Učitelia a žiaci môžu na výuku použiť internet

125

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania.

Slovenskí učitelia a žiaci majú na výber z viacerých portálov, ktoré podporujú dištančné formy vzdelávania a aj jazyky národnostných menšín. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie práve tejto formy v oveľa vyššej miere ako doposiaľ.

Podľa najnovšieho výskumu Centra vedecko-technických informácií, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má 96,6 percenta žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 percenta žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva. Riaditeľom škôl ministerstvo odporúča, zabezpečiť svojim žiakom podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na Testovanie 9 či na maturitnú skúšku. Študenti by zas pri domácej príprave mali využiť testy z predchádzajúcich ročníkov, ktoré sú zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

Ministerstvo poznamenalo, že tento rok 1. februára spustilo portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu „Viki“ v rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách na adrese viki.iedu.sk/resources/browser/verejne. Edukačný obsah je nielen v slovenčine, ale aj maďarčine a v angličtine. Zameriava sa na prírodovedné predmety, akými sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika a učitelia tu nájdu aj predmety z oblastí finančnej gramotnosti či environmentálnej výchovy. V súčasnosti sú na portáli sprístupnené aj vzdelávacie materiály pre stredné odborné školy, ktoré vznikli v rámci národného programu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné verejnosti bez nutnosti prihlásenia sa.

Vzdelávacie materiály v angličtine a v jazyku národnostných menšín, ktoré vznikli v rámci projektu Ikatika, nájdu učitelia na vzdelávacom portáli Planéta vedomostí – planetavedomosti.iedu.sk. Ten predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakom. V súčasnosti obsahuje viac ako 30-tisíc vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy.

Od 18. marca bude sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení aj obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie – itakademia.sk. Ide predovšetkým o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Jeho cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu. Konať sa budú napríklad takzvané webináre, teda online workshopy pre učiteľov jednotlivých predmetov, zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií.

Učitelia majú taktiež stále k dispozícii aj systém elektronického testovania etest.sk. Môžu využiť modul takzvaného učiteľského testovania, v rámci ktorého majú k dispozícii hotové úlohy a testy z Banky úloh a testov, prípadne si z úloh môžu zostaviť vlastný test podľa svojich pedagogických požiadaviek a cieľov.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay