Investičné akcie mesta na začiatku roku 2020

274

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Mestského úradu v Púchove informovalo poslancov mestského zastupiteľstva o príprave a realizácií investičných akcií.

Najväčšou investičnou akciou mesta v súčasnosti je projekt Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove, vďaka ktorej pribudne priestor pre 20 detí. Projekt je podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Európskym fondom regionálneho rozvoja sumou 246.050 eur, celkové výdavky projektu sú plánované na 395.543 eur. Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, ktorý realizuje firma MIPE Invest, s.r.o., je plánované na máj 2020.

Projekt Rekonštrukcia palubovky ZŠ s MŠ Slovanská v hodnote 46.000 eur bol ukončený dodávateľom Para invest, s.r.o., Bratislava koncom januára 2020. Rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice (15.000 eur) musí sa znovu verejne obstarávať, pretože pôvodne vysúťažený dodávateľ (dec. 2019) odstúpil od zmluvy. Projekt Nosice – odvodnenie miestnej komunikácie od Hydrocentrály k starej škole (25.000 eur) je v štádiu zazmluvňovania vysúťaženého dodávateľa a prípravy k zahájeniu realizácie prác.

Plánované akcie Rekonštrukcia križovatky Komenského – J.Kráľa (36.000 eur) a projektová dokumentácia Rekonštrukcie Spojovacia cesta J. Kráľa – Hoštínska (3.000 eur) boli presunuté do rozpočtu mesta pre rok 2020 – z dôvodu prehodnocovania koncepcie riešenia a vzniknutých majetkových problémov, resp. nesúhlasu dotknutých spoločenstiev vlastníkov s predloženým zadaním a oddelenie výstavby pripravuje podklady pre nové posúdenie riešenia.

V súčasnosti prebieha tiež realizácia rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice Púchov (verejné priestranstvo a sociálne zariadenie), ktorú vysúťažil dodávateľ Púchov servis s.r.o., v sume 50.157 eur. Aktuálne v posledných dňoch oddelenie výstavby pracovalo na zabezpečení legislatívneho procesu územného a stavebného povolenia Rekonštrukcie objektov na Kolonke na účely nájomného bývania a dokladov pre zabezpečenie Rekonštrukcie Autobusového nástupiska na Železničnej stanici Púchov pre Štátny dráhový úrad Bratislava, Rekonštrukcie Domu smútku v Horných Kočkovciach a podkladov pre žiadosti na získanie finančných prostriedkov a dotácií k uvedeným akciám.

Ako jedna z nosných investičných akcii mesta pre tento rok sa dostala do rozpočtu Rekonštrukcia objektu ZUŠ Púchov (prestavba doteraz nevyužívaného podkrovia školy) a práve prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu stavebných prác – s cieľom pripraviť akciu legislatívne aj s výberom zhotoviteľa diela a realizačne stavbu dokončiť v roku 2020.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel