Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

417

Mesto Púchov informuje verejnosť, že sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka mestských základných škôl pre školský rok 2019/2020.

Miesto zápisu:

 • Základná škola, Gorazdova 1174
  č.t. 042/4631339,
  www.zsgorazdovapuchov.edupage.org
  Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami Požiarna, 1. mája, Obrancov mieru, Mojmírova, Rastislavova, Pribinova, Svätoplukova, Gorazdova, Vsetínska, Podjavorinskej, Streženická, Športovcov a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a Dolné Kočkovce.
 • Základná škola „Jána Amosa Komenského“, Komenského 50
  č.t. 042/4632802,
  www.zskompv.edupage.sk
  Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami Komenského, Mudroňova, Štefánikova, J. Kráľa, Riečna, Royova, Pod Lachovcom, Moravská, Ferka Urbánka, Moyzesova, Sládkovičova, Za cintorínom, Hravbovská, Hollého, Kuzmányho, Vodárenská, mestskými časťami Hoštiná, Vieska Bezdedov, Ihrište a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a Dolné Kočkovce.
 • Základná škola, Mládežnícka 1434
  č.t. 042/4632458,
  www.zsmladeznicka.edupage.org
  Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami Námestie slobody, Pod Zábrehom, Mládežnícka, Dvory, Chmelilnec, Okružná, Zábreh, Hoštínska, Nábrežie slobody, Nimnická, Potôčky, Samoty a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a Dolné Kočkovce.
 • Základná škola s materskou školou, Slovanská 23
  č.t. 042/4677749,
  www.zsslovanpu.edupage.org
  Školský obvod tvorí územie vymedzené ulicami T. Vansovej, Kukučínova, F. Hečku,Lichardova, Trenčianská, Sadová, I. Krasku, J. Smreka, Novonosická, Spojová, Vajanského, Kpt. Jaroša, Záhradná, Jesenského, Hurbanova, Slovanská, Železničná, Vŕšok, Astrová, Jilemnického, Kvetinová, Ružová, Školská, Továrenská, Tulipánova, Záskalie, Štúrova, mestská časť Nosice a obce Dohňany, Streženice, Nimnica a Dolné Kočkovce.

Termín zápisu:   

 • 3. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hod.
 • 10. apríla 2019 od 14,00 do 17,00 hod.

K zápisu si treba priniesť: občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, poplatok 10,-€ (na predpísané zošity, pracovné zošity). Vhodné je priniesť si aj vyplnené tlačivá k zápisu, ktoré má konkrétna ZŠ zverejnené na svojom webovom sídle.

Postup pri odklade povinnej školskej dochádzky:

 • predložiť riaditeľke ZŠ písomnú žiadosť zákonných zástupcov,
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonným zástupcom odporúčame:

 • ak sa rozhodnete pre ZŠ mimo určeného školského obvodu, dieťa bude zapísané po dohode s riaditeľkou základnej školy,
 • ak je dieťa so zákonnými zástupcami v zahraničí, požiadajú riaditeľku príslušnej ZŠ podľa školského obvodu v Púchove o možnosť plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky,
 • získať informácie o základných školách v meste podľa ich zamerania, čo pomôže pri výbere školy, ktorú bude ich dieťa navštevovať pri plnení povinnej školskej dochádzky (info na webových stránkach škôl a Mesta Púchov, alebo osobnou návštevou školy).

Zdroj: MsÚ