ÚVZ kontroluje „zmrzlinárne“ už niekoľko týždňov

86

Odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva už niekoľko týždňov kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny.

V rámci cieleného štátneho zdravotného dozoru hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú aj použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená a teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach. Hygienici zabezpečujú aj náhodné odbery sterov z pracovných plôch a náhodné odbery vzoriek zmrzliny na ich mikrobiologické a chemické vyšetrenie, čím si overujú kritérium zdravotnej bezpečnosti.

Minuloročnú letnú sezónu bolo skontrolovaných 975 „zmrzlinární“

Orgány verejného zdravotníctva kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny každú letnú sezónu. Počas tej minuloročnej vykonali celkovo 1.504 kontrol, pričom skontrolovali 975 „zmrzlinární“. Nedostatky zistili v 253 prevádzkach, čo predstavuje 26 percent z kontrolovaných subjektov. Najviac prevádzok so zistenými nedostatkami sa nachádzalo v Nitrianskom kraji, v Prešovskom kraji, v Trnavskom a v Banskobystrickom kraji.

Nedostatky, teda porušenia požiadaviek platných právnych predpisov, boli zistené pri kontrolách v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách uložených spolu 169 blokových pokút v celkovej sume 14.109 eur a začatých bolo 53 správnych konaní vo veci uloženia pokuty.

Najčastejšie nedostatky zistené pri vlaňajších kontrolách:

 • neodobraté a neodložené vzorky vyrobených zmrzlín na dobu 48 hodín
 • nedostatky v prevádzkovej hygiene (napr. nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistené pracovné plochy, znečistená podlaha)
 • nepredložená / nevedená evidencia o výrobe zmrzliny (dátum a hodina ich výroby), tým nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení
 • nevedená evidencia o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, príp. chýbajúce meracie zariadenia
 • chýbajúca informácia pre zákazníka o prítomnosti azofarbív a / alebo alergénov v predávanej zmrzline
 • nedodržaná osobná hygiena pracovníkov (nevhodný pracovný odev, zamestnanec v civilnom oblečení, chýbajúca pokrývka hlavy, nalakované nechty na rukách)
 • odborní pracovníci odobrali 1016 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu: z dôvodu použitia nepovolených farbív alebo prekročenia najvyššieho prípustného množstva povolených farbív nevyhovelo 38 vzoriek zmrzliny (3,7%)

Výsledky tohtoročných kontrol budú verejnosti publikované v priebehu septembra 2019. Opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však musia prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení.

Rozoznajte kvalitnú nebalenú zmrzlinu

Kvalitná zmrzlina by mala zodpovedať nasledovným zmyslovým požiadavkám:

 •  jej farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám
 •  konzistencia má byť hladká, tvárna až mierne ťahavá, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (ovocie, orechy, atď)
 •  vôňa a chuť musí byť príjemná, charakteristická po použitých surovinách a prísadách.

Pamätajte si:

Rozoznať zdravotne škodlivú zmrzlinu na základe jej senzorických vlastností nie je často možné – nemusí sa totiž prejaviť zmenenými zmyslovými vlastnosťami. Zdravotná škodlivosť zmrzliny môže byť z pohľadu chemického zloženia (prítomnosť nepovolených farbív, prekročenie najvyššie prípustného množstva farbiva), alebo z pohľadu stavu mikrobiálnej kontaminácie potvrdená iba na základe laboratórnych výsledkov.

Na čo si treba dať pozor pri kúpe nebalenej zmrzliny

 •  označenie zloženia zmrzliny musí byť dostupné spotrebiteľovi v mieste pri jej predaji, vrátane označenia alergénov a upozornenie na niektoré farbivá, pokiaľ by boli v zmrzline prítomné
 •  nebalená zmrzlina vyrobená takzvanou teplou alebo studenou cestou sa môže predávať 24 hodín po jej vymrazení. Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môžu byť nositeľmi mikroorganizmov; v zmrzline sa v takomto prípade môžu objaviť nepatogénne mikroorganizmy, napríklad koliformné baktérie alebo patogénne mikroorganizmy, napríklad salmonela
 •  po konzumácii kontaminovanej zmrzliny sa objavia najčastejšie tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti.

Zmrzlinu vyrábanú klasickou metódou nájdete už iba ojedinele

Nebalená zmrzlina je v súčasnosti pripravovaná buď studenou alebo teplou cestou. Ak je vyrábaná studenou cestou, pripravuje sa z hotových zmrzlinových zmesí, ktoré sa po rozmiešaní v pitnej vode zmrazia. V súčasnosti sa už len ojedinele možno stretnúť s klasicky vyrábanou zmrzlinou s mliekom alebo s vajíčkami. V prípade, že sa pridávajú vajíčka, musí byť zmrzlina tepelne upravená, tiež pridávané potraviny ako napríklad mlieko či oriešky musia byť tepelne opracované. V posledných rokoch nebola na Slovensku zaznamenaná epidémia salmonelózy v súvislosti s konzumáciou nebalenej zmrzliny.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com.