Úspešný projekt dopravných kariet REZIDENT pokračuje

117

Je tomu už rok, čo sme spustili ambiciózny projekt bezplatného cestovania pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Púchov. Na začiatku existovali pochybnosti, či bude mesto v neľahkej ekonomickej situácii ochotné finančne podporiť takúto dopravu. Nakoniec padlo kladné rozhodnutie a dnes môžeme po roku hodnotiť prínos tohto projektu.

Prvé štyri mesiace testovacej prevádzky v čase od 1.9. do 31.12.2022 boli trochu prekvapením aj pre našu spoločnosť. Záujem občanov bol prekvapivo nižší, ako sme všetci dúfali.

Dnes vieme, čo bolo limitujúcim faktorom, prečo sa projekt pomaly rozbiehal. Vydanie dopravnej karty REZIDENT bolo limitované platnosťou na štyri mesiace teda od 1.9. do 31.12.2022. Išlo o testovaciu prevádzku na tri mesiace, teda len do konca roku 2022. Toto rozhodnutie súviselo s tým, že sa blížili komunálne voľby a poslanci nechceli nechať novému poslaneckému zboru problém súvisiaci s predpokladaným výpadkom tržieb z bezplatnej dopravy. Nemalou mierou k tomu prispelo, že projekt bol zároveň spochybňovaný, že ide len o politický ťah a jeho výhody rýchlo po voľbách vymiznú.

Z odstupom času, presne po ročnom fungovaní, môžeme skonštatovať, že projekt je úspešný, prínosný a pokračuje. Na dokreslenie uvediem niekoľko čísiel reprezentujúcich záujem občanov s trvalým pobytom o vydanie dopravnej karty REZIDENT s možnosťou bezplatného cestovania.

Doposiaľ bolo vydaných alebo pretypovaných 1 007 dopravných kariet REZIDENT. Pre podrobnejšie posúdenie uvádzam, že z 1 007 kariet REZIDENT je 630 pretypovaných. Takýto cestujúci už vlastnili dopravné karty s kreditom a realizovali s nimi platby za dopravu. Ich dopravná karta nebola zvýhodnená bezplatným cestovaním. Zvyšok teda 377 občanov vôbec nevlastnilo dopravnú kartu a požiadalo o jej vydanie.

Na základe štatistiky dopravy za 12 mesiacov (september 2022 až august 2023) môžeme konštatovať, že nastal rast hlavného ukazovateľa, ktorým je nárast počtu prepravených osôb. Práve počet prepravovaných osôb je hlavným pozitívnym ukazovateľom zmysluplnosti a ďalšieho udržania bezplatnej dopravy pre občanov Púchova.

Aký má konkrétny dopad zavedenie bezplatného cestovania ukazuje porovnanie množstva prepravených osôb v roku 2022 do konca augusta (bez kariet REZIDENT) a rovnaké obdobie v roku 2023 v čase existencie dopravnej karty REZIDENT.

V roku 2022 za 8 mesiacov od januára 2022 do augusta 2022 (bez zavedenia karty REZIDENT) sme prepravili 169 694 osôb.

V roku 2023 za 8 mesiacov od januára 2023 do konca augusta 2023 (po zavedení kariet REZIDENT) sme prepravili 197 869 osôb čo je o 28 175 cestujúcich viac ako v porovnateľnom období minulého roka, čo predstavuje o cca 3 500 osôb každý mesiac naviac. Uvedené čísla ukazuje predložená tabuľka prepravy.

Ako som uviedol práve záujem o karty REZIDENT jednak pomohol občanom mesta znížiť ich náklady na dopravu a tiež uvedená výhoda bezplatnej dopravy napomáha zvýšila atraktivitu mestskej hromadnej dopravy.

Pozrieme sa ale na ekonomiku za uvedené obdobie. Tak ako sa zvyšuje počet vydaných alebo pretypovaných dopravných kariet REZIDENT (doprava zadarmo), tak čiastočne klesajú tržby našej spoločnosti. Ide o vedomý a predpokladaný jav, ktorý sa pri počte 1 000 ks dopravných kariet ustálil a už nepredpokladáme jeho ďalší pokles.

Čo povedať na záver? Jednoznačne projekt je úspešný a perspektívny. Karty pre rezidentov v Púchove nie sú len symbolom zlepšenej verejnej dopravy, ale aj dôkazom toho, ako miestna samospráva môže pozitívne ovplyvniť životy svojich obyvateľov. Neviem si predstaviť, že by ho poslanci v nasledujúcom období zrušili. Naopak, vidíme, že aj napriek ťažkej finančnej situácii mnohých samospráv tieto bezplatnú dopravu nerušia, ale rozširujú. Autobusová doprava má budúcnosť a jej zelená variant v podobe elektrobusov má perspektívu. Treba povedať, že vedenie mesta, ako aj naša spoločnosť, robí všetko preto, aby sa aj v našom meste jazda elektrobusov stala skutočnosťou. Nechcem predbiehať, ale pevne verím, že v budúcnosti budeme toho svedkom aj v Púchove.

Viliam Karas, predseda predstavenstva Autobusová doprava Púchov a.s.
Foto: Slavomír Flimmel