Základná umelecká škola oslávila 70 rokov

149

Zápis v Pamätnej knihe mesta Púchov hovorí: „Hudobná škola v Púchove bola zriadená 1. 9. 1953. Umiestnená je v budove bývalej ev. a. v. školy na Moravskej ulici. Má jeden ročník s 80 žiakmi, a to s oddelením pre klavír, husle a ľudové nástroje. Riaditeľom školy je Alojz Halas. Učitelia sú: Michal Dvorský – huslista, pre ľudové nástroje externí učitelia Jozef Tatierský a Štefan Lipták.“ Po 70-tich rokoch existencie má škola 806 žiakov, ktorí navštevujú školu v Púchove alebo v jej elokovaných pracoviskách v Beluši, Lednických Rovniach a Záriečí.

V dňoch 9. a 10. novembra sa v Divadle Púchov konali dva slávnostné koncerty pri príležitosti osláv 70. výročia založenia ZUŠ v Púchove. Vystúpili na nich pedagógovia školy spolu s terajšími a bývalými žiakmi ZUŠ. Okrem hudobníkov a spevákov sa predstavili aj žiaci tanečného odboru. Výtvarný odbor pripravil výstavu prác žiakov vo foyeri divadla.

Riaditeľ školy Peter Stupavský vo svojom príhovore uviedol:

„70 rokov – teda približne 25 600 dní smeroval život ZUŠ Púchov až k dnešnému spoločenskému večeru… Život naozaj nie vždy ľahký, niekoľkokrát súvisiaci so samotnou existenciou škôl tohto typu. Len vďaka ľudskému faktoru a láske učiteľov k umeniu tieto školy stále žijú a naša púchovská hudobná škola sa dočkala tohoto krásneho jubilea.

Mala vždy šťastie na vynikajúcich pedagógov, v ktorých nikdy neprestával byť človek človekom, mnohokrát zastupujúcich úlohu rodiča, vychovávateľa, veľkého kamaráta, dôverníka, bútľavej vŕby… No predovšetkým bytosti poskytujúcej krásu prostredníctvom tónov, farieb, slova, pohybu. Práve neustály dotyk s krásou robí ľudí lepšími, láskavejšími, prajnými, vytvára zázemie pre pohodu, priestor, kde sa všetci radi vracajú. Často spomíname na našich kolegov, ktorí prežili mnohé roky, celý, alebo takmer celý pracovný život na pôde tejto školy. Kolegov, ktorí už medzi nami bohužiaľ nie sú, kolegov, od ktorých sme sa vedome či podvedome často učili, boli a stále sú našim vzorom, kolegov, ktorí tvorili jej profil. Pani Julka Pohanková, pán Václav Pála, pani Darina Svitáčová, pani Magda Kovalová a naozaj výnimočný človek, bývalá pani riaditeľka Helena Blašková. Všetkým patrí naša hlboká vďaka. Siali naozaj kvalitnú prácu, v ktorej pokračuje dnešný kolektív pedagógov vo všetkých odboroch, jeho pedagogické a umelecké ikony, ktorých prácu si užívame dlhé roky, užívame si ju dnes a pevne verím, že si ju budeme spoločne užívať neustále. Prajem všetkým, aby mali takých kolegov – pedagogických aj nepedagogických – ako mám ja, ktorí svoju prácu milujú, neľutujú voľný čas, neustále na sebe pracujú, sú samostatní, zodpovední a je na nich spoľahnutie.

Aby mohla byť škola zdravá a úspešná, potrebuje k činnosti živý materiál a spoluprácu so svojím okolím. Vďaka patrí Vám, vážení rodičia, ktorí k nám posielate svoje deti a trpezlivo ich podporujete, aby sa mohli umelecky vzdelávať. Vďaka patrí aj našim žiakom, ktorí to u nás naozaj niekedy nemajú ľahké. Ďakujeme za spoluprácu všetkým materským, základným a stredným školám, Fakulte priemyselných technológii, špeciálnej škole, Centru voľného času Včielka, Považskému osvetovému stredisku v Považskej Bystrici, obciam Beluša, Lednické Rovne, Záriečie, v ktorých má naša škola elokované pracoviská. Jedna strana mince je totiž vzdelávanie, ale druhá strana predstavuje možnosť prezentovať svoju prácu a byť nositeľom radosti a potešenia…

Naša veľká vďaka patrí všetkým, ktorí chápu význam umeleckého vzdelávania. Bez ich pomoci by vyučovací proces nemohol byť na takej úrovni ako je. Ďakujem rodičovskému združeniu pri ZUŠ Púchov za podporu počas celej existencie školy, všetkým podporovateľom prispievajúcim prostredníctvom svojich daní a ešte raz ďakujem nášmu zriaďovateľovi Mestu Púchov za komplexnú podporu našej školy. Ďakujem Vám všetkým, ktorí si vážite prácu mojich kolegov a opakovane prichádzate na naše kultúrne podujatia.“

Oslávencom prišla zablahoželať primátorka mesta Katarína Heneková a predseda TSK Jaroslav Baška. Katarína Heneková sa po koncertoch vyjadrila: „Uskutočnené slávnostné koncerty vo štvrtok a piatok boli prezentáciou nielen histórie ale najmä nádherných vystúpení žiakov, pedagógov, absolventov a opäť dokázali fenomenálne postavenie tejto školy v našom meste. Bol to úžasný zážitok, ktorý vniesol každému divákovi do srdca pocit nesmiernej hrdosti na túto školu, ktorá úspešne reprezentuje aj naše mesto vo svete. Blahoželám, ďakujem a prajem veľa ďalších úspešných rokov!“

Slavomír Flimmel