ÚPN a TSK poďakovali veteránom protikomunistického odboja

695

V piatok 5. októbra 2018 spoznali prítomní hostia osudy 21 veteránov protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja. Tí si za svoju odvahu a obetavosť prevzali dekréty a Pamätné medaily Ústavu pamäti národa (ÚPN).  

V kongresovej sále župného úradu v Trenčíne sa v prvý októbrový piatok odovzdávali dekréty a Pamätné medaily Ústavu pamäti národa účastníkom boja za budovanie slobodnej a demokratickej spoločnosti. Veteráni protikomunistického odboja sa slovami podpredsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Jána Pálffyho práve svojimi zásadovými postojmi výraznou mierou zaslúžili o jej vznik. „S odstupom času, keď na Slovensku vládol totalitný komunistický režim, prichádzajú nové generácie, ktoré s ním nemali skúsenosť a ľudia, ktorí tú skúsenosť mali, postupne umierajú. Našou úlohou ako Ústavu pamäti národa je preto pripravovať takéto podujatia, ktoré nedovolia zabudnúť na túto dobu. V rámci spoločnosti síce nie je možné odčiniť všetky krivdy, ktoré sa ľuďom v minulom režime stali, ale aspoň morálne ocenenie a vyzdvihnutie statočnosti veteránov protikomunistického odboja môže napomôcť mladým generáciám, aby túto dobu mohli svojím spôsobom spoznať,“ objasnil Ján Pálffy s tým, že bývalý režim nedával ľuďom možnosť voľby, všetko bolo dopredu dané a riadené z jedného centra. Cieľom ÚPN je prostredníctvom podujatí tohto zamerania bezprostredné sprostredkovanie krívd, ktoré sa účastníkom odboja diali, ale i hrdinstva ľudí, ktorí sa systému neváhali postaviť.

Postavenie účastníka protikomunistického odboja je priznané celkovo 804 osobám

Ocenenia odovzdáva Ústav pamäti národa každoročne od roku 2009. Robí tak na základe zákona o protikomunistickom odboji, ktorý Národná rada Slovenskej republiky prijala v roku 2006. „Tento zákon je predovšetkým o tých ľuďoch, ktorí v zápase za slobodu položili svoje životy, o tých, ktorí boli väznení a prenasledovaní, ale aj o tých, ktorí vo svojom odpore proti nemorálnemu a protiprávnemu režimu neváhali prijať riziko perzekúcií,“ prihovoril sa prítomným podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ján Pálffy. Národný parlament dal príslušným zákonom ÚPN úlohu oceniť ľudí, ktorí spĺňajú príslušné kritériá – buď boli prenasledovaní alebo trpeli za bývalého režimu. Do dnešného dňa bolo postavenie účastníka protikomunistického odboja priznané 804 osobám a postavenie veterána 745 osobám. Od roku 2011 uznáva ÚPN štatút účastníka a veterána protikomunistického odboja aj in memoriam.

Spoznať osudy samotných veteránov a účastníkov protikomunistického odboja prišli do kongresovej sály župného úradu aj študenti Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Riaditeľ župného úradu Marek Briestenský oceneným vyslovil slová úcty a vďaky za ich odvahu a obetavosť: „Som poctený, že sa mi dostalo tejto milej úlohy pomôcť spolu s Ústavom pamäti národa oceniť ľudí z nášho kraja, ktorí svoj život zasvätili boju za slobodu a demokraciu. Na pôde župného úradu ide už o druhé takéto ocenenie zásluh veteránov protikomunistického odboja, vďaka čomu sme mohli počuť silné príbehy plné odvahy, sily, neskonalej túžby, ale i pevného odhodlania“.

V mene ocenených sa prítomným veteránom, ich príbuzným i študentom Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne prihovoril člen Konfederácie politických väzňov Slovenska Jozef Sliepka. „Pred 70 rokmi u nás krivda za stôl sadla a pravda žobrala pri dverách. A práve tejto pravde bolo potrebné vydať svedectvo, čo sa nám s Božou pomocou podarilo. Prajem všetkým veteránom a všetkému slovenskému ľudu, aby nad naším nebom slnko radosti, spravodlivosti, lásky a pokoja nikdy nezhaslo,“ uviedol Jozef Sliepka.

Menoslov tohto roku ocenených účastníkov protikomunistického odboja

Dekrétom veterána protikomunistického odboja bol v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenený Pavol Bellan, Vladimír Jonáš, Marta Lihotská, Štefan Ružovič, Milan Tunega, Mikuláš Jozef Lexmann (in memoriam), Michal Ušiak (in memoriam) a Jozef Žákovič (in memoriam).

Pamätná medaila Ústavu pamäti národa putovala do rúk Jána Fejfára, Antona Gajdošíka, Martina Hagaru, Jozefa Kosmála, Ľubomíra Marcinu, Alfonza Petreja, Pavla Petrovského, Štefana Plesníka, Igora Reiffa, Jozefa Sliepku, Pavla Šandorfiho, Jána Šebáka a Miroslava Tuchyňu.

Odovzdávania ocenení, ktoré spoluorganizoval ÚPN spolu s TSK, sa zúčastnil aj poslanec Zastupiteľstva TSK Miloš Mičega, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner i spisovateľ Rudolf Dobiáš. Dôstojnosť slávnostnej chvíle umocnilo kultúrne vystúpenie tria Komorného orchestra mesta Trenčín.

Slávnostné akty oceňovania veteránov protikomunistického odboja sa priebežne uskutočňujú vo všetkých vyšších územných celkoch na Slovensku. V tomto roku sa odovzdávanie zatiaľ uskutočnilo len na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdroj: TSK