čase krízovej situácie, ale aj pre iné obdobie bolo nutné vypracovať aj aktualizovaný rokovací poriadok MsZ pre toto obdobie, súvisiaci tiež so súčasnou zmenou Zákona o obecnom zriadení ako i rokovací poriadok komisií, okrem iného umožňujúce i rokovanie „per rollam“, prípadne formou videokonferencie.

ZŠ s MŠ sv. Margity, Kompostáreň mesta Púchov a dotácie 2020

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, požiadala Mesto Púchov o zaradenie školy s novým názvom ZŠ s MŠ sv. Margity, vrátane školskej jedálne a školského klubu detí do siete škôl a školských zariadení k 1. 9. 2020, vzhľadom na skutočnosť, že budovy oboch zariadení sa nachádzajú na dvoch rôznych adresách a tiež v zmysle zlúčenia Cirkevnej ZŠ sv. Margity s jej súčasťami do jedného právneho subjektu. Financovanie subjektu ostáva nezmenené.

Prednostka MsÚ, JUDr. Iveta Brindzová, predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie spolufinancovania projektu Kompostáreň mesta Púchov, ktorá by mala byť vybudovaná v katastri obce Streženice, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, s cieľom riešiť biologicky rozložiteľný odpad vrátane spracovania kuchynského odpadu občanov Púchova. Do výzvy je možné prihlásiť sa do 30. 6. 2020, pričom sa zmenil podiel financovania zo strany mesta z pôvodných 15% na 5%. Poslanci uznesenie č. 10 „Predloženie žiadosti o NFP s účelom zabezpečenia realizácie spolufinancovania projektu Kompostáreň mesta Púchov“, schválili stopercentnými prítomnými hlasmi. V súvislosti s dotáciami poslanci vzali na vedomie informáciu, že vzhľadom na koronakrízu a jej negatívne ekonomické dopady nebude o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie, ktoré boli doručené do 31. 3. 2020, rozhodnuté do 30. 6. 2020, ale všetky žiadosti budú v nadväznosti na aktuálnu ekonomickú situáciu v meste presunuté na rozhodnutie a schválenie do druhého polroka 2020.

Optické káble v Púchove aj v mestských častiach

V závere pripomienkoval poslanec Ing. Ján Riško nemožnosť prevádzať suché tréningy pre hokejistov, s čím sa na neho obracajú rodičia trénujúcich, na čo reagovala primátorka mesta, že vie o tomto probléme priamo od rodičov trénujúcich hokejistov. V súčasnosti však nie je možné otvoriť areál MŠK pre početné skupiny, keďže stále platí obmedzenie pre trénovanie max. 5 ľudí v skupine. Riešenie situácie sa však očakáva s ďalšou fázou uvoľňovania i s aktualizovanými opatreniami. Katarína Heneková pritom informovala o predmete zasadnutia nadchádzajúcej Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania, na ktorej bude predložená doručená žiadosť o zavedenie optických káblov v konkrétnych uliciach mesta Púchov – Zábreh, Pod Zábrehom a v mestských častiach Staré Nosice a Horné Kočkovce.

V závere zasadnutia MsZ sa o slovo prihlásil viceprimátor Ing. Ranik, ktorý informoval o priaznivej investičnej spolupráci so Železnicami SR a spoločnosťou Doprastav, a. s., v prospech občanov mesta Púchov. Spoločnosť v blízkom čase vyasfaltuje chodník v mestskej časti Nosice, vedúci popri železničnom nadjazde a zároveň na vlastné náklady vybuduje oplotenie okolo nového futbalového ihriska v mestskej časti Nosice.

Primátorka mesta poďakovala všetkým prítomným poslancom za účasť a tiež angažovanosť v rámci pomoci Mesta Púchov. Zároveň poďakovala všetkým občanom, ktorí sa zapojili do pomoci mesta.

Laura Krošláková, foto: Slavomír Flimmel