Účasť poslancov na seminári „Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax“

137

Novela zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v § 25 – povinnosti a oprávnenia poslancov, v odstavci 1) písm. f) ukladá poslancom prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca. Predmetnou novelou sa rozšírili povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva o novú povinnosť , ktorou je prehlbovanie svojich vedomostí na účel kvalitnejšieho plnenia úloh súvisiacich s výkonom funkcie. Toto riešenie je dôvodné vzhľadom na rôznorodosť a mnohokrát aj zložitosť úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a osobitných zákonov.

Z ponuky rôznych školení a seminárov, ktoré organizuje Združenie miest a obcí Slovenska sme sa 3. decembra 2019 v Bešeňovej, v čase od 10.00 do 15.00 hod. iniciatívne, spolu s kolegom poslancom Rudolfom Marmanom, MBA (na vlastné náklady na dopravu), zúčastnili seminára „Podpora nájomného bývania samosprávou – teória a prax“. Ako predsedu a členky Komisie bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve Púchov nás zaujala aj táto aktuálna téma. Oboznámili sme sa s novými trendmi súvisiacimi s ekonomickou, mobilitou, demografickým vývojom a možnosťami miest a obcí pri výstavbe a prevádzke nájomného bývania s cieľom posilnenia motivácie na udržanie mladých, prisťahovanie sa nových obyvateľov a získanie trvalého pobytu. Získali sme poznatky o súčasnom stave nájomného bývania na Slovensku (vrátane jeho rizík a výhod), informácie o navrhovaných opatreniach na ďalší rozvoj tohto typu bývania a praktickom postupe pri príprave projektov a žiadostí o dotáciu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úver Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov.

Seminár bol pre nás prínosom a zdrojom nových informácií , ktoré budeme realizovať v ďalšej poslaneckej činnosti a v nemalej miere ich budeme aplikovať pri výkone práce predsedu a členky Komisie bytovej politiky pri Mestskom zastupiteľstve Púchov.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ a členka komisie bytovej politiky