Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

89

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Mestá a obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára.  Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj mestu doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách mesta (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

– osobne – na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 22.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4.2024) v úradných hodinách. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

– v listinnej forme – adresovanej Mesto Púchov, evidencia obyvateľov – ohlasovňa, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.3.2024),

– elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (scan) alebo     v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.3.2024).

Mesto na tieto účely zverejňuje nasledovné elektronické adresy na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk; andrea.hradnanska@puchov.sk

Parlamentné politické strany a petičné výbory môžu delegovať členov do volebných komisií

Politické strany a koalícia zastúpené v Národnej rade SR a petičné výbory, ktoré predložili návrhy na kandidáta na prezidenta, majú právo delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej a okresnej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov je potrebné doručiť do 19. februára 2024 primátorovi mesta, v prípade okresných volebných komisií prednostovi okresného úradu. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla 2024.

Parlamentné politické subjekty a petičné výbory kandidátov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom. Okrskové volebné komisie zabezpečujú správny priebeh hlasovania vo volebných miestnostiach a sčítavanie hlasov. Okresné volebné komisie sa utvárajú v mestách, kde má sídlo okresný úrad. Ich úlohou je dohliadať na pripravenosť okrskových komisií a na spracovanie výsledkov hlasovania.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva primátor mesta, respektíve prednosta OkÚ.

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v meste, v ktorom bude pôsobiť. Pri výkone funkcie sú členovia povinní zachovávať nestrannosť, je neprípustné, aby svojím správaním alebo odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov. Takisto nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.

Člen okresnej a okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu 69 eur za deň konania volieb, predseda komisie 89,70 eura a zapisovateľ 86,25 eura. Výška odmeny v prípade druhého kola volieb bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

Volebnou komisiou najvyššieho stupňa je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, má 14 členov a utvára sa vždy po parlamentných voľbách na obdobie do ďalších volieb do NR SR. Jej úlohou je kontrola financovania politických strán aj volebnej kampane, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb.

Informácie o delegovaní do volebných komisií vrátane vzoru oznámenia sú dostupné na stránke MV SR (www.minv.sk).

Všetky potrebné informácie sú rovnako zverejnené aj na webe Mesta Púchov:

https://www.puchov.sk/volby-a-referenda.html#m_525809

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ Púchov
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel