Zasadnutie VMČ č.3 Námestie

144

Predseda VMČ zvolal pozvánkou zo dňa 9.5.2023 riadne zasadnutie Výboru mestskej časti č.3 Námestie, ktoré sa konalo v budove mestského úradu dňa 16.5.2023 a v celom rozsahu bolo plne verejné. Na začiatku predseda konštatoval uznášaniaschopnosť a výbor otvoril. Po schválení bodov programu sme prešli plynule k prerokovaniu jednotlivých bodov.

Podľa schváleného programu nasledoval bod: Stav požiadaviek z predchádzajúceho zasadnutia výboru. Tu sa jednotliví členovia mohli oboznámiť so stavom zadaných požiadaviek na mesto a mestské spoločnosti. Po ozrejmení stavu, sa členovia vyjadrili a prijali opatrenia tak, aby sa vyšlo v ústrety, čo možno najviac občanom danej lokality.

Ako bod číslo 3 bolo prerokovanie nových požiadaviek občanov a členov VMČ. Podnetov bolo viac než dosť a pripravení členovia diskutovali o jednotlivých požiadavkách. Od požiadaviek na čistenie odtokov, vysprávky výtlkov, jám a prepadnutých poklopov, úprava živého plota na Dvoroch, renovácia už exitujúcich spomaľovačov až po dopravné značenie. V pláne tohto roka je rekonštrukcia ulice na Dvoroch, od predajne M-kniha po hotel Alexandra – výmena dlaždíc za asfaltový povrch. Do rozpočtu budeme požadovať stojiská polopodzemných kontajnerov pri obytnom dome č. 1403 na Námestí slobody a pre obytné domy č. 1624, 1622 a 1621 na Námestí slobody. Je nutné vyčleniť finančné prostriedky na opravu celého spomaľovacieho prahu pri obytnom dome č. 1408 – smer na Kaufland.

Od hlasovania za jednotlivé body a návrhy sme plynule prešli k štvrtému bodu, ktorý mal ľúbivý názov pre motoristov, a to rozširovanie parkovacích miest. Tajomník VMČ Juraj Lednický navrhol jednotlivé možnosti a oblasti v danej lokalite prostredníctvom fotodokumentácie, kde by bolo možné rozšíriť exitujúce parkovacie miesta, alebo vytvoriť úplne nové (po osobnom prekonzultovaní s občanmi jednotlivých bytoviek). Podľa jeho slov treba rozvíriť debatu v spoločnosti o potrebe rozširovania parkovacích miest pre občanov mesta Púchov v obvode.

V poslednom bode sme sa dohodli na ďalšom stretnutí v mesiaci september. Máte nejaký návrh či pripomienku ktorá zlepší život v danom obvode?

Irena Kovačiková, predseda VMČ – irena.kovacikova@puchov.sk, tel. č. 0907 894 383

Juraj Lednický, tajomník VMČ – juraj.lednicky@puchov.sk , tel. 0904 071 403