Výmena plynovodov a rekonštrukcia prípojok ZP zahájená

154

Aktuálne spod Lachovca

Rubrika „Aktuálne spod Lachovca“ sa objavila naposledy v PN pred komunálnymi voľbami v roku 2022, keď sme pripravovali vo VMČ č.1. plány investícií pre nové volebné obdobie. Stavebné povolenie bolo vydané 12.12.2022, objektívne okolnosti v širšom kontexte však spôsobili, že investor SPP-distribúcia, a.s. akciu termínovo presunul na rok 2024.

„Dotknutí“ obyvatelia rodinných a bytových domov našej MČ v súlade s legislatívou dostali začiatkom februára do svojich poštových schránok písomné Oznámenie, že realizácia výmeny potrubí ZP bude v našej MČ prebiehať od 15. marca do 31. októbra 2024. Rámcovo o tom informoval aj MsÚ v PN č.3. Na doplnenie uvádzam niekoľko technických detailov tohto projektu: Nové rozvody ZP povedú prevažne v pôvodných trasách v telesách vozoviek a na ich uloženie sa využije kombinácia technológií výkopov a pretláčania. Staré rozvody ostávajú v zemi. Trasovanie nových potrubí a prípojok je už od 12.2. vyznačené aj na telesách vozoviek a chodníkov neónovou zelenou. Rozkopávkami bude najviac dotknutá ulica J. Kráľa od kruhového objazdu pri Zdraví po Staré pumpy, celá Kuzmányho ulica a aj nedávno rekonštruovaná časť Komenského ulice od križovatky s Kuzmányho, po uličku okolo cintorína. Čiastočne sa rozkopávky dotknú aj ulíc Vodárenská a Za cintorínom – od rohu cintorína poza objekt fy Makr, BD č.1249 a potom popred celý BD č.1260. Dobrou správou je, že investor sa zaviazal v miestach výkopov opraviť teleso vozovky v šírke jedného jazdného pruhu. V tejto etape sa rozkopávky vyhnú uliciam Pod Lachovcom, Sládkovičovej a Podjavorínskej, na ktoré ešte nie je stanovený termín výmeny rozvodov ZP.

Obyvatelia väčšiny RD sa musia pripraviť na to, že HUP a regulátory tlaku, sa budú premiestňovať podľa aktuálne platných noriem z provizórnych skriniek v predzáhradkách a plynomery z pivníc „do plotov“, čo sa podľa projektovej dokumentácie dotkne 95 z celkového počtu 114 prípojných miest. Aktuálne už investor začal s odkrývaním potrubí starých prípojok v predzáhradkách RD na ulici J. Kráľa v smere od Starých púmp.

Takže nám ostáva len obrniť sa trpezlivosťou a pridať k tomu aktívnu súčinnosť hlavne pri rekonštrukcii prípojok… no a po ukončení akcie očakávať po optických rozvodoch a plynovode, kedy sa preberie aj Považská vodárenská a namiesto riešenia častých havárií na starých rozvodoch pristúpi tiež k ich výmene.

Pavel Melišík