Úrad verejného zdravotníctva uvoľnil podmienky nosenia rúšok

58

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

– detí do 3 rokov veku,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

– deti v interiéri materskej školy a jaslí,

– osoby pri výkone športu,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

– osoby pri návšteve wellness a umelých kúpalísk,

– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

– zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4591/2020 z 02.06.2020.

Zdroj: ÚVZ RS, foto: pixabay