Základné informácie o parlamentných voľbách 30.9.2023

216

Už o necelé dva mesiace sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré boli vyhlásené Rozhodnutím predsedu NR SR na sobotu 30. septembra 2023. Právo voliť v týchto voľbách má občan Slovenskej republiky, ktorý najskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volebné miestnosti budú otvorené pre voličov v čase od 7:00 do 22:00 hodiny.

Pre voľby do NR SR bolo v meste Púchov zriadených 18 volebných okrskov. Upozorňujeme na zmenu v okrskoch č. 5 a č. 6, kde volebné miestnosti sú presťahované zo Strediska občianskej vybavenosti do priestorov Klubu mladých CVČ na adrese Námestie slobody 1400/12, Púchov (prízemie budovy).

Volič si v týchto voľbách bude môcť vyberať spomedzi 25 politických strán, hnutí a koalícii, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán im žrebom určila čísla, ktoré budú figurovať na hlasovacích lístkoch. V mesiaci august budú postupne doručované do schránok domácností v Púchove, oznámenia o čase a mieste konania volieb spolu so zoznamom zaregistrovaných kandidátov. Oznámenie sa doručuje na adresu – domácnosť, nie na meno voliča. To znamená, že ak sú na danej adrese viaceré osoby, oprávnené voliť v meste Púchov, nedoručí sa každej osobe, ale iba jedno na jednu adresu. Roznos budú vykonávať osoby, ktoré o to prejavili záujem. Žiadame preto všetkých obyvateľov, aby si označili svoje domy a poštové schránky súpisným a orientačným číslom a tak umožnili bezproblémový roznos.

Zároveň vyzývame voličov v meste Púchov, ak im nebude doručené oznámenie do termínu stanoveného Ministerstvom vnútra SR, teda do 5. septembra 2023, aby na túto skutočnosť upozornili na mailovej adrese: volby@puchov.sk

Občan SR môže voliť buď na území SR alebo mimo územia SR.

Hlasovanie na území Slovenskej republiky prebieha buď vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť.

Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Ostatné hlasovacie lístky kandidujúcich subjektov je volič povinný odložiť do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho obálky a do volebnej schránky, takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Hlasovací preukaz slúži pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR, ale v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. O vydanie hlasovacieho preukazu treba požiadať mesto svojho trvalého pobytu. V listinnej a elektronickej forme je potrebné mestu doručiť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. do 8.9.2023. Osobne je možné požiadať o hlasovací preukaz na Mestskom úrade v Púchove na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov najneskôr posledný pracovný deň pred konaní volieb, t.j. do piatku 29.9.2023 v úradných hodinách do 14:00 hod. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke www.puchov.sk

Delegovanie do okrskových volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie možno doručovať písomne buď osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo elektronicky ako scan na e-mail volby@puchov.sk v lehote do 21. augusta 2023 do polnoci. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v meste, v ktorom vykonáva funkciu člena, ak ale bude svoju funkciu vykonávať v inom okrsku, než je zapísaný v zozname voličov, odporúčame mu vybaviť si hlasovací preukaz.

Oddelenie organizačné a vnútornej správy MsÚ
Foto: Slavomír Flimmel