Výzva na vykonanie deratizácie

177
Foto: pixabay

Mesto Púchov, na základe Výzvy na vykonanie celoplošnej deratizácie na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava Púchov – jar 2021, vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, vyzýva na vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území mesta Púchov v termíne od 15.4.2021 do 15.5.2021 a nariaďuje vykonať potrebné opatrenia:

1. fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám podľa § 52 ods.1 písm. j) zákona č.355/2007 Z.z. – v objektoch určených na podnikanie – v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch. Deratizácia môže byť vykonávaná prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú regulácie živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť.

2. fyzickým osobám – občanom podľa § 51 ods.1 písm. a) zákona č.355/2007 Z.z. v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určenými, dostupnými v obchodnej sieti.

Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia po dobu 3 mesiacov. Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy.

Mesto zároveň upozorňuje občanov, že v mesiacoch apríl 2021 a máj 2021 bude prostredníctvom odbornej firmy realizovať deratizáciu plôch verejnej zelene a stojísk smetných nádob.

Martina Knížatová, MsÚ Púchov
Foto: pixabay