ÚVZ SR vykonal v roku 2017 takmer 40-tisíc kontrol v potravinárskych prevádzkach

265

V roku 2017 zistili odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR počas kontrol jedální a reštaurácií menej nedostatkov a pochybení. Naproti tomu riešili viac podnetov od občanov.

Orgány verejného zdravotníctva SR vykonali v roku 2017 spolu 38.628 kontrol v 19.839 kontrolovaných potravinárskych prevádzkach, vrátane zariadení spoločného stravovania z celkového počtu 51.063 registrovaných prevádzok. Hlavný hygienik Slovenskej republiky vyhlásil v minulom roku 5 mimoriadnych cielených kontrol. Boli zamerané na monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike a potravín pre dojčatá a malé deti na kontrolu fipronilu; na kontroly mäsa v zariadeniach spoločného stravovania; ďalej na kontroly v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny; mimoriadna cielená kontrola bola zameraná na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa a na konci roka hygienici skontrolovali aj zariadenia stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných, resp. Mikulášskych trhov. Pri kontrolách zistili spolu 5.522 nezhôd so súčasne platnými právnymi predpismi v 2.677 prevádzkach.

Nedostatky v prevádzkovej hygiene i v skladovaní potravín

Najčastejšou príčinou nezhôd vo všeobecnosti boli nedostatky v prevádzkovej hygiene (1.290 prevádzok), v skladovaní potravín (726 prevádzok), v systéme HACCP/SVP, v manipulácii s potravinami a v zistení potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, resp. dátume spotreby. Nezhody v hygiene prevádzky sa týkali znečistenia prevádzky ako aj pracovných plôch, plesní, nedostatočnej sanitácie prevádzkových priestorov. Pri skladovaní potravín sa v niektorých prevádzkach nedodržiaval chladiaci reťazec, oddelené skladovanie vzájomne nezlučiteľných potravín, nefunkčné chladiace zariadenie alebo zmrazovanie potravín dodaných do prevádzky v nemrazenom stave. Zaznamenali sme aj nevhodné odstraňovanie odpadov a chýbajúce doklady o nakladaní s organickým odpadom.

Pri predaji a manipulácii s potravinami a výrobe a predaji nebalenej zmrzliny bolo prekontrolovaných 1.590 z celkového počtu 5.645 prevádzok registrovaných úradmi verejného zdravotníctva. Nezhody sa zistili v 144 prevádzkach. Najviac nezhôd bolo zistených pri výrobe a manipulácii so zmrzlinou (178 nezhôd). Orgány verejného zdravotníctva prijali v roku 2017 celkom 1.145 podnetov, rok predtým ich bolo 1.098. Z nich bolo 416 (36 %) opodstatnených, 431 (38 %) neopodstatnených a v 298 nebolo možné dokázať ich opodstatnenosť, resp. boli odstúpené na doriešenie.

Základ úradných kontrol, ktoré vykonávajú orgány verejného zdravotníctva – regionálne úrady verejného zdravotníctva – tvoria zariadenia spoločného stravovania a až 69 % prijatých podnetov sa týkalo týchto zariadení. Najčastejšie predmetom podnetov boli nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene, zdravotné ťažkosti po konzumácii pokrmov, nevyhovujúca senzorická kvalita pokrmov, nedostatky v skladovaní surovín a potravín, podnety sa týkali aj nesprávnej manipulácie so surovinami a hotovými pokrmami, zákazníci sa sťažovali i na nevyznačenie alergénov na jedálnom lístku, či hluk z hudobnej produkcie. Najzávažnejším problémom, sprevádzaným zvyšujúcim sa počtom podnetov, bol internetový predaj výživových doplnkov, ktorý si vyžaduje náročné dokazovanie.

Nezhody aj v rámci bezpečnosti pokrmov

V roku 2017 bolo spolu odobratých a vyšetrených 14.141 vzoriek potravín, pokrmov, prídavných látok do potravín a materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Z uvedeného počtu bolo vyšetrených 6.391 vzoriek hotových pokrmov, vrátane pokrmov rýchleho občerstvenia, kde boli mikrobiologicky izolované najmä koliformné baktérie, Enterobacteriaceae, kvasinky a plesne.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo celkovo nevyhovujúcich 1.168 vzoriek, čo predstavuje 8,26 %. Najvyššie percento nevyhovujúcich vzoriek v porovnaní s ostatnými vzorkami potravín bolo zaznamenané v prípade nealkoholických nápojov (22,0 %), lahôdkarských výrobkov (16,8 %), syrov a bryndze zo Slovenska (16,7 %), pokrmov rýchleho občerstvenia (16,5 %) a zmrzliny a dezertov (15,5 %).

V roku 2017 sa zistilo vyššie percento nevyhovujúcich vzoriek epidemiologicky rizikových potravín pri porovnaní s predchádzajúcimi tromi rokmi v prípade pokrmov rýchleho občerstvenia, lahôdkarských výrobkov a cukrárskych výrobkov. Mikrobiologicky nevyhovelo 1.024 vzoriek potravín, t.j. takmer 10% z odobratých a vyšetrených 10.726 vzoriek potravín.

Zdroj: UVZ, foto: pixabay