Zasadala Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia

227

Dňa 14. novembra 2016 sa stretli členovia Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia pri Mestskom zastupiteľstve Púchov pod vedením svojej predsedkyne poslankyne Ireny Kováčikovej.

Po kontrole plnenia uznesení z minulého zasadnutia prerokovali Správu o činnosti Denného centra Púchov za r. 2016. Ing. Emília Luhová podrobne informovala o bohatej činnosti Centra v uplynulom období. V tomto roku sa okrem obvyklých aktivít podarilo zorganizovať trojmesačný počítačový kurz pre seniorov „Nebojíme sa myši“. Rozvíja sa tiež dobrá spolupráca s CVČ a základnými školami. Viceprimátor Roman Hvizdák poďakoval Centru za pomoc pri projekte Dom kultúry Hoštiná – Spoločný priestor.

Referentka pre kultúru a Zbor pre občianske záležitosti Mgr. Martina Sisková predniesla Správu o činnosti ZPOZ za r. 2016. Za obdobie mesto zorganizovalo 73 občianskych obradov a 25 slávností (Deň učiteľov, oslava oslobodenia Púchova, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v Divadle, oceňovanie darcov krvi, oslava SNP, oceňovanie úspešných reprezentantov Púchova, spomienková slávnosť Pamiatka zosnulých…). Predsedkyňa komisie I. Kováčiková vyzdvihla vysokú úroveň občianskych obradov z hľadiska protokolu a umeleckého prevedenia. V ďalšom bode rokovania komisiu informovala riaditeľka Domu kultúry Mgr. Milada Vargová o príprave kultúrneho programu na XII. Mikulášsky jarmok, ktorý sa koná v sobotu 3. decembra na pešej zóne.

Odborná referentka MsÚ Mgr. Ivana Vančová informovala o počte výherných hracích automatoch na území mesta za rok 2016. V súčasnosti ide o 12 výherných prístrojov v 7 prevádzkach, prevádzkovateľ platí mestu správny poplatok 1 500 eur na rok. V poslednom období klesol počet výherných hracích automatov, ale zvyšuje počet terminálov na videohry. Celkovo je príjem mesta za výherné hracie automaty, videohry, stávkové kancelárie a lotérie do 30. 9. 2016 takmer 108 tisíc eur.

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov za predchádzajúci školský rok bude predložená na decembrovom zasadnutí komisie. Ako posledný bod rokovania komisia posudzovala žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
-sf-